Aktualne ceny Smartwatchy – 20.12.2013

ceny smartwatchy

W tym ty­go­dniu, po­dob­nie jak i w po­przed­nim, nie ma­my co li­czyć na niż­sze ce­ny. Świą­tecz­na go­rącz­ka nie wpły­wa zbyt po­zy­tyw­nie na ce­ny urzą­dzeń, a w szcze­gól­no­ści na ta­kie ga­dże­ty jak in­te­li­gent­ne ze­gar­ki. Jest to jed­no­cze­śnie ostat­ni mo­ment, aby wy­brać się do skle­pu i za­ku­pić ta­ki ga­dżet przed świę­ta­mi. Za­pra­szam do za­po­zna­nia się z naj­now­szym prze­glą­dem!

Ceny Smartwatchy

  1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black)
    • poprzednia cena – 979zł – swiatkierowcy.pl
    • nowa cena – 999zł – swiatkierowcy.pl, x-kom.pl
  2. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)
    • poprzednia cena – 494 zł – swiatkierowcy.pl
    • nowa cena – 499 zł – x-kom.pl

Kolejny i zarazem ostatni przegląd w tym roku (prawdopodobnie) 27 grudnia.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na