Smartwatch Asus VivoWatch już w tym miesiącu!
Maj05

Smartwatch Asus VivoWatch już w tym miesiącu!

Asus, taj­wań­ski pro­du­cent elek­tro­niki, przed­sta­wił wła­śnie wię­cej szcze­gó­łów doty­czą­cych naj­now­szego smartwatcha Asus Vivo­Watch.

Czytaj więcej
Swimmo – smartwatch dla sportowców po polsku
Kwi30

Swimmo – smartwatch dla sportowców po polsku

Swimmo – pol­ski pomysł na smar­twa­tcha dla spor­tow­ców upra­wia­ją­cych pły­wa­nie.

Czytaj więcej
MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?
Kwi28

MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?

MyKro­noz, szwaj­car­ski pro­du­cent wpro­wa­dził na rynek smar­twat­cha ZeBra­ce­let2 skie­ro­wa­nego dla kobiet, przy­po­mi­na­jący raczej ele­ment biżu­te­rii niż zega­rek.

Czytaj więcej
Smartwatch Asus VivoWatch, czyli 10 dni na jednym ładowaniu
Kwi20

Smartwatch Asus VivoWatch, czyli 10 dni na jednym ładowaniu

Asus zapre­zen­to­wał nowy model smar­twat­cha – Vivo­Watch. Zachę­ca­ją­cy wygląd i 10 dni dzia­ła­nia na jed­nym łado­wa­niu bate­rii może przy­spo­rzyć mu rze­szę fanów.

Czytaj więcej
Umarł smartwatch Samsung Orbis, żyje Gear A
Kwi09

Umarł smartwatch Samsung Orbis, żyje Gear A

Samsung odkrywa kolejne karty dotyczące swojego najnowszego inteligentnego zegarka.

Czytaj więcej
Smartwatch Alcatel One Touch dostępny w przedsprzedaży
Kwi03

Smartwatch Alcatel One Touch dostępny w przedsprzedaży

Smar­twatch Alca­tel One Touch Watch tra­fił wła­śnie do przed­sprze­da­ży w bar­dzo inte­re­su­ją­cej cenie!

Czytaj więcej
W końcu! Realny Apple Watch Killer dla każdego!
Kwi01

W końcu! Realny Apple Watch Killer dla każdego!

Ce­­ny sma­r­twa­t­chy po­­tra­­fią przy­­pra­­wić o ból gło­­wy. Nie dość, że ko­sz­tu­­ją naj­czę­­­ściej po­­wy­­żej śre­d­niej kra­­jo­­wej, to po­­sia­­da­­ją nie­­a­de­­kwa­t­ne do ce­­ny fun­k­cje. W koń­cu po­ja­wi­ło się roz­wią­za­nie, któ­re mo­że za­chwiać rów­no­wa­gą ryn­ku smar­twat­chy.

Czytaj więcej
Google, Intel i Tag Heuer planują wspólnie stworzyć smartwatcha
Mar23

Google, Intel i Tag Heuer planują wspólnie stworzyć smartwatcha

Pro­­du­­cent luk­su­­so­­wych zega­r­ków TAG Heu­­er uja­w­nił na trwa­­ją­­cych obe­c­nie tar­gach w Bazy­­lei, umo­­wę zawa­r­tą z Google i Inte­­lem.

Czytaj więcej
Kolejny smartwatch z dobrym czasem pracy
Mar22

Kolejny smartwatch z dobrym czasem pracy

Kolejny producent wkracza na rynek smartwatchy. Firma Vector zamierza wprowadzić do sprzedaży zegarek który będzie elegancki, a jednocześnie smart.

Czytaj więcej
Cyfrowy bezel, czyli nowy pomysł Samsunga na sterowanie smartwatchem
Mar19

Cyfrowy bezel, czyli nowy pomysł Samsunga na sterowanie smartwatchem

Co bez­el ma wspól­ne­go ze smar­twat­cha­mi? Obec­nie jesz­cze nie­wie­le, ale wkrót­ce może się to zmie­nić za spra­wą fir­my Sam­sung.

Czytaj więcej
Inteligentny zegarek od Swatch za kilka miesięcy
Mar15

Inteligentny zegarek od Swatch za kilka miesięcy

Swatch już w najbliższych miesiącach zaprezentuje swój inteligentny zegarek który jednocześnie nie ma być smartwatchem.

Czytaj więcej
Oppo smartwatch – zegarek, który naładuje się w 5 minut
Mar11

Oppo smartwatch – zegarek, który naładuje się w 5 minut

Firma Oppo postanowiła zaprezentować zegarek który nie wyróżnia się czasem pracy, lecz ma rewelacyjny czas ładowania!

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch już za rogiem
Mar10

Smartwatch Apple Watch już za rogiem

Kon­fe­ren­cja fir­my Ap­ple pt. „Spring For­ward” już za na­mi. Cze­go no­we­go się do­wie­dzie­li­śmy? Cze­go na­dal nie wie­my?

Czytaj więcej
Huawei to nie tylko Watch. Poznajcie TalkBand B2
Mar07

Huawei to nie tylko Watch. Poznajcie TalkBand B2

Huawei poza smartwatchem postanowiło zaprezentować swoją kolejną opaskę czyli Huawei TalkBand 2.

Czytaj więcej
HTC pokazało swoją opaskę sportową Grip
Mar05

HTC pokazało swoją opaskę sportową Grip

Czy dobre wykonanie, duża ilość czujników oraz współpraca z właścicielem Endomondo wystarczy na komercyjny sukces?

Czytaj więcej
Smartwatch Pebble Time Steel zaprezentowany na Kickstarterze
Mar04

Smartwatch Pebble Time Steel zaprezentowany na Kickstarterze

Zaledwie kilka dni po tym jak firma Pebble Technology zaprezentowała nowy smartwatch Pebble Time, naszym oczom ukazała się jego stalowa wersja, czyli Pebble Time Steel.

Czytaj więcej
Kolejny elegancki smartwatch – tym razem od Huawei
Mar02

Kolejny elegancki smartwatch – tym razem od Huawei

Jeden z czołowych producentów smartphonów zaprezentował swojego smartwatcha klasy premium

Czytaj więcej
Swatch pokazał młodszego brata modelu Touch – smartwatcha Touch Zero One
Lut28

Swatch pokazał młodszego brata modelu Touch – smartwatcha Touch Zero One

Potwierdziły się plotki o pracach Swatcha nad własnym smartwatchem. Swatch Touch Zero One ujrzał światło dzienne.

Czytaj więcej
LG znów chwali się smartwatchem Watch Urbane
Lut26

LG znów chwali się smartwatchem Watch Urbane

Zobacz 60 sekun­do­we wideo przy­bli­ża­ją­ce tro­chę bar­dziej Watch Urba­ne!

Czytaj więcej
Oto i on – smartwatch Pebble w kolorze!
Lut25

Oto i on – smartwatch Pebble w kolorze!

Peb­ble Time – tak nazy­­wa się nowe dzie­c­ko fir­my z Palo Alto. Fir­my, któ­­ra jako pier­w­sza przed­sta­­wi­­ła pra­w­dzi­­we­­go sma­r­twa­t­cha, sprze­da­ne­go za pośre­d­ni­c­twem ser­wi­­su kic­k­sta­r­ter w ilo­­­ści ponad milio­­na egze­m­pla­­rzy.

Czytaj więcej
Stylowy smartwatch od LG już wkrótce
Lut23

Stylowy smartwatch od LG już wkrótce

Najbardziej stylowy jak dotychczas smartwatch od LG już wkrótce w sprzedaży!

Czytaj więcej
Zeszłoroczne wyniki sprzedaży smartwatchy oraz rewelacyjne prognozy na temat Apple Watch
Lut15

Zeszłoroczne wyniki sprzedaży smartwatchy oraz rewelacyjne prognozy na temat Apple Watch

Jak sprzedawały się w zeszłym roku smartwatche i jak ma się to do prognoz dotyczących Apple Watcha.

Czytaj więcej
Smartwatch bez ładowania
Lut08

Smartwatch bez ładowania

Fir­ma Swatch chce za­­pre­­ze­n­to­­wać no­wy mo­del smar­twat­cha, któ­­ry nie bę­­dzie wy­­ma­­ga­­ł ła­­do­­wa­­nia ba­­te­­rii.

Czytaj więcej
Milion sprzedanych Pebble
Lut04

Milion sprzedanych Pebble

Nie­zwy­kle po­pu­lar­ny smar­twatch Peb­ble sprze­dał się już w po­nad mi­lio­nie eg­zem­pla­rzy. Co mo­że być po­wo­dem tak du­żej po­pu­lar­no­ści?

