Pebble Smartwatch w wersji z lepszą obudową jako Pebble Steel
Sty07

Pebble Smartwatch w wersji z lepszą obudową jako Pebble Steel

Już 28 stycz­nia swo­ją od­sło­nę bę­dzie mieć ulep­szo­na wer­sja Peb­ble Smar­twatch na­zwa­na Peb­ble Ste­el. Czym ona się bę­dzie cha­rak­te­ry­zo­wać? Tym ra­zem nie cho­dzi o lep­szy pro­ce­sor ani ba­te­rię, lecz o no­wą wer­sję obu­do­wy. Pierw­szą naj­waż­niej­szą spra­wą jest to, że po­rzu­co­no pla­stik na rzecz sta­li. Do­stęp­na bę­dzie wer­sja z ma­to­wa­ną – ciem­ną sta­lą lub w jej na­tu­ral­nym ko­lo­rze. Do­dat­ko­wo...

Czytaj więcej
ZTE przygotowuje własny zegarek
Sty04

ZTE przygotowuje własny zegarek

Jesz­cze No­wy Rok do­brze się nie roz­po­czął, a już pierw­szy pro­du­cent za­po­wia­da swo­je­go wła­sne­go smar­twat­cha. Tym ra­zem do gry wkra­cza chiń­ski gi­gant ZTE. Co za­mie­rza za­pre­zen­to­wać? Na ra­zie nie ma zbyt wie­lu in­for­ma­cji. Wia­do­mo przede wszyst­kim, że bę­dzie on, jak wie­le po­dob­nych mu smar­twat­chy, łą­czyć się z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym po­przez Blu­eto­oth da­jąc nam jed­no­cze­śnie...

Czytaj więcej
Aktualne ceny popularnych Smartwatchy – 3.01.2014
Sty03

Aktualne ceny popularnych Smartwatchy – 3.01.2014

Wi­tam po­now­nie! W tym ty­go­dniu, tak jak w każ­dym, przed­sta­wiam ak­tu­al­ne ze­sta­wie­nie cen smar­twat­chy. W związ­ku z nad­cią­ga­ją­cy­mi pre­mie­ra­mi na­stęp­ców naj­po­pu­lar­niej­szych in­te­li­gent­nych ze­gar­ków mam na­dzie­ję, że ta ru­bry­ka nie­dłu­go zwięk­szy swo­ją ob­ję­tość (za­po­wiedź So­ny Smar­twatch 3, in­for­ma­cje o Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar 2 oraz nad­cią­ga­ją­ca pre­zen­ta­cja LG Li­fe­band To­uch)....

Czytaj więcej
Pebble smartwatch w służbie Mercedesowi
Sty02

Pebble smartwatch w służbie Mercedesowi

Smar­twat­che przed­sta­wia­li­śmy do­tych­czas głów­nie ja­ko kon­tro­lera te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go, cza­sa­mi ja­ko asy­stenta tre­nin­go­wego. Nie­dłu­go mo­że się po­ja­wić je­go no­we za­sto­so­wa­nie. Wszyst­ko to dzię­ki fir­mie Mer­ce­des, któ­ra za­in­te­re­so­wa­ła się te­ma­ty­ką smar­twat­chy. Na czym bę­dzie to po­le­gać? Pierw­szą spra­wą jest po­łą­cze­nie ze­gar­ka z kar­tą star­to­wą. Ko­lej­ną znacz­nie...

Czytaj więcej
Pebble współpracuje z Windows Phone dzięki niezależnym programistom
Sty02

Pebble współpracuje z Windows Phone dzięki niezależnym programistom

Peb­ble Smar­twatch do­tych­czas współ­pra­co­wał je­dy­nie z naj­więk­szy­mi sys­te­ma­mi mo­bil­ny­mi: An­dro­idem oraz iOS. Win­dows Pho­ne mi­mo szyb­ko ro­sną­cej po­pu­lar­no­ści nie zy­skał uwa­gi pro­du­cen­ta smar­twat­chy. Co mo­gą zro­bić lu­dzie, któ­rzy chcie­li­by jed­nak z nie­go ko­rzy­stać (przy­po­mnij­my, że ak­tu­al­nie jest to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych smar­twat­chy na ryn­ku)? Od nie­daw­na mo­gą te­go...

Czytaj więcej
Samsung także chce wypuścić Smartwatcha w wersji fitness
Sty01

Samsung także chce wypuścić Smartwatcha w wersji fitness

Pod wpły­wem po­pu­lar­no­ści Ni­ke Fu­el­band ko­lej­na fir­ma chce spró­bo­wać swo­ich sił z in­te­li­gent­ną opa­ską spor­to­wą. Sam­sung, któ­ry do­tych­czas wy­pu­ścił urzą­dze­nie nie do­rów­nu­ją­ce zgrab­no­ści Fu­elBan­do­wi, tym ra­zem chce po­ka­zać się od stro­ny pro­du­cen­ta urzą­dze­ń dla spor­tow­ców. Jest szan­sa, że uj­rzy­my go pod­czas zbli­ża­ją­cych się tar­gów MVC. Zna­jąc port­fo­lio urzą­dzeń pro­du­cen­ta...

Czytaj więcej