Casio się nie poddaje i też pokazuje inteligentny zegarek

Fir­my Cas­sio chy­ba nie mu­szę przed­sta­wiać. Je­den z naj­więk­szych pro­du­cen­tów ze­gar­ków na świe­cie za­zwy­czaj ko­ja­rzo­ny był z roz­wią­za­nia­mi pre­zen­tu­ją­ce­go go ja­ko in­no­wa­cyj­ne­go je­że­li cho­dzi o bran­żę ze­gar­ków. Po­cząw­szy od jed­nych z naj­lep­szych ba­te­rii, wo­do­od­por­ność, wstrzą­so­od­por­ność oraz wie­le in­nych, któ­re po­wo­do­wa­ły, że jed­no­ra­zo­wy za­kup ich urzą­dze­nia był do­brą in­we­sty­cją na wie­le lat.

casio smartwatch

źródło obrazka: abvio.com

W ostat­nim ro­ku mie­li­śmy wy­syp in­te­li­gent­nych ze­gar­ków ma­ją­cych spo­wo­do­wać, że lu­dzie po­wró­cą do nich i za­czną po­now­nie z nich ko­rzy­stać. Odwa­żę się po­wie­dzieć, że od cza­su te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych po­pu­lar­ność ze­gar­ków moc­no spa­dła. Jed­no­cze­śnie mar­ka Ca­sio prze­sta­ła być tak moc­no wszyst­kim ko­ja­rzo­na. Ak­tu­al­nie ze­gar­ki trak­tu­je się ra­czej ja­ko ele­ment bi­żu­te­rii, któ­ry przede wszyst­kim ma się ład­nie pre­zen­to­wać. Ca­sio na­to­miast oprócz mo­de­li ko­ja­rzą­cych się głów­nie z bi­żu­te­rią, po­sia­da pro­duk­ty cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się wy­so­ką od­por­no­ścią na czyn­ni­ki ze­wnętrz­ne. Dzię­ki te­mu ma wie­lu zwo­len­ni­ków wśród fa­nów wszel­kiej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej.

Do tej se­rii do­łą­czy rów­nież wy­mie­nio­ny w ty­tu­le smar­twatch. Co za­ofe­ru­je po­za tym co stan­dar­do­wo pro­po­nu­ją ze­gar­ki z tej se­rii, któ­re moż­na za­nu­rzać na­wet 100 me­trów pod wo­dę, są wy­trzy­ma­łe i od­por­ne na wstrzą­sy oraz upad­ki obu­do­wa? Prze­de wszyst­kim łącz­ność ze smart­pho­nem po­przez in­ter­fejs Blu­eto­oth, dzię­ki któ­re­mu otrzy­ma­my po­wia­do­mie­nia na te­mat nie­ode­bra­nych po­łą­cze­niach czy no­wych smsów. Oczy­wi­ście bę­dzie też moż­li­wość ste­ro­wa­nia od­twa­rza­czem mu­zycz­nym. Jed­nak naj­waż­niej­szym plu­sem jest czas pra­cy. Pro­du­cent za­po­wia­da, że ma dzia­łać na jed­nym ła­do­wa­niu na­wet 2 la­ta przy po­łą­cze­niu z te­le­fo­nem na po­zio­mie 12 go­dzin na do­bę. To wy­nik nie­spo­ty­ka­ny! Głów­nym mi­nu­sem jest wspar­cie dla naj­now­szych mo­de­li iPho­ne’ów (od 4 s i now­sze).

Da­ta moż­li­we­go po­ja­wie­nia się smar­twat­cha na pół­kach skle­po­wych nie jest jesz­cze zna­na. Po­dob­nie jest z ce­ną. Je­że­li nie bę­dzie za­po­ro­wa to dla lu­dzi ce­nią­cych mo­bil­ność mo­że to być roz­wią­za­nie ide­al­ne.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na