Aktualizacja dla Sony Smartwatch 2

Wy­ni­ki sprze­da­ży So­ny Smar­twatch 2 udo­wad­nia­ją, że jest to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych ze­gar­ków na ryn­ku. So­ny po­sta­no­wi­ło po­chwa­lić się licz­bą de­dy­ko­wa­nych te­mu mo­de­lo­wi apli­ka­cji oraz wy­pu­ścić ak­tu­ali­za­cję, któ­ra po­win­na się spodo­bać po­sia­da­czom te­go in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka.

Około 400 aplikacji dostępnych dla Sony Smartwatch 2

Smartwatch 2 update

Obrazek pobrany z strony blogs.sonymobile.com/

400 do­stęp­nych apli­ka­cji – ta­ka ilość wid­nie­je w ostat­nim ra­por­cie pro­du­cen­ta. Trze­ba przy­znać, że jest to cał­kiem nie­zła licz­ba bio­rąc pod uwa­gę fakt, że pó­ki co smar­twat­che to nie­spe­cjal­nie po­pu­lar­ny sprzęt ogra­ni­czo­ny do jed­ne­go pro­du­cen­ta.
Jed­nak naj­waż­niej­szą in­for­ma­cją dzi­siej­sze­go new­sa jest to, że za­pre­zen­to­wa­na zo­sta­ła ak­tu­ali­za­cja do te­go mo­de­lu, umoż­li­wia­ją­cą przede wszyst­kim per­so­na­li­za­cję głów­ne­go pul­pi­tu ze­gar­ka. Od te­raz mo­że­my za po­mo­cą wi­dże­tów oraz ta­pe­ty mo­dy­fi­ko­wać go tak, aby le­piej speł­niał na­sze ocze­ki­wa­nia. Do­dat­ko­wo umiesz­czo­no co­raz po­pu­lar­niej­sze opcje ak­ty­wo­wa­ne po­przez se­kwen­cję stuk­nięć w ekran. Tu­taj bę­dą słu­żyć one do zwięk­sze­nia ja­sno­ści ekra­nu, co bę­dzie po­moc­ne mię­dzy in­ny­mi w zbli­ża­ją­cych się mie­sią­cach let­nich, kie­dy świa­tło sło­necz­ne bę­dzie się moc­niej da­wa­ło we zna­ki. Do­dat­ko­wo za­war­te są rów­nież roz­ma­ite opty­ma­li­za­cje do za­rzą­dza­nia ener­gią, po­zwa­la­ją­ce na wy­dłu­że­nie cza­su pra­cy na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu.
Cie­szy obec­ność ta­kich ak­tu­ali­za­cji w tym smar­twat­chu. Dzię­ki ta­kim po­su­nię­ciom jesz­cze bar­dziej war­to roz­wa­żyć za­kup te­go mo­de­lu bio­rąc pod uwa­gę, że je­go ce­na jest cał­kiem roz­sąd­na w sto­sun­ku do kon­ku­ren­cyj­nych.
Pod­su­mo­wa­nie ce­no­we uwzględ­nia­ją­ce naj­now­sze mo­de­le smar­twat­chy zo­ba­czy­cie już w naj­bliż­szym ty­go­dniu. Ser­decz­nie za­pra­szam do lek­tu­ry!

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na