Aktualizacja do Moto 360 poprawiająca działanie

We wrze­śniu te­go ro­ku by­li­śmy świad­ka­mi pre­mie­ry no­we­go smar­twat­cha od Mo­to­ro­li czy­li Mo­to 360. Je­go głów­ną ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest to, że jest to pierw­szy mo­del, któ­ry spo­pu­la­ry­zo­wał okrą­głe tar­cze w in­te­li­gent­nych ze­gar­kach.

Moto 360

Źródło obrazka: techradar.com

Twór­cy nie oby­li się bez błę­dów wie­ku dzie­cię­ce­go i by­li­śmy świad­ka­mi ma­łych nie­do­cią­gnięć. Mo­to­ro­la nie zba­ga­te­li­zo­wa­ła ich i w ostat­nich dniach do­star­czy­ła ak­tu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia sys­te­mu. Co one przy­no­szą? Mię­dzy in­ny­mi po­pra­wę cza­su pra­cy ba­te­rii. Zmia­ny cza­su pra­cy zde­cy­do­wa­nie na plus po­twier­dza­ją użyt­kow­ni­cy, od któ­rych sły­chać gło­sy o tym, że po 30 go­dzi­nach wskaź­nik ba­te­rii po­ka­zu­je aż 53%. Jest to nie­wąt­pli­wie do­bry wy­nik wśród smar­twat­chy przy do­dat­ko­wym uwzględ­nie­niu fak­tu, że twór­cy nie po­sia­da­li zbyt wie­le miej­sca na umiesz­cze­nie po­jem­nej ba­te­rii.

Zde­cy­do­wa­nie cie­szy szyb­ka re­ak­cja pro­du­cen­ta i po­praw­ki wno­szą­ce tak du­żo. Te­raz jest to sprzęt jesz­cze bar­dziej wart uwa­gi.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na