Czytaj więcej
Garść pytań i odpowiedzi na temat smartwatchy
Lut01

Garść pytań i odpowiedzi na temat smartwatchy

Czy można biegać bez telefonu, jak sprawują się funkcje fitness oraz rozmowy?

Czytaj więcej
Asus deklaruje tydzień na jednym ładowaniu
Sty27

Asus deklaruje tydzień na jednym ładowaniu

W smar­twat­chu od Asu­sa mo­że­my spo­dzie­wać się po­pra­wy dzia­ła­nia na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu.

Czytaj więcej
Smartwatch Kruger&Matz za rozsądne pieniądze
Sty26

Smartwatch Kruger&Matz za rozsądne pieniądze

Ko­lej­ny pro­du­cent wkroczył na rynek ze swo­im smar­twat­chem.

Czytaj więcej
Niepokojące wieści na temat Apple Watch
Sty25

Niepokojące wieści na temat Apple Watch

Naj­now­sze wie­ści po­wo­du­ją co­raz to więk­sze oba­wy o to co bę­dzie pre­zen­to­wał no­wy ze­ga­rek.

Czytaj więcej
Smartwatch HTC już w najbliższych miesiącach
Sty19

Smartwatch HTC już w najbliższych miesiącach

Pojawiły się pierwsze przecieki na temat premiery nowego smartwatcha od HTC.

Czytaj więcej
Smartwatchowe plany Samsunga walki z Apple
Sty18

Smartwatchowe plany Samsunga walki z Apple

Pojawiły się kolejne przecieki dotyczące ekspansji Samsunga na rynek smartwatchy.

Czytaj więcej
Sprawdź interfejs Apple Watch przed premierą
Sty12

Sprawdź interfejs Apple Watch przed premierą

To, że już nie­dłu­go bę­dzie­my świad­ka­mi pre­mie­ry no­we­go Ap­ple Wat­cha wie­dzą chy­ba wszy­scy czy­tel­ni­cy te­go blo­ga. Plot­ki mó­wią o tym, że praw­do­po­dob­nie już w mar­cu te­go ro­ku po­ja­wi się w skle­pach. Te­raz dzię­ki pro­gra­mi­stom z fir­my Pi­pes ma­my moż­li­wość za­po­zna­nia się z no­wym in­ter­fej­sem, ja­kim bę­dzie­my mie­li do czy­nie­nia już nie­dłu­go. Twór­cy mie­li na ce­lu przede wszyst­kim...

Czytaj więcej
Wieści na temat smartwatchy z targów CES 2015
Sty11

Wieści na temat smartwatchy z targów CES 2015

O do­tych­czas naj­praw­do­po­dob­niej naj­cie­kaw­szym urzą­dze­niu te­go­rocz­nych tar­gów CES 2015 już pi­sa­łem. Po­ni­żej kil­ka mniej­szej ran­gi, ale rów­nie istot­nych w na­szym roz­wi­ja­ją­cym się smar­twatchowym świe­cie wie­ści. Sony prezentuje Smartwatch 3 ze stalową bransoletą O So­ny Smar­twatch 3 już pi­sa­łem. Jest to cał­kiem cie­ka­we urzą­dze­nie, lecz już nie ma­ją­ce tej sa­mej si­ły prze­bi­cia wśród...

Czytaj więcej
Alcatel wkracza na rynek smartwatchy
Sty06

Alcatel wkracza na rynek smartwatchy

Al­ca­tel na tar­gach za­pre­zen­tował swo­je­go smar­twat­cha One To­uch Watch. Oka­za­ło się, że wzbu­dził swo­im pro­duk­tem za­in­te­re­so­wa­nie za­rów­no kon­su­men­tów, jak i naj­więk­szych por­ta­li tech­no­lo­gicz­nych. Te­raz nad­szedł czas na je­go pre­zen­ta­cję pod­czas tar­gów CES od­by­wa­ją­cych się w Las Ve­gas. Pro­du­cent ten swo­imi ostat­ni­mi pro­duk­ta­mi oku­pu­je pół­kę bu­dże­to­wą te­le­fo­nów i nie...

Czytaj więcej
Withings Activite w tańszej wersji
Sty05

Withings Activite w tańszej wersji

Ze­ga­rek, któ­ry co praw­da nie jest smar­twat­chem, lecz też sta­no­wi coś wię­cej niż stan­dar­do­wy ze­ga­rek – Wi­things Ac­ti­vi­te, o któ­rym wspo­mi­na­łem w po­przed­nim po­ście, po­ja­wił się w no­wej tań­szej wer­sji. Przy­po­mnij­my: po­cząt­ko­wo smar­twatch skła­dał się z naj­lep­szych ma­te­ria­łów i wy­glą­dał zna­ko­mi­cie, lecz po­wo­do­wa­ło to, że je­go ce­na win­do­wa­ła do po­zio­mu 390 Eu­ro. Mogło to...

Czytaj więcej
Withings Activite z krokomierzem wygląda rewelacyjnie
Gru30

Withings Activite z krokomierzem wygląda rewelacyjnie

Na tym blo­gu znaj­du­ją się głów­nie in­for­ma­cje o smar­twat­chach. Dzi­siaj pozwolę sobie na lek­kie od­stęp­stwo od tej re­gu­ły, po­nie­waż na­pi­szę na te­mat pro­duk­tu mającego być w zamierzeniu pro­du­­centów ze­gar­kiem z ma­ły­mi do­dat­ka­mi. Wi­things Ac­ti­vite, o któ­rym mowa, po­sia­da licz­nik kro­ków oraz mo­ni­tor snu. Wyda­je się to jed­nak nie­wie­le. Osoby, któ­re już chcą go przez to prze­kre­ślić za­chę­cam do...

Czytaj więcej
Kolorowy smartwatch od Goclever
Gru28

Kolorowy smartwatch od Goclever

Fir­ma Gocle­ver w ostat­nich mie­sią­cach bar­dzo ak­tyw­nie pod­cho­dzi do te­ma­tu smar­twat­chy. Nic zresz­tą dziw­ne­go – w tym ro­ku ich po­pu­lar­ność znacz­nie wzro­sła i na­wet je­że­li te­raz dla sza­re­go kon­su­men­ta to sło­wo niezna­jo­me, to z pew­no­ścią w przy­szłym ro­ku ulegnie to zmianie dzię­ki ko­lej­nym gło­śnym pre­mie­rom. Fir­ma Goclever, któ­ra ma swo­ją sie­dzi­bę w Pol­sce wpro­wa­dza wła­śnie do...

Czytaj więcej
Darmowa przesyłka smartwatcha Pebble tylko przez najbliższy weekend!
Gru20

Darmowa przesyłka smartwatcha Pebble tylko przez najbliższy weekend!

W po­przed­nim wpi­sie wspo­mi­na­łem o smar­twat­chach, któ­re moż­na do­stać w Pol­skich skle­pach. Nie wspo­mi­na­łem wówczas o Peb­ble, po­nie­waż są to ze­gar­ki do­stęp­ne je­dy­nie w sprze­da­ży in­ter­ne­to­wej z USA. Po­ja­wi­ła się jed­nak bar­dzo cie­ka­wa ofer­ta świą­tecz­na. Tyl­ko do po­nie­dział­ku za­mówienia dokonywane na stro­nie pro­du­cen­ta smar­twat­cha otrzymamy w ekspresowej (jeszcze przed świę­ta­mi!)...

Czytaj więcej
Warte uwagi smartwatche na święta – część 2
Gru18

Warte uwagi smartwatche na święta – część 2

W po­przed­nim wpi­sie in­for­mo­wa­łem o war­tych uwa­gi smar­twat­chach do 400 zł. Dzi­siaj na­to­miast za­pra­szam do lek­tu­ry na te­mat in­te­li­gent­nych ze­gar­ków po­wy­żej tej kwo­ty. Smartwatche powyżej 400 zł Po­cząt­ko­wo za­mie­rza­łem stwo­rzyć 3 seg­men­ty ce­no­we, jed­nak oka­za­ło się, że mię­dzy 400 a 800 zł nie ma zbyt du­żo mo­de­li. Kolejny wy­syp na­stę­pu­je wśród mo­de­li po­wy­żej 800 zł, gdzie producenci...

