Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł
Gru14

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł
Gru13

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą kolejną listą naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. Tym razem przed­sta­wiamy urzą­dze­nia w zakre­sie ceno­wym 500-1000 zł.

Czytaj więcej
Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł
Gru12

Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł

Przed­sta­wiamy pierw­szą cześć naszego świą­tecz­nego porad­nika. Jeśli zasta­na­wia­cie się nad zaku­pem smar­twat­cha bądź smart­banda i nie posia­da­cie zbyt zasob­nego port­fela, ten tekst powi­nien się Wam przy­dać.

Czytaj więcej
Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!
Gru03

Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!

Bez­do­ty­kowe płat­no­ści są już powszech­nie uży­waną formą zapłaty za zakupy. Poza naj­bar­dziej popu­lar­nymi kar­tami płat­ni­czymi, funk­cja ta zaczyna być dostępna w urzą­dze­niach mobil­nych takich jak smart­fon czy… smar­twatch.

Czytaj więcej
Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji
Gru02

Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji

Opu­bli­ko­wano wyniki ankiety prze­pro­wa­dzo­nej wśród 330 nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków smar­twat­chy marki Apple. Wyniki są dość zaska­ku­jące. Sprawdź­cie sami.

Czytaj więcej
Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store
Lis30

Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store

Wydany dosłow­nie kilka dni temu inte­li­gentny zega­rek tek­sań­skiej firmy Fos­sil, czyli Fos­sil Q Foun­der aktu­al­nie możemy nabyć jedy­nie za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej pro­du­centa. Wkrótce ten stan rze­czy ma ulec zmia­nie.

Czytaj więcej
Piekło zamarzło – Android Wear dla iOS dostępny w AppStore!
Wrz01

Piekło zamarzło – Android Wear dla iOS dostępny w AppStore!

Firma Google ogło­siła wła­śnie, że wybrane smar­twat­che oparte o Android Wear, otrzy­mały moż­li­wość spa­ro­wa­nia ze smart­fo­nami napę­dza­nymi sys­te­mem iOS 8.2 lub now­szym.

Czytaj więcej
Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany
Sie20

Sony SmartBand 2 oficjalnie zaprezentowany

Druga gene­ra­cja inte­li­gent­nych opa­sek od Sony wła­śnie została ofi­cjal­nie przed­sta­wiona światu. Sony Smar­tBand 2 posiada pul­so­metr i kolo­rowe LEDy, które natych­miast powia­do­mią nas np. o nie­ode­bra­nym połą­cze­niu.

Czytaj więcej
Jaki smartwatch wybrać? 8 cennych wskazówek
Sie18

Jaki smartwatch wybrać? 8 cennych wskazówek

Nie wiesz jaki smartwatch wybrać i czym kie­ro­wać się przy zakupie? Niniej­szym tek­stem przy­bli­żymy ten temat i roz­wie­jemy nie­które z Two­ich wąt­pli­wo­ści.

Czytaj więcej
Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2
Sie17

Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2

Wszy­scy uwiel­biamy nie­spo­dzianki, a taką wła­śnie ura­czyła nas firma Sam­sung, ujaw­nia­jąc wygląd jej naj­now­szego smar­twat­cha.

Czytaj więcej