Ujawniono prawdopodobny design zegarka od HTC
Lip26

Ujawniono prawdopodobny design zegarka od HTC

Całkiem niedawno, znany z całkiem wiarygodnych przecieków @evleaks opublikował ciekawy wpis oraz obrazek na temat zbliżającego się smartwatcha od HTC, który widać poniżej. Po­sia­da on kwa­dra­to­wą tar­czę, na której wzoruje się między innymi UI. Praw­do­po­dob­nie nie ma co li­czyć na to, że w takim kształcie pojawi się w sprzedaży. Przeszkodą jest to, że Go­ogle za­bro­nił mo­dy­fi­ka­cji in­ter­fej­su. Z plu­sów jednak war­to...

Czytaj więcej
Google wprowadza restrykcje na używanie Android Wear
Lip06

Google wprowadza restrykcje na używanie Android Wear

Część no­wych smar­twat­chy już nie bę­dzie pra­co­wać na sys­te­mie An­dro­id. Za­stą­pić ma go An­dro­id We­ar, któ­ry we­dług za­ło­żeń ma być sys­te­mem znacz­nie spraw­niej­szym od smart­pho­no­we­go od­po­wied­ni­ka. Wie­le osób za­rzu­ca An­dro­ido­wi „za­so­bo­żer­ność” oraz la­gi, jed­nak znacz­na ilość osób ko­rzy­sta z na­kła­dek gra­ficz­nych pro­du­cen­tów na­wet nie ma­jąc o tym po­ję­cia. Tak jest zwłasz­cza...

Czytaj więcej