Czytaj więcej
Warte uwagi smartwatche na święta – część 1
Gru16

Warte uwagi smartwatche na święta – część 1

W ostat­nim ro­ku, o czym już wie­lo­krot­nie wspo­mi­na­łem, mie­li­śmy do czy­nie­nia z praw­dzi­wym wy­sy­pem smar­twatchy. Pro­du­cen­ci zwró­ci­li uwa­gę na naj­częst­sze uwa­gi użyt­kow­ni­ków i w więk­szo­ści przy­pad­ków wi­dać po­pra­wę, przez co sens za­ku­pu ta­kie­go urzą­dze­nia jest znacz­nie więk­szy niż jesz­cze rok te­mu. Jed­nak co wy­brać? Po­ni­żej przed­sta­wię jakie modele są war­te uwa­gi. Skupię się na...

Czytaj więcej
Google wprowadził kolejną aktualizację swojego systemu Android Wear
Gru15

Google wprowadził kolejną aktualizację swojego systemu Android Wear

Sy­stem An­dro­id We­ar już na do­bre za­do­mo­wił się w świa­do­mo­ści lu­dzi za­zna­jo­mio­nych z no­win­ka­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi, a tym bar­dziej wśród czy­tel­ni­ków te­go blo­ga. Dopó­ki nie po­ja­wi się pierw­szy smar­twatch od Ap­ple moż­na uznać, że jest on naj­więk­szym gra­czem na ryn­ku. Ostatnie wyniki popularności pokazują, że nie za­mie­rza od­dać miej­sca kon­ku­ren­tom. Wi­dać to cho­ciaż­by po ostat­nich...

Czytaj więcej
HTC nie zrobi smar­twat­cha?
Gru14

HTC nie zrobi smar­twat­cha?

Producent zapowiada, że zaprezentowane urządzenie nie będzie smartwatchem.

Czytaj więcej
Mija rok od kiedy producenci na poważnie traktują smartwatche
Gru07

Mija rok od kiedy producenci na poważnie traktują smartwatche

Nie moż­na usta­lić kon­kret­ne­go dnia przełomu, lecz sta­ło się to oko­ło ro­ku te­mu. So­ny Smar­twatch 2, sztur­mem zdo­bywający pół­ki skle­po­we, był pierw­szym mo­de­lem z An­dro­idem na po­kła­dzie. Mo­ż­na po­­wie­­dzieć że wła­­śnie ten smartwatch oraz Sa­m­sung Ga­­la­­xy Ge­­ar by­­ły pier­w­szy­­mi, dzię­­ki któ­­rym za­­czę­­to na po­­wa­ż­niej traktować te­­mat sma­r­twa­t­chy. Pier­w­sze ich ma­n­ka­­me­n­ty: ma­­ła...

Czytaj więcej
MyKronoz ZeSplash smartwatchem dla aktywnych
Gru06

MyKronoz ZeSplash smartwatchem dla aktywnych

Już za mie­siąc No­wy Rok, a wraz z nim czas no­wo­rocz­nych postanowień – mię­dzy in­ny­mi do­ty­czą­cych wzmoc­nie­nia ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Po­nie­waż trend wsze­la­kiej ak­tyw­no­ści jest za­wsze nie tylko go­rą­co za­le­ca­ny, ale rów­nież i mod­ny – je­ste­śmy świad­ka­mi wy­sy­pu róż­no­ra­kich urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych na­sze dą­że­nia do uzy­ska­nia opty­mal­nej for­my. Je­d­nym z ta­­kich wspo­­ma­­ga­­czy...

Czytaj więcej
Tani smartwatch od firmy Goclever
Lis30

Tani smartwatch od firmy Goclever

Po­pu­lar­na w Pol­sce fir­ma Goc­le­ver wpro­wa­dzi­ła do sprze­da­ży smar­twat­cha. Goc­le­ver Ch­ro­nos Eco ma speł­niać pod­sta­wo­we funk­cje, ja­kie uświad­czy­my w te­go ty­pu urzą­dze­niach: od­czy­ty­wa­nie ma­ili, smsów czy też ste­ro­wa­nie od­twa­rza­czem mu­zycz­nym w te­le­fo­nie. Do­dat­ko­wo dzię­ki wbu­do­wa­ne­mu ak­ce­le­ro­me­tro­wi bę­dzie mógł spraw­dzać na­szą ak­tyw­ność fi­zycz­ną, a tym sa­mym słu­żyć ja­ko...

Czytaj więcej
Kolejny smartwatch Sony z e-papierem?
Lis26

Kolejny smartwatch Sony z e-papierem?

W ostat­nich ty­go­dniach mie­li­śmy do czy­nie­nia z cał­kiem du­żym wy­sy­pem smar­twat­chy róż­nych pro­du­cen­tów. Mię­dzy in­ny­mi So­ny po­ka­za­ło ko­lej­ną od­sło­nę swo­je­go modelu So­ny Smar­twatch 3. Teraz kolejny raz planuje coś nowego. Swe­go cza­su wspo­mi­na­łem o uda­nym Peb­ble Smar­twatch. Ze­ga­rek ten na­dal ma cał­kiem spo­rą po­pu­lar­ność. Zaw­dzię­cza ją mię­dzy in­ny­mi do­brej ce­nie oraz sto­sun­ko­wo...

Czytaj więcej
Niepokojące wieści o nowym smartwatchu Apple Watch
Lis24

Niepokojące wieści o nowym smartwatchu Apple Watch

Fi­r­ma Ap­ple za­­pe­w­ne wię­k­szo­­­ści ko­­ja­­rzy się z in­­no­­wa­­cy­j­no­­­ścią. Dzię­­ki nim spo­­pu­­la­­ry­­zo­­wa­­ły się te­­le­­fo­­ny z ekra­­nem do­­ty­­ko­­wym, a na­­stę­p­nie ta­­ble­­ty. Udo­­wo­d­ni­­li ta­k­że, że in­­te­r­fejs ko­m­pu­­te­­ra mo­­że wy­­glą­­dać ba­r­dzo ła­d­nie, być uży­­te­cz­ny, a je­d­no­­cze­­śnie nie­­mal po­­zba­­wio­­ny błę­­dów. Nie­­ste­­ty, osta­t­nie po­­czy­­na­­nia te­­go...

Czytaj więcej
Bardzo dobre wyniki sprzedażowe Samsunga Gear S
Lis18

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe Samsunga Gear S

Sam­sung już od oko­ło ro­ku dzia­ła na ryn­ku smar­twat­chy. Sta­li czy­tel­ni­cy na­sze­go blo­ga za­pew­ne wie­dzą, że po­cząt­ki w tej bran­ży by­ły dla ko­re­ań­skie­go pro­du­centa nie­zwy­kle cięż­kie. Po­wo­dy te­go by­ły róż­ne – po­cząw­szy od brzyd­kie­go wy­glą­du po sła­by czas dzia­ła­nia na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu. Jed­nak już od sa­me­go po­cząt­ku pro­du­cent brał so­bie do ser­ca opi­nie użyt­kow­ni­ków. Mo­de­le...

Czytaj więcej
Moto 360 oficjalnie w Polsce!
Lis12

Moto 360 oficjalnie w Polsce!

Cał­kiem nie­daw­no wspo­mi­na­łem o tym, że są mar­ne szan­se na za­kup no­we­go smar­twat­cha Mo­toroli – Mo­to 360 – w na­szym kra­ju. Wszyst­ko jednak za­po­wia­da, że bę­dzie zgo­ła ina­czej i już nie­dłu­go bę­dzie­my mo­gli na­być go rów­nież w pol­skich skle­pach. Naj­waż­niej­sze py­ta­nie, ja­kie się na­su­wa to: kie­dy i za ile? W obu przy­pad­kach zna­na jest już od­po­wiedź. Smar­twatch Mo­to 360 do­stęp­ny bę­dzie za 999...

Czytaj więcej
Pokazano smartwatcha HP
Lis04

Pokazano smartwatcha HP

Kil­ka mie­się­cy te­mu by­ła mo­wa o tym, że zna­ny pro­jek­tant Mi­cha­le Ba­stian we współ­pra­cy z HP za­pro­jek­to­wał no­we­go smar­twat­cha. W koń­cu moż­na go zo­ba­czyć na dłu­go ocze­ki­wa­nych zdję­ciach. Do je­go za­let z pew­no­ścią nie bę­dzie moż­na za­li­czyć du­żej ilo­śći usług mul­ti­me­dial­nych. Jak wi­dać jed­nak na ni­żej przed­sta­wio­nych zdję­ciach nie są one głów­nym ele­men­tem smar­twat­cha....

