Ak­tu­al­ne ce­ny smar­twat­chy – 22.11.2013

smartwatch cena

Obrazek pobrany ze strony: gizmag.com

Od dzi­siaj co ty­dzień na tym blo­gu bę­dą się po­ja­wiać ak­tu­al­ne ce­ny smar­twat­chy. W ko­lej­nych ty­go­dniach oprócz naj­ko­rzyst­niej­szych cen po­da­wa­ne bę­dą rów­nież po­rów­na­nia w sto­sun­ku do po­przed­nich ty­go­dni. Po­nie­waż ak­tu­al­nie naj­po­pu­lar­niej­sze są ze­gar­ki mar­ki Sam­sung oraz So­ny – sku­pi­my się na nich.

Ceny Smartwatchy

  1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black)
    • aktualna cena – 1083 zł – programingshop.pl
  2. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)
    • aktualna cena – 498,40 zł – komputronik.pl

Moż­na za­uwa­żyć du­żą róż­ni­cę ce­no­wa po­mię­dzy ty­mi mo­de­la­mi – dla­te­go też oso­bom pra­gną­cym wy­dać nie wię­cej niż 500 zł za ze­ga­rek po­le­cam roz­wią­za­nie od fir­my So­ny, szcze­gól­nie, że wspie­ra on zde­cy­do­wa­ną więk­szość no­wych te­le­fo­nów z An­dro­idem.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na