Apple wygrywa na rynku smartwatchy

10 grud­nia w San Fran­ci­sco miała miej­sce kon­fe­ren­cja Glance, która w cało­ści poświę­cona była zagad­nie­niu Apple Wat­cha w kon­tek­ście bizne­so­wym. Czego można było się na niej dowie­dzieć?

Na chwilę obecną Apple kon­tro­luje 80% rynku smar­twat­chy. Sza­cuje się, że do końca 2015 roku pro­du­ko­wany przez firmę smar­twarch rozej­dzie się w 21 milio­nach egzem­pla­rzy zapew­nia­jąc fir­mie 8,4 mld dola­rów przy­chodu. W 2017 roku sprze­daż Apple Watch ma wynieść około 100 milio­nów sztuk.

apple watch

Jak poka­zały sta­ty­styki, 85% posia­da­czy Apple Watch przy­znało, że urzą­dze­nie pozy­tyw­nie wpły­nęło na stan ich zdro­wia, a 27%, że smar­twatch pomógł im w zrzu­ce­niu wagi. Oka­zało się rów­nież, że jest to świetny pomysł na pre­zent – 82% bada­nych poda­ro­wało Apple Watch swoim bli­skim.

Źródło: chip.pl

Źródła obrazków: Apple.com, Forbes.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na