Czytaj więcej
Smartwatch i opaska – Microsoft Band oficjalnie zaprezentowany
Lis01

Smartwatch i opaska – Microsoft Band oficjalnie zaprezentowany

Na te­mat te­go, że Mi­cro­soft za­mie­rza wkro­czyć na ry­nek smar­twat­chy wie­dzie­li­śmy już od ja­kie­goś cza­su. Osta­tecz­nie do­cze­ka­li­śmy się. Nie jest to smar­twatch w peł­nym te­go sło­wa zna­cze­niu – to nie­zwy­kle do­brze pre­zen­tu­ją­ca się opa­ska na rę­kę. Sam Mi­cro­soft przed­sta­wia to urzą­dze­nie ja­ko opa­skę dla osób ak­tyw­nych. Wie­le z prze­wi­dy­wań oka­za­ło się fak­ta­mi i tym sa­mym ma­my do...

Czytaj więcej
Kolejny inteligentny zegarek ze Szwajcarii
Paź27

Kolejny inteligentny zegarek ze Szwajcarii

Nie wiem jak u Was, ale u mnie Szwaj­ca­rzy pod wzglę­dem wy­ko­na­nia pro­duk­tów ma­ją du­ży kre­dyt za­ufa­nia. Ich naj­po­pu­lar­niej­sze wyroby czy­li cze­ko­la­dy, ze­gar­ki czy też scy­zo­ry­ki są do­ce­nia­ne na ca­łym świe­cie. Już raz wspo­mi­na­łem na te­mat przy­mia­rek fir­my Swatch do ryn­ku smar­twat­chy. Nie­ste­ty na efekt ich pra­cy mu­si­my cze­kać do po­ło­wy przy­szłe­go ro­ku. Jest to do­syć od­le­gły czas...

Czytaj więcej
Pojawił się nowy Sony Smartwatch w Google Play
Paź26

Pojawił się nowy Sony Smartwatch w Google Play

O no­wym smar­twat­chu od So­ny już wspo­mi­na­łem ja­kiś czas te­mu. Wbrew te­mu co pi­sa­łem, ze­ga­rek ten jed­nak nie bę­dzie ba­zo­wał na au­tor­skim sys­te­mie So­ny, lecz na zna­nym już czy­tel­ni­kom sys­te­mie An­dro­id We­ar. Sa­mo jed­nak po­ja­wie­nie się go w mar­ke­cie Go­ogle’a nie ozna­cza, że już mo­że­my na­być ten ze­ga­rek. Pó­ki co mu­si­my uzbro­ić się w cier­pli­wość. Czas ocze­ki­wa­nia jed­nak nie po­wi­nien...

Czytaj więcej
Nowy smartwatch promowany przez will.i.am.
Paź19

Nowy smartwatch promowany przez will.i.am.

Z każ­dym mie­sią­cem przy­by­wa smar­twat­chy war­tych uwa­gi. Tym ra­zem ma­my do czy­nie­nia z ko­lej­nym odła­mem, któ­ry nie chce się przy­pi­sać do kon­kret­ne­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go. Po­wo­dem jest mię­dzy in­ny­mi fakt, że tym ra­zem nie stoi za nim żad­na ze zna­nych nam kor­po­ra­cji, lecz zna­ny wie­lu oso­bom wo­ka­li­sta will.i.am, udzie­la­ją­cy się cho­ciaż­by w ze­spo­le Black Ey­ed Pe­as. Smar­twatch PULS,...

Czytaj więcej
Jak zdobyć smartwatcha Moto 360 w Polsce
Paź13

Jak zdobyć smartwatcha Moto 360 w Polsce

Jak za­pew­ne więk­szość osób wie, nie ma moż­li­wo­ści nor­mal­ne­go za­ku­pu w skle­pie smar­twat­chy z sys­te­mem An­dro­id We­ar. Jed­nym z głów­nych po­wo­dów jest brak wspar­cia Go­ogle’a pod wzglę­dem wie­lu klu­czo­wych opcji, ta­kich jak mię­dzy in­ny­mi ste­ro­wa­nie gło­sem. Kie­dy to się zmie­ni – nie wia­do­mo.   Jed­nak nic nie jest stra­co­ne, po­nie­waż bry­tyj­ski Ama­zon po­zwa­la za­ma­wiać pro­duk­ty do...

Czytaj więcej
Aktualizacja do Moto 360 poprawiająca działanie
Paź12

Aktualizacja do Moto 360 poprawiająca działanie

We wrze­śniu te­go ro­ku by­li­śmy świad­ka­mi pre­mie­ry no­we­go smar­twat­cha od Mo­to­ro­li czy­li Mo­to 360. Je­go głów­ną ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest to, że jest to pierw­szy mo­del, któ­ry spo­pu­la­ry­zo­wał okrą­głe tar­cze w in­te­li­gent­nych ze­gar­kach. Twór­cy nie oby­li się bez błę­dów wie­ku dzie­cię­ce­go i by­li­śmy świad­ka­mi ma­łych nie­do­cią­gnięć. Mo­to­ro­la nie zba­ga­te­li­zo­wa­ła ich i w ostat­nich...

Czytaj więcej
LG także ma swój system i nie zawaha się go użyć
Paź05

LG także ma swój system i nie zawaha się go użyć

LG już po­ka­zał świa­tu swo­je pierw­sze smar­twat­che. Opi­nie by­ły mie­sza­ne, acz­kol­wiek z prze­wa­gą tych po­zy­tyw­nych. Sz­cze­gól­nie now­szy mo­del wzbu­dził po­zy­tyw­ne re­ak­cje, po­nie­waż zmo­dy­fi­ko­wa­no w nim jed­ną z naj­więk­szych bo­lą­czek smar­twat­chy – wy­gląd. Oba smar­twat­che pra­co­wa­ły na sys­te­mie An­dro­id We­ar i oba mia­ły in­ną wspól­ną wa­dę – by­ły cał­ko­wi­cie za­leż­ne od smart­pho­nów....

Czytaj więcej
Smartwatch Basic Peak – monitor naszego snu oraz aktywności fizycznej
Paź04

Smartwatch Basic Peak – monitor naszego snu oraz aktywności fizycznej

Te­ma­ty­ka smar­twat­chy dla osób ak­tyw­nych fi­zycz­nie nie jest rze­czą ob­cą, zwłasz­cza dla tych, któ­re czy­ta­ją na­sze­go blo­ga. Dzi­siaj mo­wa bę­dzie o pro­duk­cie, któ­re­go nie na­le­ży lek­ce­wa­żyć. Wy­glą­da na to, że za­wie­ra bar­dzo du­ży po­ten­cjał. Smar­twatch Ba­sic Pe­ak, o któ­rym mo­wa, jest ko­lej­nym pro­duk­tem, ma­ją­cym po­móc w po­pra­wie na­szych co­dzien­nych na­wy­ków do­ty­czą­cych zdro­wia....

Czytaj więcej
LG goni Samsunga i szykuje się do pokazania kolejnego smartwatcha
Wrz29

LG goni Samsunga i szykuje się do pokazania kolejnego smartwatcha

Nie umilkły jeszcze echa głosów po premierze LG G Watch R, a już pojawiły się plotki na temat kolejnego modelu od tego producenta. Tym ra­zem ma być to mo­del sa­mo­dziel­ny – mo­gą­cy po­łą­czyć się z sie­cią 3 G bez ko­niecz­no­ści in­te­rak­cji z te­le­fo­nem. O tym samym mó­wi się w kon­tek­ście Sam­sun­ga, za­mie­rza­ją­ce­go wy­pu­ścić ta­ki sam ro­dzaj smar­twat­cha. Co nam to z ko­lei da? Moż­li­wość po­łą­cze­nia się...

Czytaj więcej
Kolejne plotki na temat smartwatchy Samsunga, tym razem z PayPalem
Wrz22

Kolejne plotki na temat smartwatchy Samsunga, tym razem z PayPalem

To, że śred­nio raz na mie­siąc po­ja­wia­ją się ko­lej­ne plot­ki na te­mat no­wych smar­twat­chy Sam­sun­ga ni­ko­go już nie po­win­no dzi­wić. Zresz­tą nie bez po­wo­du. Jest on ak­tu­al­nie naj­ak­tyw­niej­szym pro­du­cen­tem smar­twat­chy na świe­cie. Wi­dać, że za­mie­rza być li­de­rem, tak sa­mo jak w przy­pad­ku smart­pho­nów. Dzi­siej­szy news do­ty­czy smart­pho­na, któ­re­go pre­mie­ra ma mieć miej­sce do­pie­ro pod­czas...

