Garmin Vivoactive HR
Mar13

Garmin Vivoactive HR

Ame­ry­kań­ski pro­du­cent zapre­zen­to­wał swoje naj­now­sze dzieło – Vivo­ac­tive HR. Czy smartwatch zasko­czy miło­śni­ków tech­no­lo­gii weara­bles?

Czytaj więcej
Haier decyduje się na smartwatcha dla wszystkich
Mar10

Haier decyduje się na smartwatcha dla wszystkich

Ha­ier Watch został zapre­zen­to­wany pod­czas Mobile World Con­gress. Duże moż­li­wo­ści z cie­ka­wym desi­gnem przy­cią­gają miło­śni­ków weara­bles, któ­rzy znie­cier­pli­wieni cze­kają na kwie­cień – wtedy bowiem zega­rek ukaże się na rynku.

Czytaj więcej
Recenzja Kruger&Matz Classic – kandydat na pierwszego smartwatcha?
Lut28

Recenzja Kruger&Matz Classic – kandydat na pierwszego smartwatcha?

Dla osób, które nie posia­dały ni­gdy smar­twat­cha Clas­sic może być dobrym wybo­rem. Dużo przy­dat­nych funk­cji, dobra spe­cy­fi­ka­cja oraz niska cena urzą­dze­nia pozy­tyw­nie wpły­wają na jego cha­rak­te­ry­stykę. Zega­rek na pewno warty jest uwagi.

Czytaj więcej
Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?
Lut17

Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?

Up­date opro­gra­mo­wa­nia (do wer­sji 1.4) pojawi się w prze­ciągu kilku tygo­dni i umoż­liwi użyt­kow­ni­kom lep­sze ste­ro­wa­nie smar­twat­chem bez koniecz­no­ści doty­ka­nia urzą­dze­nia.

Czytaj więcej
Rynek urządzeń wearables rozwija się bez przeszkód – raport Gartnera
Lut15

Rynek urządzeń wearables rozwija się bez przeszkód – raport Gartnera

Gart­ner, firma dostar­cza­jąca infor­ma­cje o rynku tech­no­lo­gicz­nym, pod­jęła próbę wytłu­ma­cze­nia wyni­ków badań z jej ostat­niego raportu. Ten oznaj­miał bowiem, że sprze­daż urzą­dzeń weara­bles wzro­śnie z 232 milio­nów egzem­pla­rzy w 2015 do poziomu 322 milio­nów w 2017.

Czytaj więcej
Smartwatch Bluboo Xwatch ma kosztować jedynie 99 dolarów
Lut10

Smartwatch Bluboo Xwatch ma kosztować jedynie 99 dolarów

Cena naj­now­szego smar­twat­cha od chiń­skiego pro­du­centa tech­no­lo­gii ubie­ral­nej ma – według zapew­nień dewe­lo­pera – nie prze­kra­czać stu dola­rów. Urzą­dze­nie nie zosta­nie przez to okro­jone z funk­cji, prze­ciw­nie, znaj­dziemy w nim wiele cie­ka­wych roz­wią­zań.

Czytaj więcej
Analogowy fitness tracker od Nevo Balade Parisienne
Lut05

Analogowy fitness tracker od Nevo Balade Parisienne

Smar­twatch ukaże się na rynku urzą­dzeń weara­bles wraz z koń­cem lutego i będzie dostępny w czte­rech sty­lach – Ter­tre, Sau­les, Lepic i Ravi­gnan. Fran­cu­ski dewe­lo­per ma już na kon­cie udany debiut, zatem warto przyj­rzeć się bli­żej jego pla­nom na przy­szłość.

Czytaj więcej
Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant
Sty18

Dwa ekskluzywne smartwatche od Huawei dla kobiet – Jewels i Elegant

Mo­dele te zostały zapre­zen­to­wane pod­czas tar­gów CES 2016. Swoim kla­sycz­nym desi­gnem i ele­gan­cją mają pod­bić kobiece serca.

Czytaj więcej
Razer Nabu Watch – smartwatch z dwoma ekranami?
Sty11

Razer Nabu Watch – smartwatch z dwoma ekranami?

Firma znana przede wszyst­kim z akce­so­riów gamin­go­wych po raz pierw­szy zapre­zen­to­wała swo­jego smar­twat­cha pod­czas Con­su­mer Elec­tro­nic Show 2016. Razer prze­niósł doświad­cze­nie zdo­byte z pro­duk­cji smart­ban­dów Nabu na nowego, cyfro­wego smar­twat­cha.

Czytaj więcej
Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami
Sty05

Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami

Na smar­twat­chach Peb­ble poja­wiła się nowa funk­cja o nazwie Peb­ble Health. Wła­ści­ciele Peb­ble Time, Time Steel i Time Round mogą pobrać opro­gra­mo­wa­nie w wer­sji 3.8, by uzy­skać dostęp nowych opcji, które będą poka­zy­wać użyt­kow­ni­kowi jego dzienny i tygo­dniowy pro­gres.

Czytaj więcej