Aktualne ceny smartwatchy – 24.01.2014

Jak co ty­dzień przed­sta­wiam ak­tu­al­ne ze­sta­wie­nie cen smar­twat­chy. W tym ty­go­dniu za wie­le no­we­go się nie wy­da­rzy­ło. Po­wie­dział­bym wię­cej – nie wy­da­rzy­ło się nic. Kwo­ty sto­ją na iden­tycz­nym po­zio­mie, co ostat­nio. W przy­pad­ku So­ny Smar­twatch ce­na do­syć moc­no ostat­ni­mi ty­go­dnia­mi wa­ha­ła się, jed­nak na przy­kład mo­del Sam­sun­ga jest sta­bil­na już od dłuż­sze­go cza­su. Nie­ste­ty, na pol­skim ryn­ku nie po­ja­wił się ża­den no­wy mo­del. Tym sa­mym nie po­zo­sta­je mi nic in­ne­go jak wska­za­nie, gdzie moż­na za­ku­pić smar­twat­che w naj­lep­szych ce­nach.

nowe ceny smartwatchy

Nowe ceny Smartwatchy

  1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black)
    • aktualna cena – 999zł – między innymi x-kom.pl, euro.com.pl, sieć Saturn
  2. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)
    • aktualna cena – 529zł – euro.com.pl

Ce­ny ze­gar­ków Peb­ble ak­tu­al­nie pla­su­ją się na po­zio­mie 150$ lub 249$ – w za­leż­no­ści od wer­sji ze­gar­ka. Do­dat­ko­wo na­le­ży też oczy­wi­ście do­li­czyć cło oraz po­dat­ki.

Ce­ny Ni­ke Fu­el­ban­da za­rów­no na ama­zon.co.uk, jak i na Al­le­gro pla­su­ją się na po­dob­nym po­zio­mie – oko­ło 600 zł.

To by by­ło na ty­le. Oso­bi­ście mam na­dzie­ję, że już nie­dłu­go po­ja­wią się no­we mo­de­le in­te­li­gent­nych ze­gar­ków. Za­pra­szam do ko­lej­ne­go po­rów­na­nia za ty­dzień!

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na