Czytaj więcej
Smartwatchem tym razem zajmie się producent szwajarskich zegarków
Wrz20

Smartwatchem tym razem zajmie się producent szwajarskich zegarków

Szwaj­car­ska fir­ma Swatch zna­na głów­nie z pro­duk­cji kla­sycz­nych ze­gar­ków za­mie­rza wpro­wa­dzić do sprze­da­ży swo­je­go wła­sne­go smar­twat­cha. Swatch To­uch (bo tak ma się na­zy­wać smar­twatch) ma być po­łą­cze­niem kla­sycz­ne­go ze­gar­ka z in­te­li­gent­ny­mi funk­cja­mi smar­twat­cha. Pro­du­cent głów­nie za­mie­rza się skon­cen­tro­wać na do­dat­kach ty­pu fit­ness. Za­mie­rza też du­żą uwa­gę przy­wią­zać do...

Czytaj więcej
Parę nowych informacji na temat smartwatcha LG G Watch R z targów IFA
Wrz14

Parę nowych informacji na temat smartwatcha LG G Watch R z targów IFA

Po­d­czas te­­go­rocz­nych ta­r­gów zgo­d­nie z za­­po­­wie­­dzia­­mi za­­pre­­ze­n­to­­wa­­no cie­­ka­­we­­go sma­r­twa­t­cha LG G Watch R. W prze­­ci­­wie­ń­stwie do po­­prze­d­ni­­ka cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­je się zde­­cy­­do­­wa­­nie le­p­szym wy­­glą­­dem. Jest on ko­­le­j­nym sy­m­bo­­lem te­­go, że sma­r­twa­t­che nie po­­w­sta­­ły je­­dy­­nie dla fa­­nów no­­wi­­nek te­ch­no­­lo­­gi­cz­nych. Mo­­del LG, o któ­­rym jest mo­­wa,...

Czytaj więcej
Kolejna nowość na targach IFA – smartwatch Sony SmartBand Talk
Wrz05

Kolejna nowość na targach IFA – smartwatch Sony SmartBand Talk

Wczo­raj pisałem o smar­twat­chu z pro­duktów ty­pu pre­mium. Dzi­siaj mo­wa bę­dzie o urzą­dze­niu już nie pre­zen­tu­ją­cym się tak im­po­nu­ją­co, jed­nak na­dal to jest pro­dukt wart na­szej uwa­gi – cho­ciaż­by ze wzglę­du na mar­kę pro­du­cen­ta. Mo­wa o ze­gar­ku mar­ki So­ny. Cze­go mo­że­my się spo­dzie­wać po no­wym pro­duk­cie od fir­my, któ­ra naj­wy­tr­wa­lej sie­dzi w smar­twat­chach? Prze­de wszyst­kim,...

Czytaj więcej
Nowy smartwatch Asus ZenWatch zaprezentowany!
Wrz03

Nowy smartwatch Asus ZenWatch zaprezentowany!

Te­go­rocz­ne tar­gi IFA ob­fi­tu­ją w ma­sę pre­zen­ta­cji roz­ma­itych smar­twatchy. Już wcze­śniej pi­sa­łem cho­ciaż­by o in­te­li­gent­nym ze­gar­ku od So­ny oraz o po­sia­da­ją­cym nie­zwy­kły de­sign smar­twatch LG G Watch R. Jak moż­na się jed­nak by­ło spo­dzie­wać, w tym ro­ku nie tyl­ko ci pro­du­cen­ci po­ka­za­li swo­je urzą­dze­nia. Asus już wcze­śniej za­po­wia­dał chęć wpro­wa­dze­nia do sprze­da­ży wła­sne­go...

Czytaj więcej
LG G Watch R odpowiedzią na Moto 360
Sie31

LG G Watch R odpowiedzią na Moto 360

LG G Watch to ko­lej­ny smar­twatch, któ­ry bę­dzie po­sia­dał okrą­gły ekran. Nie­zwy­kle ro­sną­ca po­pu­lar­ność te­go ty­pu roz­wią­zań po­wo­du­je, że co­raz wię­cej pro­du­cen­tów po­sta­no­wi­ło za­pre­zen­to­wać ta­ki mo­del ze­gar­ka. LG G Watch R(ound) bę­dzie mo­im zda­niem tym, czym mia­ły być smar­twatche w swo­im za­my­śle: ele­ganc­kim ze­gar­kiem, któ­ry rów­nież po­sia­dać bę­dzie wie­le in­te­li­gent­nych funk­cji....

Czytaj więcej
Prezentacja Sony Smartwatch 3 już we wrześniu
Sie24

Prezentacja Sony Smartwatch 3 już we wrześniu

So­ny jest praw­do­po­dob­nie pierw­szą fir­mą, któ­ra za­pre­zen­to­wa­ła coś sen­sow­ne­go, coś, co moż­na by­ło na­zwać współ­cze­snym smar­twat­chem. Za­rów­no pierw­szy, jak i dru­gi mo­del te­go pro­du­cen­ta prak­tycz­nie nie miał kon­ku­ren­cji w mo­men­cie pre­mie­ry. Wte­dy jesz­cze więk­szość pro­du­centów nie bra­ła na po­waż­nie te­go ryn­ku lub też jesz­cze nie za­pre­zen­to­wa­ła swo­ich mo­de­li. Ostat­ni rok wie­le...

Czytaj więcej
Moto 360 już się pojawił w sklepach internetowych
Sie20

Moto 360 już się pojawił w sklepach internetowych

W skle­pie Be­stBuy po­ja­wił się już Mo­to 360. Nie moż­na go jesz­cze za­ma­wiać, po­nie­waż pre­mie­ra ma się od­być na po­cząt­ku wrze­śnia, jed­nak dzię­ki in­for­ma­cjom za­miesz­czo­nym na stro­nie ma­my ko­lej­ne in­for­ma­cje do prze­ka­za­nia na te­mat te­go smar­twat­cha. Pierw­sze i naj­waż­niej­sze – ce­na urzą­dze­nia. Oka­za­ło się, że nie bę­dzie ona znacz­nie więk­sza w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji. Wy­no­sić ma...

Czytaj więcej
Okrągły smartwatch od Samsunga?
Sie04

Okrągły smartwatch od Samsunga?

Wczo­raj wspo­mi­na­łem o za­po­wie­dzi no­we­go smar­twat­cha od HP, któ­ry wy­róż­niał się przede wszyst­kim nie­ba­nal­nym de­si­gnem – okrą­głą tar­czą. Po­mysł ten wzbu­dził du­żo po­zy­tyw­nych re­ak­cji mię­dzy in­ny­mi przy pre­mie­rze Mo­to 360. Tym ra­zem Sam­sung dał do zro­zu­mie­nia, że fir­ma tak­że pla­nu­je za­pre­zen­to­wać nie­dłu­go ta­kie­go smar­twat­cha. Wszyst­ko przez zło­żo­ne nie­daw­no przez nich wnio­ski...

Czytaj więcej
Nowy smartwatch tym razem od… HP!
Sie03

Nowy smartwatch tym razem od… HP!

Te­go­rocz­ne la­to jest go­rą­ce dla fa­nów smar­twat­chy po­dwój­nie. Nie tyl­ko z po­wo­du tem­pe­ra­tu­ry, ale rów­nież dla­te­go, że ma­ją oka­zję być świad­ka­mi re­kor­do­wej licz­by in­te­li­gent­nych ze­gar­ków. Sz­cze­gól­nie ra­du­ją­cy jest fakt, że za­zwy­czaj nie są to ma­li pro­du­cen­ci ofe­ru­ją­cy prze­cięt­ne za­baw­ki, lecz du­zi gra­cze, pra­gnący za­ofe­ro­wać na­praw­dę do­brze za­po­wia­da­ją­cy się pro­dukt...

Czytaj więcej
Groove – smartwatch dla ludzi aktywnych
Lip28

Groove – smartwatch dla ludzi aktywnych

Jak grzy­bów po desz­czu przy­by­wa spor­to­wych smar­twat­chy. Więk­szość zna­czą­cych firm po­ka­za­ło lub za­po­wie­dzia­ło spor­to­we ze­gar­ki. A po­nie­waż smar­twat­che nie są jesz­cze dzie­dzi­ną zmo­no­po­li­zo­wa­ną przez któ­re­go­kol­wiek z pro­du­cen­tów – mniej­sze fir­my rów­nież pró­bu­ją swo­ich sił. Nie za­po­mi­naj­my cho­ciaż­by o nie­zwy­kle po­pu­lar­nym Peb­ble. W dzi­siej­szym ar­ty­ku­le mo­wa bę­dzie...

