Sony Smartwatch 3 prawdopodobnie już na początku 2014 roku (?)
Gru30

Sony Smartwatch 3 prawdopodobnie już na początku 2014 roku (?)

Je­śli spraw­dzą się do­tych­cza­so­we in­for­ma­cje i prze­cie­ki, to mi­mo iż ostat­ni smar­twatch od fir­my So­ny po­ja­wił się cał­kiem nie­daw­no, w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych pa­ru mie­się­cy moż­na spo­dzie­wać się je­go na­stęp­cy: So­ny Smar­twatch 3. Jest to ko­lej­na ozna­ka wzra­sta­ją­cej po­pu­lar­no­ści tych urzą­dzeń (przy­po­mnij­my, że pierw­szy z tej se­rii smar­twatch po­ja­wił się po­nad rok wcze­śniej,...

Czytaj więcej
Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy
Gru30

Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy

Ten rok moż­na jed­no­znacz­nie okre­ślić ja­ko pro­log do bo­omu, któ­re­go moż­na się spo­dzie­wać już w przy­szłym ro­ku na smar­twat­che. Ka­mie­ni mi­lo­wych moż­na by wy­mie­nić kil­ka: po­cząw­szy od co­raz gło­śniej­szych plo­tek i do­my­słów od­no­śnie ze­gar­ka od Ap­ple, po plot­ki o wy­da­niu ze­gar­ka przez sa­mo Go­ogle, skoń­czyw­szy na fe­no­me­nal­nej po­pu­lar­no­ści kick­star­te­rów, na któ­rych by­ły...

Czytaj więcej
Dwa smartwatche od LG prawdopodobnie już w 2014 roku
Gru27

Dwa smartwatche od LG prawdopodobnie już w 2014 roku

Jak wieść gmin­na nie­sie, ko­lej­ny pro­du­cent do­łą­cza do wy­ści­gu o kie­szeń klien­ta ze swo­imi smar­twat­cha­mi. Fir­ma LG jed­nak za­mie­rza się do­pa­so­wać pod szer­sze spek­trum kon­su­men­tów, po­nie­waż szy­ku­je dwa praw­do­po­dob­nie dia­me­tral­nie róż­ne ze­gar­ki. W tym przy­pad­ku cho­dzi o osob­ny ze­ga­rek dla „ge­eków” oraz o mo­del spor­to­wy. Pierw­szy przy­pa­dek wy­da­je się być al­ter­na­ty­wą dla mo­de­lu...

Czytaj więcej
Poświąteczne podsumowanie cen smartwatchy – 27.12.2013
Gru27

Poświąteczne podsumowanie cen smartwatchy – 27.12.2013

Jak co ty­dzień wi­tam w pod­su­mo­wa­niu cen smar­twat­chy. Dzi­siej­sze­go dnia, świe­żo po świę­tach nie wi­dać szans na to, aby ce­ny mia­ły się ob­ni­żyć. Smar­twatche sprze­da­ły się wi­docz­nie cał­kiem do­brze – skle­py ofe­ru­ją­ce naj­niż­sze ce­ny już nie po­sia­da­ją w ofer­cie tań­sze­go So­ny Smar­twatch 2. Tym sa­mym naj­ko­rzyst­niej­sza ak­tu­al­na ce­na, po­zwa­la­ją­ca Sa­mu­sn­go­wi na wy­so­ką kon­ku­ren­cyj­ność...

Czytaj więcej
Aktualne ceny Smartwatchy – 20.12.2013
Gru22

Aktualne ceny Smartwatchy – 20.12.2013

W tym ty­go­dniu, po­dob­nie jak i w po­przed­nim, nie ma­my co li­czyć na niż­sze ce­ny. Świą­tecz­na go­rącz­ka nie wpły­wa zbyt po­zy­tyw­nie na ce­ny urzą­dzeń, a w szcze­gól­no­ści na ta­kie ga­dże­ty jak in­te­li­gent­ne ze­gar­ki. Jest to jed­no­cze­śnie ostat­ni mo­ment, aby wy­brać się do skle­pu i za­ku­pić ta­ki ga­dżet przed świę­ta­mi. Za­pra­szam do za­po­zna­nia się z naj­now­szym prze­glą­dem! Ceny Smartwatchy Samsung...

Czytaj więcej
Aktualne ceny Smartwatchy – 13.12.2013
Gru13

Aktualne ceny Smartwatchy – 13.12.2013

W tym ty­go­dniu Świat Kie­row­cy ma dla nas naj­lep­sze ofer­ty. Co praw­da nie są znacz­nie niż­sze w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji, ale tak czy ina­czej po­zwo­li­ło to im być zwy­cięz­ca­mi w dzi­siej­szym pod­su­mo­wa­niu. Mi­mo że są ak­tu­al­nie naj­ko­rzyst­niej­sze, to i tak da­ło się tro­chę wy­czuć de­li­kat­ną przed­świą­tecz­ną świą­tecz­ną go­rącz­kę po­przez podnie­sie­nie cen w po­rów­na­niu do po­przed­nie­go...

