Analogowy fitness tracker od Nevo Balade Parisienne

Smar­twatch ukaże się na rynku urzą­dzeń weara­bles wraz z koń­cem lutego i będzie dostępny w czte­rech sty­lach – Ter­tre, Sau­les, Lepic i Ravi­gnan. Fran­cu­ski dewe­lo­per ma już na kon­cie udany debiut, zatem warto przyj­rzeć się bli­żej jego pla­nom na przy­szłość.

Nevo zde­cy­do­wał się na wyda­nie nowej kolek­cji fit­ness trakc­ke­rów, które oprócz moni­to­ro­wa­nia dzia­łal­no­ści naszego orga­ni­zmu, będą wyświe­tlać powia­do­mie­nia z naszego tele­fonu. Poprzedni zega­rek od tego dewe­lo­pera posia­dał 12,6mm gru­bo­ści – naj­now­sza kolek­cja będzie jed­nak nieco cień­sza, ponie­waż będzie posia­dała gru­bość na pozio­mie nie więk­szym niż 12 mm.

Po­wia­do­mie­nia ze smart­pho­ne’a zostaną wyświe­tlone dzięki zesta­wowi wie­lo­ko­lo­ro­wych diod LED (za powia­do­mie­nia doty­czące aktyw­no­ści fizycz­nej odpo­wie­dzial­nych będzie dwa­na­ście bia­łych diod ledo­wych) oraz za pomocą wbu­do­wa­nego sil­nika wibra­cyj­nego.

Ze­ga­rek od Nevo będzie w sta­nie mię­dzy innymi poli­czyć nasze kroki, obli­czyć prze­byty dystans i spa­lone kalo­rie, a także moni­to­ro­wać sen użyt­kow­nika. Będzie rów­nież w sta­nie poin­for­mo­wać wła­ści­ciela o jego nieaktyw­no­ści.

Ży­wot­ność bate­rii nowej kolek­cji od Nevo zapo­wia­dana jest na pozio­mie od trzech do sze­ściu mie­sięcy życia (jest to zega­rek hybry­dowy), a wodo­od­por­ność urzą­dze­nia pozwoli miło­śni­kom pły­wa­nia na korzysta­nie z niego na base­nie. Smar­twatch będzie kom­pa­ty­bilny z iOS i Andro­idem.

Tar­cza zegarka zbu­do­wana jest z pła­skiego szkła mine­ral­nego, a obu­dowa została wyko­nana ze szczot­ko­wa­nego sre­bra. Całość dopełni skó­rzany pasek w róż­nych kolo­rach.

Pre­miera kolek­cji od fran­cu­skiego pro­du­centa prze­wi­dy­wana jest na koniec lutego bie­żą­cego roku. Cena smar­twatcha ma wyno­sić 169 dola­rów.

Źródło: wareable.com; distrinet.ch

Źródło obrazków: wareable.com; prweb.com

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na