Pine Smartwatch – inteligentny zegarek, który nie potrzebuje telefonu
Gru07

Pine Smartwatch – inteligentny zegarek, który nie potrzebuje telefonu

Smar­twat­che, któ­re za­zwy­czaj ma­my oka­zję zo­ba­czyć są je­dy­nie łącz­ni­kami z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym. Po­ja­wia­ją się jed­nak urzą­dze­nia, któ­re sa­me w so­bie sta­no­wią swój ma­ły, wła­sny eko­sys­tem, po­tra­fią­cy się sa­mo­dziel­nie łą­czyć z in­ny­mi, wy­sy­łać wia­do­mo­ści tek­sto­we oraz ko­rzy­stać z in­ter­ne­tu. Po­ra na wpro­wa­dze­nie bo­ha­te­ra te­go ar­ty­ku­łu: Smar­twatch Pi­ne od fir­my Nep­tu­ne....

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy – 6.12.2013
Gru06

Aktualne ceny smartwatchy – 6.12.2013

Jak co ty­dzień, ko­lej­ne no­to­wa­nie cen smar­twat­chy przed Wami. Już nie bę­dzie ta­kich mi­łych nie­spo­dzia­nek jak w ze­szłym ty­go­dniu, gdy ce­na Ga­la­xy Ge­ar spa­dła o pra­wie 100 zł. Jed­nak i tym ra­zem ten mo­del nie­znacz­nie ob­ni­żył ce­nę. Zbli­ża­ją­ce się świę­ta nie zdo­ła­ły pó­ki co za­trzy­mać spad­ku cen, a co naj­wy­żej ją spo­wol­nić. Praw­do­po­dob­nie w przy­szłym ro­ku, kie­dy za­czną się po­ja­wiać...

Czytaj więcej
Smartwatch, który przypilnuje Twojego dziecka
Gru06

Smartwatch, który przypilnuje Twojego dziecka

Ten smar­twatch bę­dzie z pew­no­ści do­brą in­for­ma­cją dla wszyst­kich za­tro­ska­nych o swo­je dzie­ci ro­dzi­ców. Fi­LIP, o któ­rym mo­wa jest ze­gar­kiem ma­ją­cym za za­da­nia uła­twiać ko­mu­ni­ka­cję na li­nii ro­dzic – dziec­ko. Po­sia­da on wie­le opcji kon­tro­li ro­dzicielskiej, na przy­kład moż­li­wość wy­zna­cza­nia re­jo­nów, na któ­rych mo­że znaj­do­wać się dziec­ko (w przy­pad­ku gdy prze­kro­czy ten te­ren, ro­dzic...

Czytaj więcej