Paski do smartwatcha w wakacyjnym stylu
Sie12

Paski do smartwatcha w wakacyjnym stylu

Smar­twatche MyKro­noz to ide­alne roz­wią­za­nie dla osób, które nie lubią nudy w swo­ich ubra­niach. Dzięki wymien­nym paskom smar­twatch może stać się nie tylko funk­cjo­nal­nym gadże­tem, ale także cie­ka­wym dodat­kiem do gar­de­roby.

Czytaj więcej
Smartwatch przypomni Ci o wszystkim
Lip14

Smartwatch przypomni Ci o wszystkim

Wizyta u leka­rza, zakupy, ode­bra­nie rze­czy z pralni, a do tego jedze­nie co trzy godziny. Jak to wszystko zapamię­tać? Pomocne będą nowe tech­no­lo­gie.

Czytaj więcej
MyKronoz zaprasza na Mobile World Congress Szanghaj
Lip06

MyKronoz zaprasza na Mobile World Congress Szanghaj

MyKro­noz, szwaj­car­ski pro­du­cent smar­twatchy został ofi­cjal­nym part­ne­rem tego­rocz­nego Mobile World Congress. Impreza odbę­dzie się w naj­więk­szym mie­ście Chin – Szan­ghaju i potrwa 3 dni.

Czytaj więcej
ZeClock – tradycyjny (smart) zegarek
Cze29

ZeClock – tradycyjny (smart) zegarek

Więk­szość obec­nych na rynku smar­twat­chy swoim wyglą­dem znacz­nie odbiega od kla­sycz­nego stylu zegarka. Zamiast tego zale­wani jeste­śmy super­no­wo­cze­snymi, cza­sami mniej gustow­nymi akce­so­riami, które nie każ­demu mogą przy­paść do gustu.

Czytaj więcej
Funkcja anti-lost w smartwatchach MyKronoz
Cze23

Funkcja anti-lost w smartwatchach MyKronoz

Zda­rza Ci się zgu­bić tele­fon? Ogar­nia Cię panika, kiedy nie masz go w zasięgu wzroku? Smartwatche MyKro­noz z funk­cją anti-lost z pew­no­ścią Cię zacie­ka­wią.

Czytaj więcej
Efektywniejszy sen dzięki smartwatchom
Cze01

Efektywniejszy sen dzięki smartwatchom

Zarówno smar­twat­che, jak i smart­bandy posia­dają bar­dzo uży­teczną funk­cję – umoż­li­wiają moni­to­ro­wa­nie naszego snu.

Czytaj więcej
Kruger&Matz prezentuje pierwszy w ofercie smartwatch Classic
Maj25

Kruger&Matz prezentuje pierwszy w ofercie smartwatch Classic

Firma Kru­ge­r& Matz, spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji ele­ganc­kich urzą­dzeń mobil­nych oraz sprzętu audio, wpro­wa­dziła do oferty pierw­szy pro­dukt z zakresu tech­no­lo­gii ubie­ral­nych – smar­twatch Clas­sic.

Czytaj więcej
ZeFit – osobisty trener i smartband w jednym
Maj18

ZeFit – osobisty trener i smartband w jednym

Smartband MyKronoz ZeFit to gadżet dla kogoś, dla kogo codzienny wysiłek jest nie lada wyczynem i potrzebuje czegoś, co przekona go do dalszej pracy.

Czytaj więcej
Smartwatch MyKronoz zamiast zegarka na komunię
Maj07

Smartwatch MyKronoz zamiast zegarka na komunię

Pamię­ta­cie co jest naj­lep­szym pre­zen­tem na komu­nię? Oczy­wi­ście zega­rek! By iść z duchem czasu, powin­ni­śmy zasta­no­wić się nad jego inte­li­gent­nym wcie­le­niem.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?
Kwi28

MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?

MyKro­noz, szwaj­car­ski pro­du­cent wpro­wa­dził na rynek smar­twat­cha ZeBra­ce­let2 skie­ro­wa­nego dla kobiet, przy­po­mi­na­jący raczej ele­ment biżu­te­rii niż zega­rek.

Czytaj więcej