Misfit Ray i jego akcesoria
Lip08

Misfit Ray i jego akcesoria

We­dług zapew­nień Fos­sila, urzą­dze­nie będzie sze­roko dostępne dla euro­pej­skich miło­śni­ków tech­no­lo­gii weara­bles. Jed­no­cze­śnie zapro­jek­to­wane akce­so­ria mają przy­cią­gnąć uwagę na pro­dukt ame­ry­kań­skiego pro­du­centa. Szansa dla Mis­fita?

Czytaj więcej
Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store
Lis30

Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store

Wydany dosłow­nie kilka dni temu inte­li­gentny zega­rek tek­sań­skiej firmy Fos­sil, czyli Fos­sil Q Foun­der aktu­al­nie możemy nabyć jedy­nie za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej pro­du­centa. Wkrótce ten stan rze­czy ma ulec zmia­nie.

Czytaj więcej