Tracker dla pływaków – iHealth Wave
Gru07

Tracker dla pływaków – iHealth Wave

Urzą­dze­nie prze­zna­czone jest dla ludzi spę­dza­ją­cych czas na base­nie, miło­śni­ków pły­wa­nia. Jeśli nale­żysz do osób, dla któ­rych aktywny wypo­czy­nek w wodzie jest naj­lep­szym wybo­rem, na pewno zain­te­re­suje Cię ta pro­po­zy­cja.

Czytaj więcej