Smartwatch – niebezpieczne narzędzie w rękach cyberprzestępców
Sty04

Smartwatch – niebezpieczne narzędzie w rękach cyberprzestępców

Wie­dzie­li­ście, że wpi­su­jąc kod PIN ręką na któ­rej nosi­cie smar­twat­cha nara­ża­cie się na ryzyko wykra­dze­nia kodu? Udo­wod­nił to w swo­jej pracy magi­ster­skiej jeden ze stu­den­tów infor­ma­tyki na Uni­wer­sy­te­cie w Kopen­ha­dze.

Czytaj więcej
Samsung Welt – inteligentny pasek do spodni
Sty03

Samsung Welt – inteligentny pasek do spodni

Firma Sam­sung Elec­tro­nics ogło­siła, że na naj­bliż­szych tar­gach elek­tro­niki użyt­ko­wej CES w Las Vegas, zade­mon­struje kilka pro­jek­tów z działu Cre­ative Lab (C-Lab). Naj­cie­ka­wiej zapo­wiada się pro­jekt WELT, czyli dba­jący o nasze zdro­wie inte­li­gentny pasek do spodni.

Czytaj więcej