Czytaj więcej
Smart Ring czyli minimalizacji ciąg dalszy
Gru11

Smart Ring czyli minimalizacji ciąg dalszy

My­śle­li­ście, że in­te­li­gent­ne ze­gar­ki to szczyt mi­ni­ma­li­za­cji, je­że­li cho­dzi o użyt­ko­wa­nie te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go? To się my­li­li­ście. Na In­die­go­go wła­śnie koń­czy się zbiór­ka pie­nię­dzy na pro­duk­cję in­te­li­gent­nego… pier­ścion­ka. Tak, to nie po­mył­ka. Już nie­dłu­go ko­lej­ny ele­ment bi­żu­te­rii zo­sta­nie wy­po­sa­żo­ny w elek­tro­ni­kę. Co bę­dzie po­sia­dać Smart Ring? Wy­ko­na­ny ze sta­li...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy – 6.12.2013
Gru06

Aktualne ceny smartwatchy – 6.12.2013

Jak co ty­dzień, ko­lej­ne no­to­wa­nie cen smar­twat­chy przed Wami. Już nie bę­dzie ta­kich mi­łych nie­spo­dzia­nek jak w ze­szłym ty­go­dniu, gdy ce­na Ga­la­xy Ge­ar spa­dła o pra­wie 100 zł. Jed­nak i tym ra­zem ten mo­del nie­znacz­nie ob­ni­żył ce­nę. Zbli­ża­ją­ce się świę­ta nie zdo­ła­ły pó­ki co za­trzy­mać spad­ku cen, a co naj­wy­żej ją spo­wol­nić. Praw­do­po­dob­nie w przy­szłym ro­ku, kie­dy za­czną się po­ja­wiać...

Czytaj więcej
Aktualne ceny smartwatchy 29.11.2013
Lis29

Aktualne ceny smartwatchy 29.11.2013

Jak co ty­dzień, przed­sta­wiam pre­zen­ta­cję naj­niż­szych cen smar­twat­chy w Pol­sce. W tym ty­go­dniu du­żą ob­niż­kę uzy­skał Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar. Moż­li­we, że dzie­je się tak z po­wo­du plo­tek o rze­ko­mo ni­skiej sprze­daży (Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar – jak idzie sprze­daż?) lub też z po­wo­du nad­cią­ga­ją­cej pre­mie­ry no­wej wer­sji (Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar 2).   Ceny smartwatchy Samsung Galaxy Gear (wersja jet...

Czytaj więcej
Nowy Samsung Galaxy Gear 2 równolegle z Galaxy S 5?
Lis28

Nowy Samsung Galaxy Gear 2 równolegle z Galaxy S 5?

Moż­li­we, że już na po­cząt­ku przy­szłe­go ro­ku, kie­dy praw­do­po­dob­nie po­ja­wi się no­wy mo­del Sam­sun­ga Ga­la­xy S5, zo­ba­czy­my no­wy mo­del smar­twat­cha od Sam­sun­ga: Ga­la­xy Ge­ar 2. Wieść jesz­cze nie jest po­twier­dzo­na. Je­dy­na do­dat­ko­wa in­for­ma­cja ja­ka się po­ja­wi­ła, to fakt, iż ma być to mo­del o 15–20% cień­szy od po­przed­ni­ka. Są szan­se na to, że zo­ba­czy­my go już na tar­gach CES...

Czytaj więcej
Zegarek, którego inteligencja jest stworzona przez… nas samych :)
Lis28

Zegarek, którego inteligencja jest stworzona przez… nas samych :)

Tak, ty­tuł wia­do­mo­ści nie my­li. Fir­ma Te­xas In­stru­ment już ja­kiś czas te­mu wy­pu­ści­ła ze­ga­rek o bar­dzo do­brych pa­ra­me­trach, któ­re­go jed­nak funk­cjo­nal­ność w fa­brycz­nej wer­sji jest nie­wie­le więk­sza niż w ze­gar­kach, ja­kie do­sta­wa­li­śmy kie­dyś na ko­mu­nię. Jed­nak dzię­ki mno­giej ilo­ści sen­so­rów, wy­daj­ne­mu, jak na ze­ga­rek, pro­ce­so­ro­wi oraz roz­bu­do­wa­nym na­rzę­dziom de­we­lo­per­skim...

