Apple zaprezentował swojego smartwatcha. Nadciąga Watch!

Apple Watch

Obrazek z apple.com

O tym mó­wio­no już od kil­ku mie­się­cy. Na dzi­siej­szej kon­fe­ren­cji Ap­ple, po­za no­wy­mi iPho­na­mi, za­pre­zen­to­wa­ło Wat­cha (a nie „iWat­cha”, jak przez dłu­gi czas się mó­wi­ło). Wo­bec te­go in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka wie­le osób z pew­no­ścią mia­ło du­że ocze­ki­wa­nia. Czy zo­sta­ną one speł­nio­ne, zo­ba­czy­my. Te­raz jed­nak sprawdź­my, cze­go moż­na się spo­dzie­wać w pierw­szym smar­twat­chu od Ap­ple.

Prostokątny, ale ładny

Apple Watch

Obrazek z apple.com

Ap­ple, wbrew obec­nej mo­dzie, nie zde­cy­do­wa­ło się na smar­twat­cha z okrą­głą tar­czą. Nie trud­no się w ta­kim ra­zie do­my­śleć, że jest ona pro­sto­kąt­na. Nie ozna­cza to jed­nak, że pre­zen­tu­je się źle. Za­okrą­glo­ne bo­ki ze­gar­ka, sta­lo­wa ram­ka oraz sza­fi­ro­we szkło spra­wia­ją, że jest to je­den z naj­le­piej wy­glą­da­ją­cych pro­sto­kąt­nych smar­twat­chy. Z bo­ku znaj­dzie­my po­krę­tło, ta­kie jak w ze­gar­kach tar­czo­wych do usta­wia­nia cza­su. Wi­zu­al­nie tar­czę ze­gar­ka bę­dzie­my mo­gli swo­bod­nie do­pa­so­wać pod na­sze po­trze­by dzię­ki bo­ga­te­mu zbio­ro­wi mo­ty­wów gra­ficz­nych. Do­dat­ko­wo bę­dzie­my mie­li do­wol­ność pod wzglę­dem wy­bo­ru pa­ska­/bran­so­le­ty. Ap­ple jak wi­dać cał­kiem do­brze zda­ło ten eg­za­min, są­dzę jed­nak, że ob­ser­wu­jąc ostat­nie po­czy­na­nia Mo­to­ro­li czy LG – mo­gliśmy się spo­dzie­wać cze­goś lep­sze­go.

 

Możliwości Apple Watch

Apple Watch

Obrazek z apple.com

Oczy­wi­ście ze­ga­rek ten nie mo­że je­dy­nie do­brze wy­glą­dać, mu­si tak­że za­ofe­ro­wać kil­ka ele­men­tów po­twier­dza­ją­cych je­go in­te­li­gen­cję. Zacz­nij­my od in­try­gu­ją­ce­go po­krę­tła, któ­re znaj­dzie­my na obu­do­wie. Słu­ży ono mię­dzy in­ny­mi do przy­bli­ża­nia wi­do­ku czy też do prze­wi­ja­nia li­sty apli­ka­cji.

Sam ekran oczy­wi­ście jest do­ty­ko­wy, a ak­ty­wo­wać się ma w mo­men­cie podnie­sie­nia rę­ki. Je­że­li cho­dzi o moż­li­wo­ści ze­gar­ka, to nie od­bie­ga­ją one zbyt­nio od kon­ku­ren­cji. Prze­de wszyst­kim ma­my mieć moż­li­wość czy­ta­nia smsów, ste­ro­wa­nia od­twa­rza­czem mu­zycz­nym czy też oglą­da­nie map. Na wia­do­mo­ści bę­dziemy mo­gli od­po­wia­dać za po­mo­cą gło­su, tak sa­mo bę­dzie moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Si­ri. In­nym spo­so­bem łącz­no­ści z in­ny­mi ma być sys­tem ko­mu­ni­ka­cji obraz­ko­wej. Ozna­cza to po pro­stu, że na wy­sła­ne do nas wia­do­mo­ści bę­dziemy mo­gli od­po­wie­dzieć za po­mo­cą zbio­ru ikon.

Nie mo­gło za­brak­nąć tak­że spor­to­wych do­dat­ków. Smar­twatch bę­dzie po­sia­dał pul­so­metr, kon­tro­lu­ją­cy na­szą ak­tyw­ność. Ak­tu­al­nie wia­do­mo o dwóch apli­ka­cjach dla te­go urzą­dze­nia: Fit­ness i Wor­ko­ut.

Du­żą si­łą urzą­dze­nia mo­gą być apli­ka­cje do­stęp­ne na Ap­ple Wat­cha. Już te­raz wie­my o apli­ka­cjach mię­dzy in­ny­mi od BMW (po­zwo­li spraw­dzić stan au­ta oraz je­go lo­ka­li­za­cję) czy Ni­ke.

 

Smartwatch Apple Watch w sprzedaży już wkrótce

Ce­na pla­so­wać się ma na po­zio­mie od 350 do­la­rów wzwyż. Nie jest to ni­ska kwo­ta, lecz chy­ba już zdą­ży­li­śmy się przy­zwy­cza­ić do stan­dar­dów te­go pro­du­cen­ta. W skle­pach ma się po­ja­wić w przy­szłym ro­ku.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na