Asus deklaruje tydzień na jednym ładowaniu

Pro­blem krót­ko dzia­ła­ją­cych na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu smar­twat­chy jest po­wszech­ny, co wi­dać cho­ciaż­by po plot­kach zwią­za­nych z Ap­ple Watch. W więk­szo­ści przy­pad­ków można za­uwa­żyć po­pra­wę. Do­pie­ro jednak jak wi­dać Asus chce się za­brać za tę spra­wę na po­waż­nie.

Asus Zenwatch official

Obrazek pobrany z talkandroid.com. Przedstawia Asus ZenWatch

Ostat­nie de­kla­ra­cje pro­du­cen­tów są do­syć od­waż­ne. Pierw­szy mo­del jest z ba­te­rią pla­su­ją­cą się w środ­ku staw­ki smar­twat­chy, na­stęp­ny już ma znacz­nie po­pra­wić osią­gi po­przed­ni­ka. We­dług za­po­wie­dzi mo­że­my ocze­ki­wać cza­su pra­cy wy­no­szą­ce­go oko­ło 5 dni, co jest bez wąt­pie­nia do­brym wy­ni­kiem jak na smar­twat­che. Nie wie­my jesz­cze czy zmia­na ma­ją­ca ku te­mu pro­wa­dzić głów­nie do­ty­czyć bę­dzie ba­te­rii czy znacz­nie bar­dziej ener­go­osz­częd­nych pod­ze­spo­łów. We­dług przed­sta­wi­cie­li pro­du­cen­ta rów­nież ak­tu­al­ne sys­te­my ope­ra­cyj­ne prze­zna­czo­ne dla smar­twat­chy są zbyt­nio ob­cią­ża­ją­ce dla in­te­li­gent­nych ze­gar­ków.

Czy za­po­wie­dzi się spraw­dzą, prze­ko­na­my się w dru­giej po­ło­wie te­go ro­ku, gdy Asus ZenWatch 2 po­ja­wi się w sprze­da­ży.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na