Czytaj więcej
ZTE zapowiada smartwatcha
Lis26

ZTE zapowiada smartwatcha

Ko­lej­na fir­ma pra­gnie po­ka­zać swoje­go smar­twat­cha – tym ra­zem po­cho­dzą­ca z Chin fir­ma ZTE. Pew­nie czę­ści czy­tel­ni­ków ko­ja­rzy się ona z pro­du­centem ta­nich smart­fo­nów. Czym ma się cha­rak­te­ry­zo­wać pro­po­no­wa­ny przez nią mo­del? Jak sa­mi twór­cy za­po­wia­da­ją, ma po­sia­dać po­dob­ne opcje co Sam­sun­go­wy Ga­la­xy Ge­ar, przy czym ma być, jak przy­sta­ło na te­go pro­du­centa – tań­szy. Nie­ste­ty, są...

Czytaj więcej
Ak­tu­al­ne ce­ny smar­twat­chy – 22.11.2013
Lis22

Ak­tu­al­ne ce­ny smar­twat­chy – 22.11.2013

Od dzi­siaj co ty­dzień na tym blo­gu bę­dą się po­ja­wiać ak­tu­al­ne ce­ny smar­twat­chy. W ko­lej­nych ty­go­dniach oprócz naj­ko­rzyst­niej­szych cen po­da­wa­ne bę­dą rów­nież po­rów­na­nia w sto­sun­ku do po­przed­nich ty­go­dni. Po­nie­waż ak­tu­al­nie naj­po­pu­lar­niej­sze są ze­gar­ki mar­ki Sam­sung oraz So­ny – sku­pi­my się na nich. Ceny Smartwatchy Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) aktualna cena – 1083 zł...

Czytaj więcej
Smartwatch Quallcom Toc już 2 grudnia!
Lis19

Smartwatch Quallcom Toc już 2 grudnia!

News ten jest bar­dziej trak­to­wa­ny ja­ko cie­ka­wost­ka niż kon­kret­na za­po­wiedź, po­nie­waż sprzęt tu­taj przed­sta­wia­ny nie bę­dzie nor­mal­nie do­stęp­ny w pol­skich skle­pach. Qu­al­l­com – praw­do­po­dob­nie naj­więk­szy do­staw­ca pro­ce­so­rów do te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych 2 grud­nia za­pre­zen­tu­je swo­je wła­sne dzie­ło: ze­ga­rek Toc. Czym róż­ni się on od in­nych pro­duktów? Prze­de wszyst­kim wy­so­kiej ja­ko­ści...

Czytaj więcej
iWatch w dwóch wariantach
Lis15

iWatch w dwóch wariantach

Ujawniły się kolejne przecieki dotyczące iWatcha (prawdopodobna nazwa nowego zegarka od Apple). Mają się pojawić dwie wersje: damski z wyświetlaczem 1,3 cala, męski z wyświetlaczem 1,6 cala. Oba zegarki mają posiadać elastyczne wyświetlacze OLED, których jednym z producentów może zostać firma LG. Prawdopodobna prezentacja miałaby się odbyć w roku 2014. Przykładowa prezentacja zegarka Apple z strony: iWatch Mock-Up Źródło:...

Czytaj więcej
Kreyos Meteor – zegarek stworzony na prośbę ludu
Lis14

Kreyos Meteor – zegarek stworzony na prośbę ludu

Po­goń za stwo­rze­niem smar­twat­cha, któ­ry od­po­wie jak naj­le­piej na ocze­ki­wa­nia użyt­kow­ni­ków na­bie­ra tem­pa. Po­ja­wi­ły się cał­kiem nie­daw­no cie­ka­we pro­po­zy­cje So­ny i Sam­sun­ga, przy­ję­te z róż­nym en­tu­zja­zmem. Z bo­ku na­to­miast do­syć ci­cho zbli­ża się bar­dzo cie­ka­wy po­mysł, któ­ry już miał swo­ją ma­łą chwi­lę po­pu­lar­no­ści. Mo­wa tu­taj o Krey­os Me­te­or. Potęga kickstarterów Dzię­ki...

Czytaj więcej
Co wiadomo o zegarku od Google?
Lis12

Co wiadomo o zegarku od Google?

W pa­ździer­ni­ku na­si­li­ły się plot­ki, że już nie­dłu­go mo­żemy wy­cze­ki­wać no­we­go urzą­dze­nia. Pierw­sze prze­cie­ki z po­cząt­ków te­go ro­ku mó­wi­ły o tym, że mo­że być coś na rze­czy, jed­nak do­pie­ro w ostat­nich mie­sią­cach, kie­dy na­stą­pi­ło prze­ję­cie przez Go­ogle fir­my Wimm zaj­mu­ją­cej się pro­duk­cją in­te­li­gent­nych ze­gar­ków, za­in­te­re­so­wa­nie te­ma­tem znacz­nie wzro­sło. Z in­for­ma­cji, któ­re...

Czytaj więcej