Aktualne ceny smartwatchy – 6.12.2013

ceny smartwatchy
Jak co ty­dzień, ko­lej­ne no­to­wa­nie cen smar­twat­chy przed Wami. Już nie bę­dzie ta­kich mi­łych nie­spo­dzia­nek jak w ze­szłym ty­go­dniu, gdy ce­na Ga­la­xy Ge­ar spa­dła o pra­wie 100 zł. Jed­nak i tym ra­zem ten mo­del nie­znacz­nie ob­ni­żył ce­nę. Zbli­ża­ją­ce się świę­ta nie zdo­ła­ły pó­ki co za­trzy­mać spad­ku cen, a co naj­wy­żej ją spo­wol­nić. Praw­do­po­dob­nie w przy­szłym ro­ku, kie­dy za­czną się po­ja­wiać no­we mo­de­le, ce­ny tych, któ­re są w ak­tu­al­nym ze­sta­wie­niu, moc­no spad­ną. Dla­te­go tym, któ­rym nie jest pil­nie do kup­na in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka za­le­cam po­cze­kać do przy­szłe­go ro­ku, aż za­czną się prze­ce­ny oraz bę­dzie wię­cej sły­chać o no­wych mo­de­lach.
A dla tych, któ­rzy już te­raz nie mo­gą się do­cze­kać po­niż­sze ze­sta­wie­nie 😉

Ceny smartwatchy

  1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black)
    • poprzednia cena – 999zł – x-kom.pl
    • nowa cena – 979zł – zadowolenie.pl
  2. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon) – bez zmian
    • cena – 489 zł – inter-market.eu

Kolejne podsumowanie już za tydzień!

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na