Czytaj więcej
Asus zapowiada smartwatcha za niewielkie pieniądze
Lip02

Asus zapowiada smartwatcha za niewielkie pieniądze

Wraz z ofi­cjal­ny­mi pre­zen­ta­cja­mi An­dro­id We­ar do­wie­dzie­li­śmy się o nad­cią­ga­ją­cych pre­mie­rach cie­ka­wych smar­twat­chy. Dzi­siaj przed­sta­wię ko­lej­ny ze­ga­rek ofe­ro­wa­ny przez zna­ną więk­szo­ści fir­mę Asus. O smar­twat­chu wie­my nie­wie­le, jed­nak to, co prze­ka­zał pro­du­cent wy­star­czy­ło, by wzbu­dzić za­in­te­re­so­wa­nie kon­su­men­tów. Cho­dzi o ce­nę, któ­ra ma być zde­cy­do­wa­nie niż­sza niż...

Czytaj więcej
Kolejne przecieki na temat smartwatcha od Microsoftu.
Cze01

Kolejne przecieki na temat smartwatcha od Microsoftu.

Ja­kiś czas te­mu pi­sa­łem na te­mat wy­cie­ku do­ty­czą­ce­go smar­twat­cha od Mi­cro­so­ftu. Cał­kiem nie­daw­no po­ja­wi­ły się ko­lej­ne in­for­ma­cje na te­mat in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka od te­go pro­du­cen­ta. Z ostat­nich prze­cie­ków moż­na do­wie­dzieć się, że za je­go pro­jekt od­po­wia­da­ją twór­cy Kin­nec­ta. We­dług do­nie­sień, ba­te­ria po­win­na star­czyć na co naj­mniej 2 dni nie­prze­rwa­nej pra­cy. Ze­ga­rek...

Czytaj więcej
Zegarek od Samsunga nie wymagający Smartphona? Być może już wkrótce
Maj28

Zegarek od Samsunga nie wymagający Smartphona? Być może już wkrótce

Sam­sung z pew­no­ścią jest jed­nym z naj­ak­tyw­niej­szych pro­du­cen­tów smar­twat­chy w ostat­nim cza­sie. W po­przed­nim ro­ku mie­li­śmy oka­zję po­znać śred­nio uda­ny Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar, w tym już znacz­nie lep­sze smar­twat­che Ge­ar 2 z no­wym sys­te­mem Ti­zen. Wy­da­wać by się mo­gło, że w przy­pad­ku tak mło­de­go ryn­ku ja­kim są smar­twat­che, wy­pusz­cze­nie przez jed­ne­go pro­du­cen­ta trzech mo­de­li w jed­nym...

Czytaj więcej
Nowy filmik o G-Watchu
Maj15

Nowy filmik o G-Watchu

W ostat­nich dniach je­den z naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją­cych się smar­twat­chy, o któ­rym pi­sa­łem już wie­lo­krot­nie do­cze­kał się no­we­go fil­mi­ku:   Podsumowując, charakteryzuje go: kompatybilność z telefonami z Androidem, obecność czujników także od spodu koperty, metalowa, wodoodporna obudowa, wytrzymała bateria, praca pod systemem Android Wear. Wy­glą­da na to, że ma­my głów­ne­go kan­dy­da­ta do ty­tu­łu...

Czytaj więcej
Wyciekł wniosek patentowy Microsoftu na temat smartwatchy
Maj12

Wyciekł wniosek patentowy Microsoftu na temat smartwatchy

W ostat­nich mie­sią­cach kil­ku­krot­nie już pi­sa­łem na te­mat ro­sną­ce­go za­in­te­re­so­wa­nia smar­twat­cha­mi ze stro­ny więk­szych lub mniej­szych pro­du­cen­tów. Dzi­siaj po­ru­szę te­mat jed­ne­go z więk­szych gra­czy. Czy Microsoft wkroczy do gry? Pa­rę dni te­mu opu­bli­ko­wa­no wnio­sek pa­ten­to­wy Mi­cro­so­ftu do­ty­czą­cy wła­śnie mo­de­lu smar­twat­cha. Po­cho­dzi on już z ro­ku 2012 co w wy­pad­ku cią­głej pra­cy...

Czytaj więcej
Najlepsze ceny smartwatchy – maj 2014
Maj03

Najlepsze ceny smartwatchy – maj 2014

Wi­tam po­now­nie w po­rów­na­niu cen smar­twat­chy. W dzi­siej­szym prze­glą­dzie po­ja­wią się no­we mo­de­le, któ­re szcze­gól­nie mo­gą za­in­te­re­so­wać po­sia­da­czy Sam­sungów czy­li no­we Sam­sung Ge­ar 2. Za­czy­naj­my!     Ceny smartwatchy – maj 2014 Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) poprzednia cena –  846,25 aktualna cena – 808,99zł – 2bis.pl Samsung Gear 2 (srebrny) aktualna cena...

Czytaj więcej
Znana jest już cena LG G Watch
Maj02

Znana jest już cena LG G Watch

Pro­du­cent naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją­ce­go się smar­twat­cha w naj­bliż­szych mie­sią­cach – LG G Watch, o któ­rym mó­wi­li­śmy jesz­cze cał­kiem nie­daw­no, po­dał ce­nę po­cząt­ko­wą ze­gar­ka. Ce­na wy­no­sić ma­199 eu­ro, a więc pla­su­je się po­dob­nym po­zio­mie co ostat­nio za­pre­zen­to­wa­ne smar­twat­che od Sam­sun­ga. Kwo­ta jest cał­kiem roz­sąd­na, bio­rąc pod uwa­gę wa­chlarz moż­li­wo­ści mo­de­lu. Waż­ną...

Czytaj więcej
Aktualizacja dla Sony Smartwatch 2
Kwi27

Aktualizacja dla Sony Smartwatch 2

Wy­ni­ki sprze­da­ży So­ny Smar­twatch 2 udo­wad­nia­ją, że jest to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych ze­gar­ków na ryn­ku. So­ny po­sta­no­wi­ło po­chwa­lić się licz­bą de­dy­ko­wa­nych te­mu mo­de­lo­wi apli­ka­cji oraz wy­pu­ścić ak­tu­ali­za­cję, któ­ra po­win­na się spodo­bać po­sia­da­czom te­go in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka. Około 400 aplikacji dostępnych dla Sony Smartwatch 2 400 do­stęp­nych apli­ka­cji – ta­ka ilość...

Czytaj więcej
Nowe szczegóły na temat LG G Watch
Kwi22

Nowe szczegóły na temat LG G Watch

Je­den z naj­cie­kaw­szych smar­twat­chy ostat­nich mie­się­cy, o któ­rym już pi­sa­łem kil­ku­krot­nie – LG G Watch, we­dług naj­now­szych wie­ści, bę­dzie wy­róż­niał się nie tyl­ko tym, że zo­sta­nie on naj­praw­do­po­dob­niej pierw­szym smar­twat­chem z no­wym sys­te­mem An­dro­id We­ar i ko­rzy­sta­ją­cym gar­ścia­mi z Go­ogle Now. Tym, co go wy­róż­ni wśród kon­ku­ren­cji jest rów­nież wo­do­od­por­ność na wo­dę i kurz. Są to...

Czytaj więcej
No­wy ze­ga­rek, no­wy sys­tem – Sam­sung w na­tar­ciu
Kwi18

No­wy ze­ga­rek, no­wy sys­tem – Sam­sung w na­tar­ciu

Ja­kiś czas te­mu za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ły no­we Smar­twat­che od Sam­sun­ga. Mo­wa o trzech mo­de­lach, z któ­ry­mi mie­li­ście oka­zje za­po­znać się na blo­gu. Jak też za­pew­ne pa­mię­ta­cie, mie­siąc te­mu wspo­mi­na­łem o An­dro­id We­ar, spe­cjal­nie do­pa­so­wa­nym sys­te­mie pod urzą­dze­nia no­szo­ne. Sam­sung bar­dzo do­brze wy­cho­dzi na sprze­da­ży sprzę­tu sy­gno­wa­nym zie­lo­nym ro­bo­ci­kiem. Wi­dać to...

