Aplikacja Galaxy Gear Remote kontrolująca BMW

Pod­czas ostat­nich tar­gów CES, oprócz pre­zen­ta­cji no­wych mo­deli smar­twat­chy, by­ła moż­li­wość tak­że zo­ba­cze­nia cie­ka­wej apli­ka­cji dla ak­tu­al­ne­go mo­delu in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka od Sam­sun­ga. Mo­wa tu­taj o funk­cji Re­mo­te, któ­ra po­wsta­ła z my­ślą o sa­mo­cho­dzie i3 od BMW.

War­to przy oka­zji zwró­cić chwi­lę uwa­gi na to, czym cha­rak­te­ry­zu­je się ten sa­mo­chód. Jest to mo­del w peł­ni elek­trycz­ny, a za­tem wy­bie­ga­ją­cy w przy­szłość kil­ka­na­ście bądź kil­ka­dzie­siąt lat. Do­dat­ko­wo po­sia­da kar­tę SIM do łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej. Przy oka­zji ma­ła cie­ka­wost­ka dla tych osób, któ­re lu­bię to, co pol­skie – w Pol­sce pro­du­ko­wa­ne są ukła­dy kie­row­ni­cze dla te­go sa­mo­cho­du.

Galaxy Gear RemoteWra­ca­my jed­nak do te­matu Ga­la­xy Ge­ar oraz apli­ka­cji Re­mo­te. Po­zwa­la nam ona uzy­skać do­stęp do pod­sta­wo­wych in­for­ma­cji na te­mat kon­dy­cji po­jaz­du, jak na przy­kład: sto­pień na­ła­do­wa­nia, prze­by­ty dy­stans, stan za­mknię­cia okien, ko­nieczne czyn­no­ści ser­wi­so­we. Są­dzę, że to na­praw­dę cie­ka­we roz­wią­za­nie, po­nie­waż dzię­ki smar­twat­cho­wi za­wsze bę­dzie­my pa­mię­tać o za­mknię­ciu wszyst­kich okien, gdy je­dzie­my cho­ciaż­by na za­ku­py.

Naj­lep­sze jed­nak zo­sta­wi­łem na ko­niec. Te­raz, kie­dy zi­ma się za­ostrzy­ła, za­pew­ne nie­jed­na oso­ba pra­gnę­ła­by wejść do cie­płe­go już sa­mo­cho­du. Tu­taj ma­my ta­ką moż­li­wość. Mo­że­my usta­lić za­rów­no tem­pe­ra­tu­rę, ja­ka ma pa­no­wać w sa­mo­cho­dzie, jak i prze­słać do na­wi­ga­cji tra­sę, któ­rą za­mie­rza­my prze­je­chać. W mo­men­cie wej­ścia do po­jaz­du ma­my już sa­mo­chód nie­mal go­to­wy do jaz­dy. Po­dob­nie w przy­pad­ku upal­ne­go la­ta mo­że­my od­po­wied­nio wcze­śnie włą­czyć kli­ma­ty­za­cję bądź otwo­rzyć okna lub szy­ber­dach. Brz­mi in­te­re­su­ją­co? Z pew­no­ścią.

Są­dzę, że mo­że to być cał­kiem nie­dłu­ga przy­szłość za­rów­no mo­to­ry­za­cji, jak i smar­twat­chy oraz smart­pho­nów (apli­ka­cja ta po­wsta­ła po­cząt­ko­wo z my­ślą o Ga­la­xy No­te 3). Przy­po­mnę, że cał­kiem nie­daw­no pi­sa­łem o współ­pra­cy Peb­ble z Mer­ce­de­sem. Jak wi­dać ro­śnie za­in­te­re­so­wa­nie sa­mo­cho­da­mi luk­su­so­wy­mi, ale być mo­że już cał­kiem nie­dłu­go ta­kie roz­wią­za­nia bę­dą do­stęp­ne w po­pu­lar­nych mo­de­lach aut.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na