Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł
Gru13

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą kolejną listą naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. Tym razem przed­sta­wiamy urzą­dze­nia w zakre­sie ceno­wym 500-1000 zł.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł
Gru12

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł

Przed­sta­wiamy pierw­szą cześć naszego świą­tecz­nego porad­nika. Jeśli zasta­na­wia­cie się nad zaku­pem smar­twat­cha bądź smart­banda i nie posia­da­cie zbyt zasob­nego port­fela, ten tekst powi­nien się Wam przy­dać.

Czytaj więcej
SmartBand U1 – pierwsza opaska od Unitry dla miłośników aktywnego trybu życia
Gru11

SmartBand U1 – pierwsza opaska od Unitry dla miłośników aktywnego trybu życia

Opa­ska Smar­tBand U1 sta­nowi efekt współ­pracy marki Uni­tra z pol­skim start-upem OORT, który, jak przy­znaje jego szef, Rado­sław Tada­jew­ski, zaj­muje się prze­mianą zwy­kłych urzą­dzeń w inte­li­gentne.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeTel – nowy synonim uniwersalnego smartwatcha
Gru10

MyKronoz ZeTel – nowy synonim uniwersalnego smartwatcha

Nowość od szwaj­car­skiego pro­du­centa wyróż­nia się rzadko spo­ty­kaną uni­wer­sal­no­ścią. Ma w sobie cechy tele­fonu, zwy­kłego smar­twat­cha oraz opa­ski spor­to­wej. A to wszystko w jed­nej, ele­ganc­kiej obu­do­wie.

Czytaj więcej
Smartwatch Alcatel OneTouch Go Watch odczyta Twój nastrój – czy to naprawdę potrzebne?
Gru09

Smartwatch Alcatel OneTouch Go Watch odczyta Twój nastrój – czy to naprawdę potrzebne?

Dewe­lo­pe­rzy tech­no­lo­gii ubie­ral­nej prze­ści­gają się w funk­cjach swo­ich dzieł. Kolejna pozy­cja z alca­te­low­skiej rodziny ofe­ruje użyt­kow­ni­kowi odczy­ta­nie jego nastroju, ale… czy to się kie­dy­kol­wiek przyda?

Czytaj więcej
Smartwatch Samsung Gear S2 kompatybilny z iOS?
Gru08

Smartwatch Samsung Gear S2 kompatybilny z iOS?

Mimo, że Sam­sung Gear S2 bazuje na sys­te­mie ope­ra­cyj­nym Tizen, współ­pra­cuje on rów­nież z sze­re­giem smart­fo­nów obsłu­gi­wa­nych przez Andro­ida i to nie tylko tymi od Sam­sunga. Na chwilę obecną, zegarki na Tizen OS nie współ­pra­cują z iOS, lecz jak się oka­zuje, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści może się to zmie­nić.

Czytaj więcej
Tracker dla pływaków – iHealth Wave
Gru07

Tracker dla pływaków – iHealth Wave

Urzą­dze­nie prze­zna­czone jest dla ludzi spę­dza­ją­cych czas na base­nie, miło­śni­ków pły­wa­nia. Jeśli nale­żysz do osób, dla któ­rych aktywny wypo­czy­nek w wodzie jest naj­lep­szym wybo­rem, na pewno zain­te­re­suje Cię ta pro­po­zy­cja.

Czytaj więcej
Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!
Gru03

Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!

Bez­do­ty­kowe płat­no­ści są już powszech­nie uży­waną formą zapłaty za zakupy. Poza naj­bar­dziej popu­lar­nymi kar­tami płat­ni­czymi, funk­cja ta zaczyna być dostępna w urzą­dze­niach mobil­nych takich jak smart­fon czy… smar­twatch.

Czytaj więcej
Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji
Gru02

Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji

Opu­bli­ko­wano wyniki ankiety prze­pro­wa­dzo­nej wśród 330 nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków smar­twat­chy marki Apple. Wyniki są dość zaska­ku­jące. Sprawdź­cie sami.

Czytaj więcej
Prototyp od Lenovo. Magic View – co to jest?
Gru01

Prototyp od Lenovo. Magic View – co to jest?

Smu­klej­szy, prost­szy i zara­zem bar­dziej ele­gancki od innych smar­twat­chy z rodziny Lenovo. Ale to nie jedyne rze­czy, które wyróż­niają go na tle pozo­sta­łych modeli – jest jesz­cze Magic View. Wiesz, co to takiego?

Czytaj więcej