Adidas Zone – nowy pomocnik na lekcjach WF-u

Marka Adidas posta­no­wiła nieco bli­żej przyj­rzeć się zagad­nie­niu lek­cji wycho­wa­nia fizycz­nego w szko­łach. Ich naj­now­szy pro­jekt Adidas Zone ma na celu pomóc pro­wa­dzą­cym zaję­cia w lep­szym obser­wo­wa­niu swo­ich pod­opiecz­nych i ich stanu zdro­wia.

W ubie­głym roku Adi­das nawią­zał współ­pracę z firmą Inte­rac­tive Health Tech­no­lo­gies, która zaj­muje się mię­dzy innymi ana­lizą zdro­wia uczniów od przed­szkola do szkoły śred­niej. Spe­cjalne bran­so­letki z czuj­ni­kami pozwolą na uspraw­nie­nie tychże badań.

Adidas Zone

W prak­tyce, Adidas Zone ma moni­to­ro­wać pracę serca. Wyniki te mają być następ­nie prze­sy­łane do chmury i ana­li­zo­wane przez nauczy­cieli tak, by mogli oni dosto­so­wać zaję­cia pod kątem stref wydol­no­ści. Tego typu pomiary sto­suje się także u pro­fe­sjo­nal­nych spor­tow­ców, lecz w tym przy­padku mają one na celu nie tyle poprawę wydaj­no­ści orga­ni­zmu, co zapew­nie­nie uczniom bez­piecz­nej aktyw­no­ści­

Póki co pro­jekt doty­czy jedy­nie lokal­nej spo­łecz­no­ści USA, lecz ist­nieje spore praw­do­po­do­bień­stwo, że Adidas wdroży go rów­nież poza gra­ni­cami Sta­nów Zjed­no­czo­nych.

 

Źró­dło: Ware­able com
Źró­dła obraz­ków: Mobi­he­al­th­news.com, Tech­crunch.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na