Aktualne ceny popularnych Smartwatchy – 3.01.2014

Wi­tam po­now­nie! W tym ty­go­dniu, tak jak w każ­dym, przed­sta­wiam ak­tu­al­ne ze­sta­wie­nie cen smar­twat­chy. W związ­ku z nad­cią­ga­ją­cy­mi pre­mie­ra­mi na­stęp­ców naj­po­pu­lar­niej­szych in­te­li­gent­nych ze­gar­ków mam na­dzie­ję, że ta ru­bry­ka nie­dłu­go zwięk­szy swo­ją ob­ję­tość (za­po­wiedź So­ny Smar­twatch 3, in­for­ma­cje o Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar 2 oraz nad­cią­ga­ją­ca pre­zen­ta­cja LG Li­fe­band To­uch). Naj­bliż­szy rok za­po­wia­da się pod tym wzglę­dem nie­sa­mo­wi­cie cie­ka­wie i są­dzę, że naj­więk­szą ko­rzyść od­nio­są klien­ci. Ale wra­ca­jąc do pod­su­mo­wa­nia…

Nowe ceny popularnych smartwatchy

Samsung Galaxy Gear oraz Sony Smartwatch 2

 

Ceny popularnych Smartwatchy

 1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) – ceny i sklepy bez zmian
   • nowa cena – 999zł – swiatkierowcy.pl, x-kom.pl

  – bez zmian, ta sama oferta również w sieciach sklepów Komputronik oraz Euro.

 2. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)
  • nowa cena – 599 zł – eukasa.pl, solpol.pl
  • nowa cena – 569 zł – eukasa.pl, sieć sklepów Euro

   

Na ra­zie nie wi­dać spe­cjal­nych róż­nic cen. W po­rów­na­niu z li­sto­pa­dem moż­na na­wet po­wie­dzieć, że na­stą­piła ten­den­cja wzro­sto­wa. Są­dzę jed­nak, że nie po­trwa to zbyt dłu­go i w prze­cią­gu mie­sią­ca, gó­ra dwóch, o ile nie na­stą­pi ja­kiś ka­ta­klizm – moż­na spo­dzie­wać się ob­ni­żo­nych cen.

To by by­ło na ty­le. Za­pra­szam do śle­dze­nia blo­gu, po­nie­waż te­raz, kie­dy moż­na spo­dzie­wać się pre­mier no­wych mo­de­li, przy­bę­dzie rów­nież i cie­ka­wych wpi­sów. :)

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na
 • Barbara Swanson

  I found this amazing site to make a living online…I’m now close to making $3000 a month. http://tinyurl.CoM/p74plm6