Drukowanie z zegarka? Jeszcze nie, ale z telefonu jak najbardziej!
Lut20

Drukowanie z zegarka? Jeszcze nie, ale z telefonu jak najbardziej!

Nau­kowcy z Ośrodka Badań nad Zja­wi­skami Nie­zba­da­nymi dowie­dli wczo­raj, że ponad wszelką wąt­pli­wość grozi nam epi­de­mia nowej cho­roby cywi­li­za­cyj­nej. Rządy naj­więk­szych mocarstw w poro­zu­mie­niu z Orga­ni­za­cją Zdro­wia Świa­to­wego zamie­rzają zwo­łać spe­cjalny kon­gres. Tym­cza­sem leka­rze uspo­ka­jają. Jest jesz­cze nadzieja!

Czytaj więcej
Smartwatch – jak ułatwić sobie życie
Maj18

Smartwatch – jak ułatwić sobie życie

Wśród konsumentów wciąż panuje przekonanie, że smartwatche to drogie zabawki bez praktycznego zastosowania. Tymczasem ich liczne i różnorodne funkcje mogą okazać się bardzo przydatne. Jakie są więc ich największe zalety?

Czytaj więcej
MyKronoz ZeCircle – smartwatch z cyrkoniami od Swarovskiego
Lut08

MyKronoz ZeCircle – smartwatch z cyrkoniami od Swarovskiego

Smar­twatche koja­rzą się nam przede wszyst­kim z futu­ry­stycz­nymi urzą­dze­niami, choć obec­nie dostrzec można trend  któ­rym coraz więk­szą uwagę zwraca się na ich nie­po­wta­rzalny wygląd. O krok dalej poszła firma MyKro­noz, która zapre­zen­to­wała ele­gancką wer­sję ZeCircle z cyr­ko­niami od Swa­ro­vskiego.

Czytaj więcej
CES 2016: MyKronoz zapowiada nową kolekcję smartwatchy
Sty08

CES 2016: MyKronoz zapowiada nową kolekcję smartwatchy

Podczas tegorocznej edycji CES w Las Vegas wiele marek prezentuje swoje nowe produkty czy zapowiada ich przyszłość. Jedną z nich jest także MyKronoz, który zapowiedział wiosenną kolekcję zegarków.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeSplash2: wodoodporny smartwatch z mikrofonem i głośnikiem
Gru30

MyKronoz ZeSplash2: wodoodporny smartwatch z mikrofonem i głośnikiem

MyKro­noz zaczyna śmiało dzia­łać na rynku pro­duk­tów weara­bles. Świad­czą o tym coraz bar­dziej zaawan­so­wane, a przede wszyst­kim funk­cjo­nalne urzą­dze­nia szwaj­car­skiego pro­du­centa. Kolej­nym tego typu przy­kła­dem jest naj­now­szy model ZeSpla­sh2.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeTel – nowy synonim uniwersalnego smartwatcha
Gru10

MyKronoz ZeTel – nowy synonim uniwersalnego smartwatcha

Nowość od szwaj­car­skiego pro­du­centa wyróż­nia się rzadko spo­ty­kaną uni­wer­sal­no­ścią. Ma w sobie cechy tele­fonu, zwy­kłego smar­twat­cha oraz opa­ski spor­to­wej. A to wszystko w jed­nej, ele­ganc­kiej obu­do­wie.

Czytaj więcej
Jeszcze zegarek czy już telefon?
Lis21

Jeszcze zegarek czy już telefon?

Smar­twatch ZePhone łączy w sobie funk­cjo­nal­ność tele­fonu komór­ko­wego z prze­no­śnym naręcz­nym zegar­kiem. Moż­li­wość pracy w 3G oraz moduł GPS powo­dują, że może stać się on sku­tecz­nym zamien­ni­kiem dla smart­fona.

Czytaj więcej
ZeWatch3 – najnowszy smartwatch od MyKronoz
Wrz15

ZeWatch3 – najnowszy smartwatch od MyKronoz

ZeWat­ch3 to kolejny smar­twatch z jed­nej z naj­waż­niej­szych serii szwaj­car­skiego pro­du­centa. Nowy pro­dukt wyróż­nia się cie­ka­wym wyglą­dem, doty­ko­wym ekra­nem oraz uła­twioną funk­cją łado­wa­nia. Dzięki temu powstał intu­icyjny i funk­cjo­nalny sprzęt w przy­stęp­nej cenie.

Czytaj więcej
MyKronoz zaprezentuje jesienną kolekcję w Berlinie
Sie31

MyKronoz zaprezentuje jesienną kolekcję w Berlinie

Tego­roczna edy­cja IFA Ber­lin, jed­nych z naj­więk­szych tar­gów elek­tro­niki użyt­ko­wej na świe­cie, będzie waż­nym kro­kiem dla szwaj­car­skiego pro­du­centa. W Ber­li­nie zapre­zen­tuje on swoją naj­now­szą, jesienną kolek­cję smar­twat­chy.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeFit2 – nowa, bardziej funkcjonalna opaska sportowa
Sie26

MyKronoz ZeFit2 – nowa, bardziej funkcjonalna opaska sportowa

Nie minął jesz­cze rok od pre­miery pierw­szej opa­ski spor­to­wej szwaj­car­skiego pro­du­centa, a już poja­wia się kolejna, lepiej wypo­sa­żona wer­sja urzą­dze­nia. ZeFit2 nabrał jesz­cze bar­dziej funk­cjo­nal­nego cha­rak­teru, mię­dzy innymi dzięki doty­ko­wemu ekra­nowi oraz wygod­nemu sys­te­mowi powia­do­mień.

Czytaj więcej