BioRing pomoże Ci w diecie

We­ara­ble poli­czy za Cie­bie spo­ży­cie tłusz­czu i białka, poziom stresu, a także pod­su­muje inten­syw­ność Two­jej aktyw­no­ści. To jesz­cze nie wszystko. Bio­Ring obli­czy poziom wody w Twoim orga­ni­zmie.

In­te­li­gentny pier­ścień Bio­Ring jest skie­ro­wany przede wszyst­kim do osób, dla któ­rych prze­strze­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie diety sta­nowi bar­dzo ważny ele­ment życia. Urzą­dze­nie ma za zada­nie wspo­ma­gać takie osoby, a to dzięki nie­spo­ty­ka­nym u kon­ku­ren­cyj­nych weara­bles funk­cjach.

BioRing

Pro­du­cent Bio­Ring uważa, że dostar­czy użyt­kow­ni­kowi o wiele potrzeb­niej­szych danych niż robią to kon­ku­renci. Główną funk­cją pier­ście­nia jest zdol­ność do kon­tro­lo­wa­nia spo­ży­wa­nych przez jego posia­da­czy kalo­rii. Oprócz stan­dar­do­wych funk­cji, takich jak mie­rze­nie dystan­sów, licze­nie kro­ków, śle­dze­nia aktyw­no­ści czy moni­to­ro­wa­nie snu i pracy serca, Bio­Ring będzie potra­fił obli­czyć stę­że­nie glu­kozy w orga­ni­zmie. Umoż­liwi to czuj­nik bio­im­pe­dan­cji i zło­żone algo­rytmy, które uwi­docz­nią się w dedy­ko­wa­nej apli­ka­cji.

Co wię­cej, w roz­wią­za­niach zasto­so­wa­nych w inte­li­gent­nym pier­ście­niu znaj­dziemy jesz­cze 3-osiowy akce­le­ro­metr, optyczny czuj­nik tętna i wspo­mniany wcze­śniej czuj­nik bio­im­pe­dan­cji. Bio­Ring będzie w sta­nie pobie­rać dane z palca użyt­kow­nika.

BioRing

Dane zostaną auto­ma­tycz­nie syn­ch­ro­ni­zo­wane z apli­ka­cją, gdzie będą przed­sta­wiane mię­dzy innymi jako zesta­wie­nie makro­skład­ni­ków odżyw­czych. Apli­ka­cja wysto­suje użyt­kow­ni­kowi sper­so­na­li­zo­wane porady i zale­ce­nia doty­czące diety.

Obec­nie pro­du­cent Bio­Ring pro­wa­dzi kam­pa­nię w ser­wi­sie crowd­fun­din­go­wym Indie­gogo. Wpła­cona suma prze­kro­czyła już 150 000$. Osoby, które zde­cy­dują się na wspar­cie weara­ble co naj­mniej sumą 189$, otrzy­mają egzem­plarz już w listo­pa­dzie bie­żą­cego roku.

Bio­Ring może­sz kupić tu.

Źró­dło: ware­able.com
Źró­dło obraz­ków: indie­gogo.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na