Android Wear czyli Google w natarciu

po­przed­nim new­sie mó­wią­cym o in­te­li­gent­nym ze­gar­ku od Go­ogle pi­sa­łem o za­po­wie­dziach no­we­go smar­twat­cha ko­rzy­sta­ją­ce­go naj­praw­do­po­dob­niej z API, systemu stwo­rzo­ne­go spe­cjal­nie dla inteligentnych zegarków. W przy­pad­ku tych urzą­dzeń moż­na mieć spo­re na­dzie­je na dal­szy roz­wój. Sy­stem mo­bil­ny dzia­ła­ją­cy na te­le­fo­nach cie­szy się ogrom­nym uzna­niem i mi­mo iż wie­le osób ma mu wie­le do za­rzu­ce­nia (po­wol­ność, pro­ble­my z ak­tu­ali­za­cja­mi) to jed­nak nie moż­na za­prze­czyć temu, że zde­cy­do­wa­nie do­mi­nu­je w seg­men­cie smart­pho­nów.

W ostat­nich dniach by­li­śmy świad­ka­mi ko­lej­nych in­for­ma­cji na te­mat urzą­dzeń, głów­nie od naj­waż­niej­szych part­ne­rów Go­ogle: Mo­to­ro­li i LG. W obu przy­pad­kach ma­my do czy­nie­nia z no­wym sys­te­mem An­dro­id We­ar.

Android Wear – co to jest?

android wear

Źródło obrazka: engadget.com

An­dro­id We­ar to sys­tem przy­go­to­wa­ny przez Go­ogle spe­cjal­nie pod urzą­dze­nia no­szo­ne czy­li mię­dzy in­ny­mi (a mo­że i przede wszyst­kim) smar­twat­che. Co się z tym wią­że? Prze­de wszyst­kim jest on do­pa­so­wa­ny do mniej­szych urzą­dzeń. Miej­my na­dzie­ję, że będzie się też wią­za­ł z mniej­szym zuży­ciem ba­te­rii ani­że­li w przy­pad­ku do­tych­czas przed­sta­wio­nych urzą­dze­ń z An­dro­idem. Trze­ba bo­wiem przy­znać, że nie na­le­żą one do re­kor­dzi­stów pod wzglę­dem wy­trzy­ma­ło­ści ba­te­rii. Plu­sem z pew­no­ścią jest współ­pra­ca naj­więk­szych pro­du­cen­tów te­le­fo­nów oraz przeznaczonych im pod­ze­spo­łów.

Co to ozna­cza dla po­ten­cjal­nych klien­tów? To du­ża szan­sa na to, że po­ja­wi się wię­cej mo­de­li smar­twat­chy, a tym sa­mym więk­szy wy­bór mię­dzy ni­mi oraz atrak­cyj­niej­sze ce­ny.

Wraz z pre­zen­ta­cją An­dro­id We­ar do­sta­li­śmy in­for­ma­cję o dwóch nad­cią­ga­ją­cych pre­mie­rach: ze­gar­ku Mo­to­ro­li i LG. W przy­pad­ku mo­de­lu LG du­żo in­for­ma­cji po­kry­wa się z po­przed­nim new­sem. Skon­cen­tru­ję się na więc na pierw­szym.

Motorola prezentuje stylowy zegarek

motorola 360

źródło obrazka: nextpowerup.com

Mo­to­ro­la jest pro­du­cen­tem o wiel­kim po­ten­cja­le, któ­ry mo­że być re­al­nym kon­ku­ren­tem dla Ap­ple. Za­pew­ne część czy­tel­ni­ków pa­mię­ta fe­no­men ich te­le­fo­nów sprzed kil­ku-kil­ku­na­stu lat. Ich de­sign wy­róż­niał się z tłu­mu tak sa­mo, jak te­raz wy­róż­nia się de­sign pro­duk­tów z lo­go ja­błusz­ka. W przy­pad­ku ze­gar­ka moż­na po­wie­dzieć, że za­po­wia­da się in­te­re­su­ją­co. Nie przy­po­mi­na ta­nie­go, pla­sti­ko­we­go ga­dże­tu. We­dług mnie to dru­gi obok me­ta­lo­we­go Peb­ble smar­twatch, bę­dą­cy war­tym roz­pa­trze­nia ga­dże­tem dla osób nie bę­dą­cych ge­eka­mi. Sa­mi twór­cy mó­wią, że ma być to pro­dukt mak­sy­mal­nie ener­go­osz­częd­ny więc moż­li­we, że spra­wa ba­te­rii bę­dzie cho­ciaż czę­ścio­wo roz­wią­za­na.

LG na­to­miast za­mie­rza za­pre­zen­to­wać no­wy mo­del smar­twat­cha sy­gno­wa­ny mar­ką Go­ogle: LG G Watch. Je­go praw­do­po­dob­ną spe­cy­fi­ka­cję po­zna­li­śmy cał­kiem nie­daw­no. Je­że­li urzą­dze­nie bę­dzie do­pra­co­wa­ne zgod­nie z za­po­wie­dzia­mi to ma szan­sę na cał­kiem nie­złą po­pu­lar­ność w świe­cie smar­twatchy. Mo­że być ona po­rów­ny­wal­na do po­zy­cji naj­now­szych Ne­xu­sów w seg­men­cie smart­pho­nów.

Nie po­zo­sta­je nam już nic jak tyl­ko cze­kać na no­we mo­dele. Wszyst­ko za­po­wia­da, że nad­cią­ga­ją­cy rok bę­dzie fak­tycz­nie ob­fi­ty pod tym wzglę­dem.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na