Asus zapowiada smartwatcha za niewielkie pieniądze

Wraz z ofi­cjal­ny­mi pre­zen­ta­cja­mi An­dro­id We­ar do­wie­dzie­li­śmy się o nad­cią­ga­ją­cych pre­mie­rach cie­ka­wych smar­twat­chy. Dzi­siaj przed­sta­wię ko­lej­ny ze­ga­rek ofe­ro­wa­ny przez zna­ną więk­szo­ści fir­mę Asus.

Asus logo

Obrazek z talkandroid.com

O smar­twat­chu wie­my nie­wie­le, jed­nak to, co prze­ka­zał pro­du­cent wy­star­czy­ło, by wzbu­dzić za­in­te­re­so­wa­nie kon­su­men­tów. Cho­dzi o ce­nę, któ­ra ma być zde­cy­do­wa­nie niż­sza niż w przy­pad­ku kon­ku­ren­cji. Pod­czas gdy więk­szość firm ofe­ru­je pro­duk­ty za oko­ło 250 $, w przy­pad­ku ze­gar­ka od Asu­sa mo­wa o kwo­cie wy­no­szą­cej oko­ło 150$. Moż­li­we, że bę­dzie jesz­cze niż­sza i bę­dzie wy­no­sić za­le­d­wie 99$!

Ze­ga­rek cha­rak­te­ry­zo­wać się ma ma­ły­mi roz­mia­ra­mi oraz ekra­nem AMOLED. Ko­rzy­sta­nie z nie­go głów­nie opie­rać się bę­dzie na ko­mu­ni­ka­cji gło­so­wej.

Da­ta pre­mie­ry jesz­cze nie jest zna­na. Róż­ne źró­dła mó­wią, że ma się po­ja­wić jesz­cze przed koń­cem 2014 ro­ku.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na