Ceny smartwatchy – 20.01.2014

Wi­tam w ko­lej­nym pod­su­mo­wa­niu cen smar­twat­chy. W dzi­siej­szym wy­da­niu wzię­te pod uwa­gę zo­sta­ły tak­że oprócz pol­skich ce­ny z ama­zon. co. uk. Na tym por­ta­lu są one nie­jed­no­krot­nie lep­sze niż na na­szym ryn­ku, a prze­sył­ka do Pol­ski pro­duk­tów o ce­nie po­wy­żej 25 fun­tów (a w tym prze­dzia­le bę­dą za­wie­rać się ra­czej wszyst­kie smar­twat­che) jest bez­płat­na. Nie­ste­ty ak­tu­al­nie nie ma żad­nych prze­cen i w związ­ku z tym nie zo­ba­czy­my po­ni­żej nic z te­go skle­pu. W każ­dym ra­zie mo­że­cie być pew­ni, że nie­za­leż­nie od te­go ce­ny stam­tąd są prze­ze mnie uwzględ­nia­ne.

nowe ceny smartwatchy

Nowe ceny Smartwatchy

  1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black)
    • aktualna cena – 999zł – między innymi x-kom.pl, euro.com.pl
  2. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)
    • stara cena – 549 zł – karen.pl
    • nowa cena – 529 zł – euro.com.pl, eukasa.pl

Ce­ny ze­gar­ków Peb­ble ak­tu­al­nie pla­su­ją się na po­zio­mie 150$ lub 249$, w za­leż­no­ści od wer­sji ze­gar­ka. Do­dat­ko­wo na­le­ży też oczy­wi­ście do­li­czyć cło oraz po­dat­ki.

Jak moż­na za­uwa­żyć, ce­ny Smar­twat­cha 2 nie­znacz­nie spa­dły i co­raz bar­dziej zbli­ża­ją się do kwo­ty zna­nej z przed­świą­tecz­nej go­rącz­ki.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na