Czytaj więcej
Znamy sugerowaną cenę nowych smartwatchy Gear 2 Samsunga – przy zakupie starszy model możesz otrzymać za darmo!
Mar28

Znamy sugerowaną cenę nowych smartwatchy Gear 2 Samsunga – przy zakupie starszy model możesz otrzymać za darmo!

Po­zna­li­śmy już ce­nę no­wych smar­twat­chy od Sam­sun­ga, o któ­rych pi­sa­łem już ja­kiś czas te­mu. Naj­tań­szy oczy­wi­ście bę­dzie mo­del Fit, któ­ry kosz­to­wać ma 799 zł. Na­stęp­ny w ko­lej­ce to mo­del Neo, któ­ry bę­dzie o 100 zł droż­szy. Naj­wię­cej wy­da­my na głów­ny mo­del Ga­la­xy Ge­ar 2 – 1199 zł. To ce­na na po­dob­nym po­zio­mie, co je­go po­przed­ni­ka w dniu pre­mie­ry. Za­nim Sam­sung przed­sta­wi je w peł­nej...

Czytaj więcej
LG G Watch pokazany
Mar26

LG G Watch pokazany

W ostat­nich dwóch new­sach prze­czy­ta­li­ście na te­mat smar­twat­cha od LG. Tym ra­zem chciał­bym po­in­for­mo­wać Was o moż­li­wo­ści zo­ba­cze­nia te­go ze­gar­ka dzię­ki ka­na­ło­wi Twit­ter mar­ki LG. Więc bez zbęd­ne­go prze­dłu­ża­nia:   Co o nim są­dzi­cie? Za­pra­szam do wy­po­wia­da­nia się na na­szych pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych na Fa­ce­bo­oku...

Czytaj więcej
Android Wear czyli Google w natarciu
Mar24

Android Wear czyli Google w natarciu

W po­przed­nim new­sie mó­wią­cym o in­te­li­gent­nym ze­gar­ku od Go­ogle pi­sa­łem o za­po­wie­dziach no­we­go smar­twat­cha ko­rzy­sta­ją­ce­go naj­praw­do­po­dob­niej z API, systemu stwo­rzo­ne­go spe­cjal­nie dla inteligentnych zegarków. W przy­pad­ku tych urzą­dzeń moż­na mieć spo­re na­dzie­je na dal­szy roz­wój. Sy­stem mo­bil­ny dzia­ła­ją­cy na te­le­fo­nach cie­szy się ogrom­nym uzna­niem i mi­mo iż wie­le osób ma mu wie­le...

Czytaj więcej
Pierwsze konkretne przecieki na temat zegarka od Google
Mar17

Pierwsze konkretne przecieki na temat zegarka od Google

Praw­do­po­dob­nie jesz­cze w tym ro­ku bę­dzie­my świad­ka­mi prezentacji pierw­sze­go Smar­twat­cha od Go­ogle. Po­dob­nie jak w przy­pad­ku te­le­fo­nów i ta­ble­tów ma być on wy­ko­ny­wa­ny przez in­nych pro­du­cen­tów. Po te­gorocznych pre­zen­ta­cjach i za­po­wie­dziach no­wych smar­twat­chy przez naj­więk­szych gra­czy moż­na przy­pusz­czać, że tak­że i wy­szu­ki­war­ko­wy gi­gant praw­do­po­dob­nie nie­dłu­go przed­sta­wi swój...

Czytaj więcej
Tanie smartwatche – czy warto się nimi zainteresować?
Mar12

Tanie smartwatche – czy warto się nimi zainteresować?

W ostat­nich ty­go­dniach za­czę­ło się po­ja­wiać co­raz wię­cej in­te­li­gent­nych ze­gar­ków. Ak­tu­al­nie ma­my do wy­bo­ru za­rów­no eg­zem­pla­rze z gór­nej pół­ki ce­no­wej (se­ria Ge­ar od Sam­sun­ga), śred­niej (Peb­ble i So­ny Smar­twatch), jak i z ni­skiej. Dzi­siaj za­mie­rzam przed­sta­wić naj­waż­niej­szą cha­rak­te­ry­sty­kę ta­kich urzą­dzeń na pod­sta­wie Co­okoo Smar­twatch oraz nie­daw­no za­pre­zen­to­wa­ne­go...

Czytaj więcej
Podsumowanie cen smartwatchy – edycja marcowa
Mar06

Podsumowanie cen smartwatchy – edycja marcowa

Ostat­nie pod­su­mo­wa­nie mia­ło miej­sce do­syć daw­no te­mu. Nie mie­li­śmy zbyt­nio oka­zji do za­uwa­że­nia zmian pod wzglę­dem cen. Czy się coś zmie­ni­ło w ostat­nich dniach? Jak moż­na się spo­dzie­wać, głów­nie po stro­nie Sam­sun­ga.   Marcowe ceny smartwatchy Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) poprzednia cena – 999zł aktualna cena – 846,25zł – kurtmedia.pl   Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)...

Czytaj więcej
Samsung Gear 2 zaprezentowany! (i nie tylko)
Mar04

Samsung Gear 2 zaprezentowany! (i nie tylko)

Mi­­nę­­ły ta­r­gi MWC, a wraz z ni­­mi na­­de­­szły ocze­­ki­­wa­­ne od dłu­ż­sze­­go cza­­su sma­r­twa­t­che. Po­­ni­­żej za­­pre­­ze­n­tu­­ję cie­­ka­w­sze in­­fo­r­ma­­cje na te­­mat na­­stę­p­cy je­d­ne­­go z naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szych mo­­de­­li sma­r­twa­t­chy – mo­­wa tu­­taj o za­­po­­wia­­da­­nym od ja­­kie­­goś cza­­su Sa­m­sung Ge­­ar 2. No wła­­śnie. Dla­­cze­­go tu­­taj pi­­szę o Sa­m­sung Ge­­ar 2, a nie o Sa­m­sung...

Czytaj więcej
Smartwatch, kontroler tętna, saturacji krwi, pracy serca…
Lut17

Smartwatch, kontroler tętna, saturacji krwi, pracy serca…

Ja­ki pro­du­cent miał­by nam za­pew­nić ta­ki kon­tro­ler na­sze­go or­ga­ni­zmu? Oka­zu­je się, że po raz ko­lej­ny do­ty­czy to nad­cho­dzą­ce­go iWat­cha. Jak w ty­tu­le, je­go moż­li­wo­ści spra­wia­ją wra­że­nie urzą­dze­nia, któ­re­mu co­raz bli­żej do ak­ce­so­riów me­dycz­nych. Mo­że w tym wła­śnie bę­dzie si­ła no­we­go smar­twat­cha od Ap­ple. W tym ro­ku cze­ka nas praw­dzi­wy wy­syp in­te­li­gent­nych ze­gar­ków, jed­nak...

Czytaj więcej
Ko­lej­ne prze­cie­ki na te­mat iWat­cha. Hu­awei za­po­wia­da Smar­twat­cha – pre­zen­ta­cja w cią­gu mie­sią­ca!
Lut13

Ko­lej­ne prze­cie­ki na te­mat iWat­cha. Hu­awei za­po­wia­da Smar­twat­cha – pre­zen­ta­cja w cią­gu mie­sią­ca!

Na po­czą­tek news na in­ny te­mat niż ten, któ­ry ostat­nio kró­lu­je we wpi­sach;) Po­czą­tek ro­ku ob­fi­tu­je w za­po­wie­dzi no­wych urzą­dzeń z ka­te­go­rii smar­twat­chy. Dzi­siaj mo­wa o chiń­skim gra­czu Hu­awei, któ­ry ostat­ni­mi la­ta­mi co­raz bar­dziej za­pi­su­je się w świa­do­mo­ści po­ten­cjal­nych klien­tów. Pre­zen­ta­cja je­go pro­duk­tu ma od­być się na­naj­bliż­szych tar­gach MWC, za­czy­na­jących się...

Czytaj więcej
Co się dzieje na rynku smartwatchy?
Lut10

Co się dzieje na rynku smartwatchy?

