Dwa smartwatche od LG prawdopodobnie już w 2014 roku

Jak wieść gmin­na nie­sie, ko­lej­ny pro­du­cent do­łą­cza do wy­ści­gu o kie­szeń klien­ta ze swo­imi smar­twat­cha­mi. Fir­ma LG jed­nak za­mie­rza się do­pa­so­wać pod szer­sze spek­trum kon­su­men­tów, po­nie­waż szy­ku­je dwa praw­do­po­dob­nie dia­me­tral­nie róż­ne ze­gar­ki. W tym przy­pad­ku cho­dzi o osob­ny ze­ga­rek dla „ge­eków” oraz o mo­del spor­to­wy.

LG smartwatch

źródło obrazka: techdigest.com

Pierw­szy przy­pa­dek wy­da­je się być al­ter­na­ty­wą dla mo­de­lu Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar. Co to ozna­cza? Ja­ko pod­sta­wo­wy po­śred­nik z te­le­fo­nem po­zwo­li nam wy­ko­ny­wać po­łą­cze­nia oraz otrzy­my­wać po­wia­do­mie­nia z sie­ci ko­mór­ko­wej oraz in­ter­ne­tu. Czym się wy­róż­ni (o ile się w ogó­le)? Te­go na tę chwi­lę nie­ste­ty nie wia­do­mo. Po ostat­nich po­su­nię­ciach pro­du­cen­ta moż­na są­dzić, że ma ta­kie am­bi­cje. Ro­bo­czo zo­stał na­zwa­ny „G Arch.”.

Dru­gi przy­pa­dek to na­to­miast ze­ga­rek spor­to­wy na­zwa­ny „G He­alth”. Pierw­sze przy­pusz­cze­nia su­ge­ru­ją, że mo­że to być kon­ku­ren­cja dla Ni­ke Fu­el­band – opa­ski na rę­kę, któ­ra kon­tro­lu­ję pra­cę na­sze­go or­ga­ni­zmu. Są to jed­nak tyl­ko do­my­sły.

Po ostat­nich kro­kach LG moż­na mieć na­dzie­ję, że no­wy ze­ga­rek bę­dzie in­no­wa­cyj­ny. Mil­cze­nie pro­du­cen­ta za­ostrza do­dat­ko­wo ape­tyt. Jed­ne­go moż­na być pew­nym – je­że­li w przy­szłym ro­ku naj­więk­si pro­du­cen­ci fak­tycz­nie po­ka­żą swo­je pro­duk­ty to moż­na od ra­zu uznać, że rok 2014 bę­dzie ro­kiem Smar­twat­chy.

[Edi­t]

Już zna­my na­zwę jed­ne­go z nich. Wer­sja spor­to­wa zwać się bę­dzie LG Li­fe­band To­uch. Na­zwa dru­gie­go z nich rów­nież bę­dzie in­na.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na