Casio prezentuje prawie smartwatcha

O Ca­sio już kie­dyś wspo­mi­na­łem, kie­dy by­ła mo­wa o ich urzą­dze­niu wy­świe­tla­ją­cym po­wia­do­mie­nia z smart­pho­na. Tym ra­zem pro­du­cent za­pre­zen­to­wał urzą­dze­nie, któ­re rów­nież bę­dzie się łą­czyć z te­le­fo­nem ale w tro­chę in­nym ce­lu.

Cassio smartwatch

Zdjęcie pobrane z world.g-shock.com

Mo­wa tym ra­zem o kon­tro­li od­twa­rza­cza mu­zycz­ne­go. Dzię­ki łącz­no­ści Blu­eto­oth z te­le­fo­nem bę­dzie­my mie­li moż­li­wość zmia­ny od­twa­rza­ne­go utwo­ru oraz zwięk­sze­nia bądź zmniej­sze­nia gło­śno­ści. Ca­łe ste­ro­wa­nie bę­dzie od­by­wać się za po­mo­cą po­krę­tła oraz przy­ci­sków. Ze­ga­rek też bę­dzie sa­mo­czyn­nie usta­wiał go­dzi­nę na pod­sta­wie stre­fy cza­so­wej, w któ­rej się znaj­du­je­my. Oczy­wi­ście nie mo­gło też za­brak­nąć kla­sy­ku od Cas­sio – od­por­no­ści na wo­dę (na­wet do 200 me­trów) i wstrzą­sy.

Wy­da­je się, że no­wy mo­del Cas­sio G-Shock GBA-400 ofe­ru­je nie­wie­le, lecz po­zwa­la to na nad­zwy­czaj do­bry czas dzia­ła­nia na ba­te­rii (wy­no­szą­cy 2 la­ta) oraz ce­nę (200 do­la­rów). Ak­tu­al­nie aby móc ko­rzy­stać z je­go mul­ti­me­dial­nych moż­li­wo­ści, mu­si­my po­sia­dać je­den z naj­now­szych i to­po­wych mo­de­li Sam­sun­ga (S4 i S5 oraz No­te3) oraz mo­de­le iPho­na od 4 s wzwyż.

Uw­zględ­nij­my przy tym fakt, że to jed­nak na­dal w głów­nej mie­rze ma być ze­ga­rek, a nie smar­twatch. Ob­słu­ga mul­ti­me­diów jest tu­taj istot­nym, ale jed­nak tyl­ko do­dat­kiem: )

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na