Ja­­ko że w osta­t­nich dniach nie by­­ło tu­­taj ża­d­nych ak­tu­­a­li­­za­­cji, a w świe­­cie sma­r­twa­t­chy dzia­­ło się co nie­­co, dzi­­siaj bę­­dzie zbio­r­czy news pod­su­­mo­­wu­­ją­­cy osta­t­nie no­­wi­n­ki. Tym ra­­zem są to wie­­­ści na te­­mat iWa­t­cha oraz in­­te­­li­­gen­t­nych ze­­ga­r­ków od Asu­­sa, HTC oraz So­­ny. Na po­­czą­­tek pa­­rę cie­­ka­­wych plo­­tek na te­­mat iWa­t­cha. Eksperymenty Apple z bateriami...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy – 24.01.2014
Sty24

Aktualne ceny smartwatchy – 24.01.2014

Jak co ty­dzień przed­sta­wiam ak­tu­al­ne ze­sta­wie­nie cen smar­twat­chy. W tym ty­go­dniu za wie­le no­we­go się nie wy­da­rzy­ło. Po­wie­dział­bym wię­cej – nie wy­da­rzy­ło się nic. Kwo­ty sto­ją na iden­tycz­nym po­zio­mie, co ostat­nio. W przy­pad­ku So­ny Smar­twatch ce­na do­syć moc­no ostat­ni­mi ty­go­dnia­mi wa­ha­ła się, jed­nak na przy­kład mo­del Sam­sun­ga jest sta­bil­na już od dłuż­sze­go cza­su. Nie­ste­ty, na...

Czytaj więcej
Ceny smartwatchy – 20.01.2014
Sty20

Ceny smartwatchy – 20.01.2014

Wi­tam w ko­lej­nym pod­su­mo­wa­niu cen smar­twat­chy. W dzi­siej­szym wy­da­niu wzię­te pod uwa­gę zo­sta­ły tak­że oprócz pol­skich ce­ny z ama­zon. co. uk. Na tym por­ta­lu są one nie­jed­no­krot­nie lep­sze niż na na­szym ryn­ku, a prze­sył­ka do Pol­ski pro­duk­tów o ce­nie po­wy­żej 25 fun­tów (a w tym prze­dzia­le bę­dą za­wie­rać się ra­czej wszyst­kie smar­twat­che) jest bez­płat­na. Nie­ste­ty ak­tu­al­nie nie ma żad­nych...

Czytaj więcej
Casio się nie poddaje i też pokazuje inteligentny zegarek
Sty15

Casio się nie poddaje i też pokazuje inteligentny zegarek

Fir­my Cas­sio chy­ba nie mu­szę przed­sta­wiać. Je­den z naj­więk­szych pro­du­cen­tów ze­gar­ków na świe­cie za­zwy­czaj ko­ja­rzo­ny był z roz­wią­za­nia­mi pre­zen­tu­ją­ce­go go ja­ko in­no­wa­cyj­ne­go je­że­li cho­dzi o bran­żę ze­gar­ków. Po­cząw­szy od jed­nych z naj­lep­szych ba­te­rii, wo­do­od­por­ność, wstrzą­so­od­por­ność oraz wie­le in­nych, któ­re po­wo­do­wa­ły, że jed­no­ra­zo­wy za­kup ich urzą­dze­nia był do­brą...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy 10.01.2014
Sty10

Aktualne ceny smartwatchy 10.01.2014

Jak co ty­dzień za­pra­szam do ce­no­we­go pod­su­mo­wa­nia smar­twat­chy. W nie­dłu­gim cza­sie za­mie­rzam tu­taj rów­nież za­miesz­czać ce­ny opa­sek spor­to­wych, po­nie­waż jak po­ka­za­ły tar­gi CES (So­ny i LG pre­zen­tu­ją opa­ski) ro­bią się one co­raz po­pu­lar­niej­sze. Co wię­cej, od­wa­żył­bym się po­wie­dzieć, że pre­zen­tu­ją się na­wet le­piej od smar­twat­chy. Mam na­dzie­ję, że nie­dłu­go tak­że w Pol­sce po­ja­wi...

Czytaj więcej
Kolejne wieści z targów CES 2014
Sty09

Kolejne wieści z targów CES 2014

W trak­cie tr­wa­ją­cych ak­tu­al­nie tar­gów CES 2014 mie­li­śmy oka­zję uj­rzeć wie­le cie­ka­wych urzą­dzeń, któ­re ma­ją lub nie­dłu­go bę­dą mieć swo­ją pre­mie­rę. Dzi­siaj bę­dzie pa­rę in­for­ma­cji na te­mat no­we­go smar­twat­cha od fir­my In­tel oraz ta­nie­go urzą­dze­niu od Ar­chos. Intel prezentuje prototyp swojego smartwatcha podczas targów CES W cza­sie te­gorocznych tar­gów wie­le głów by­ło zwró­co­nych w stro­nę...

Czytaj więcej
Dlaczego nie ma jeszcze iWatcha w sprzedaży?
Sty09

Dlaczego nie ma jeszcze iWatcha w sprzedaży?

Plo­tek na te­mat te­go ze­gar­ka w in­ter­ne­cie po­ja­wi­ło się już mnó­stwo, jed­nak żad­na nie zo­sta­ła po­twier­dzo­na. Ko­lej­na in­for­ma­cja, choć nie­ofi­cjal­na, jest na ty­le wia­ry­god­na, że po­sta­no­wi­łem ją tu­taj przed­sta­wić. We­dług The In­for­ma­tion, gi­gant z Cup­per­ti­no ma pro­blem z pro­duk­cją swo­je­go iWat­cha. Naj­więk­szy­mi man­ka­men­ta­mi po­dob­no są ekran oraz ba­te­ria. Jak moż­na by­ło...

Czytaj więcej
ZTE przygotowuje własny zegarek
Sty04

ZTE przygotowuje własny zegarek

Jesz­cze No­wy Rok do­brze się nie roz­po­czął, a już pierw­szy pro­du­cent za­po­wia­da swo­je­go wła­sne­go smar­twat­cha. Tym ra­zem do gry wkra­cza chiń­ski gi­gant ZTE. Co za­mie­rza za­pre­zen­to­wać? Na ra­zie nie ma zbyt wie­lu in­for­ma­cji. Wia­do­mo przede wszyst­kim, że bę­dzie on, jak wie­le po­dob­nych mu smar­twat­chy, łą­czyć się z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym po­przez Blu­eto­oth da­jąc nam jed­no­cze­śnie...

Czytaj więcej
Aktualne ceny popularnych Smartwatchy – 3.01.2014
Sty03

Aktualne ceny popularnych Smartwatchy – 3.01.2014

Wi­tam po­now­nie! W tym ty­go­dniu, tak jak w każ­dym, przed­sta­wiam ak­tu­al­ne ze­sta­wie­nie cen smar­twat­chy. W związ­ku z nad­cią­ga­ją­cy­mi pre­mie­ra­mi na­stęp­ców naj­po­pu­lar­niej­szych in­te­li­gent­nych ze­gar­ków mam na­dzie­ję, że ta ru­bry­ka nie­dłu­go zwięk­szy swo­ją ob­ję­tość (za­po­wiedź So­ny Smar­twatch 3, in­for­ma­cje o Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar 2 oraz nad­cią­ga­ją­ca pre­zen­ta­cja LG Li­fe­band To­uch)....

Czytaj więcej
Pebble smartwatch w służbie Mercedesowi
Sty02

Pebble smartwatch w służbie Mercedesowi

Smar­twat­che przed­sta­wia­li­śmy do­tych­czas głów­nie ja­ko kon­tro­lera te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go, cza­sa­mi ja­ko asy­stenta tre­nin­go­wego. Nie­dłu­go mo­że się po­ja­wić je­go no­we za­sto­so­wa­nie. Wszyst­ko to dzię­ki fir­mie Mer­ce­des, któ­ra za­in­te­re­so­wa­ła się te­ma­ty­ką smar­twat­chy. Na czym bę­dzie to po­le­gać? Pierw­szą spra­wą jest po­łą­cze­nie ze­gar­ka z kar­tą star­to­wą. Ko­lej­ną znacz­nie...

Czytaj więcej
Samsung także chce wypuścić Smartwatcha w wersji fitness
Sty01

Samsung także chce wypuścić Smartwatcha w wersji fitness

Pod wpły­wem po­pu­lar­no­ści Ni­ke Fu­el­band ko­lej­na fir­ma chce spró­bo­wać swo­ich sił z in­te­li­gent­ną opa­ską spor­to­wą. Sam­sung, któ­ry do­tych­czas wy­pu­ścił urzą­dze­nie nie do­rów­nu­ją­ce zgrab­no­ści Fu­elBan­do­wi, tym ra­zem chce po­ka­zać się od stro­ny pro­du­cen­ta urzą­dze­ń dla spor­tow­ców. Jest szan­sa, że uj­rzy­my go pod­czas zbli­ża­ją­cych się tar­gów MVC. Zna­jąc port­fo­lio urzą­dzeń pro­du­cen­ta...

Czytaj więcej