Aktualne ceny Smartwatchy – 13.12.2013

aktualne ceny smartwatchy

W tym ty­go­dniu Świat Kie­row­cy ma dla nas naj­lep­sze ofer­ty. Co praw­da nie są znacz­nie niż­sze w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji, ale tak czy ina­czej po­zwo­li­ło to im być zwy­cięz­ca­mi w dzi­siej­szym pod­su­mo­wa­niu. Mi­mo że są ak­tu­al­nie naj­ko­rzyst­niej­sze, to i tak da­ło się tro­chę wy­czuć de­li­kat­ną przed­świą­tecz­ną świą­tecz­ną go­rącz­kę po­przez podnie­sie­nie cen w po­rów­na­niu do po­przed­nie­go ty­go­dnia.

W przy­pad­ku ze­gar­ka So­ny ce­na wzro­sła je­dy­nIe o 5 zł, ale już w przy­pad­ku Sam­sun­ga wzrost się­ga 20 zło­tych. Za­pra­szam do za­po­zna­nia się z ak­tu­al­nym ze­sta­wie­niem.

Ceny smartwatchy

  1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black)
    • poprzednia cena – 999zł – zadowolenie.pl
    • nowa cena – 979zł – swiatkierowcy.pl
  2. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon) – bez zmian
    • poprzednia cena – 489 zł – inter-market.eu
    • nowa cena – 494 zł – swiatkierowcy.pl

Ostatnie zestawienie przed świętami już za tydzień!

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na