Blocks – modułowy smartzegarek

Blocks to modu­łowy smar­twatch, który od innych, dostęp­nych na rynku urzą­dzeń różni się tym, że użyt­kow­nik ma tu moż­li­wość zde­cy­do­wa­nia o jego funk­cjach poprzez samo­dzielne zło­że­nie zegarka ze spe­cjal­nych modu­łów.

Smart­ze­ga­rek posiada okrą­głą tar­czę, pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon Wear 2100, ekran AMOLED o roz­dziel­czo­ści 400 x 400, sys­tem ope­ra­cyjny Android Mar­sh­mal­low, 512 MB pamięci ope­ra­cyj­nej RAM oraz 4 GB pamięci wewnętrz­nej.

Ele­ment wspólny dla każ­dego zestawu sta­nowi obu­dowa ekranu. Moduły z ekra­nem takie, jak cho­ciażby OLED czy E-Ink wypo­sa­żone są w bazowe pod­ze­społy smar­twatcha, jak moduł Blu­eto­oth, pro­ce­sor czy aku­mu­la­tor.

blocks-modular-smartwatch

Ro­zbu­dowa o nie­zbędne funk­cje moż­liwa będzie tutaj przy pomocy ogniw two­rzą­cych bran­so­letę smart­ze­garka. Do paska dodać można mak­sy­mal­nie 5 modu­łów. Do wyboru mamy tu na przy­kład kartę SIM, pul­so­metr, moduł RFID, kamerę z mikro­fo­nem, moduł pogo­dowy czy wskaź­nik natle­nie­nia krwi. Inne roz­wią­za­nie to cho­ciażby bran­so­leta skła­da­jąca się wyłącz­nie z modu­łów wypo­sa­żo­nych w dodat­kowe aku­mu­la­tory.

Na chwilę obecną smart­ze­ga­rek dostępny jest w przed­sprze­daży w cenie 330 dola­rów. Za każdy kolejny moduł dopła­cić będzie trzeba 35 dola­rów. Masowa pro­duk­cja Blocks ma ruszyć pod koniec roku.

Źró­dło: Pho­ne­arena.com
Źró­dła obraz­ków: Pho­ne­arena.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na