System pisania od Snapkeys
Wrz01

System pisania od Snapkeys

Nowa kla­wia­tura Snap­keys prze­zna­czona jest dla posia­da­czy inte­li­gent­nych zegar­ków z okrą­głą tar­czą. Czy sys­tem pisa­nia ma szanse na wygraną w star­ciu ze ste­ro­wa­niem gło­so­wym?

Czytaj więcej
BioRing pomoże Ci w diecie
Lip16

BioRing pomoże Ci w diecie

We­ara­ble poli­czy za Cie­bie spo­ży­cie tłusz­czu i białka, poziom stresu, a także pod­su­muje inten­syw­ność Two­jej aktyw­no­ści. To jesz­cze nie wszystko. Bio­Ring obli­czy poziom wody w Twoim orga­ni­zmie

Czytaj więcej
Misfit Ray i jego akcesoria
Lip08

Misfit Ray i jego akcesoria

We­dług zapew­nień Fos­sila, urzą­dze­nie będzie sze­roko dostępne dla euro­pej­skich miło­śni­ków tech­no­lo­gii weara­bles. Jed­no­cze­śnie zapro­jek­to­wane akce­so­ria mają przy­cią­gnąć uwagę na pro­dukt ame­ry­kań­skiego pro­du­centa. Szansa dla Mis­fita?

Czytaj więcej
Elektryczny budzik Pavloka – Shock Clock
Maj24

Elektryczny budzik Pavloka – Shock Clock

Twórca wri­st­ban­dów chce uła­twić swoim klien­tom poranne wsta­wa­nie. Shock Clock porazi Cię prą­dem, jeśli nie wsta­niesz z łóżka!

Czytaj więcej
Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci
Maj16

Xiaomi Mi Bunny – kolejny smartwatch dla dzieci

Chiń­ski pro­du­cent elek­tro­niki użyt­ko­wej, w tym także urzą­dzeń weara­bles, zde­cy­do­wał się na zapro­jek­to­wa­nie smart­ze­garka prze­zna­czo­nego dla dzieci. Na rynku pojawi się już 10 maja, dla­tego warto spoj­rzeć wcze­śniej na jego spe­cy­fi­ka­cję.

Czytaj więcej
Smartwatch Mobvoi Ticwatch opuszcza chińską granicę
Maj04

Smartwatch Mobvoi Ticwatch opuszcza chińską granicę

Pe­kiń­ski pro­du­cent smart­ze­gar­ków, Mobvoi, zde­cy­do­wał się na zapro­jek­to­wa­nie dru­giej wer­sji urzą­dze­nia, prze­zna­czo­nej dla ryn­ków nie­chiń­skich.

Czytaj więcej
Fitbit przeprowadził badania, jak leniwi są jego użytkownicy
Kwi20

Fitbit przeprowadził badania, jak leniwi są jego użytkownicy

Ame­ry­kański pro­cu­dent trac­ke­rów i smart­ze­gar­ków zebrał ano­ni­mowe dane od ponad miliona swo­ich użyt­kow­ni­ków w 2015 roku. Po co? Żeby spraw­dzić, jak bar­dzo są leniwi.

Czytaj więcej
Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników
Kwi18

Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników

Obecne kło­poty finan­sowe firmy Erica Migi­co­vsky­’ego przy­czy­niły się do zwol­nie­nia 40 człon­ków per­so­nelu. Na co firma prze­zna­czy zaosz­czę­dzone pie­nią­dze?

Czytaj więcej
Recenzja Kruger&Matz Style
Kwi10

Recenzja Kruger&Matz Style

Nie­dawno na naszym blogu poja­wiła się recen­zja pierw­szego smart­ze­garka od pol­skiego pro­du­centa. Dzi­siaj prze­te­stu­jemy jego następcę – Kru­ge­r&Matz Style. Zobacz­cie, czym różni się od poprzed­nika i czy warto zwró­cić na niego uwagę.

Czytaj więcej
Mondaine i płatność zegarkiem
Mar18

Mondaine i płatność zegarkiem

Ja­kiś czas temu pisa­li­śmy o moż­li­wo­ści pła­ce­nia smar­twat­chem – tym razem o takie roz­wią­za­nie poku­sił się Mondaine – szwaj­car­ski pro­du­cent zegar­ków.

Czytaj więcej