CES 2016: MyKronoz zapowiada nową kolekcję smartwatchy

Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji CES w Las Vegas wiele marek pre­zen­tuje swoje nowe pro­dukty czy zapo­wiada ich przy­szłość. Jedną z nich jest także MyKro­noz, który zapo­wie­dział wio­senną kolek­cję zegar­ków.

Czego możemy się spo­dzie­wać? Na pewno podą­ża­nia wybraną już ścieżką. MyKro­noz od samego początku sta­wiał na funk­cjo­nal­ność i atrak­cyjny wygląd swo­ich pro­duk­tów. Ostat­nie pro­po­zy­cje szwaj­car­skiego pro­du­centa, jak ZePhone z obsługą sieci 3 G czy ZeFit2 Pulse z wbu­do­wa­nym pul­so­me­trem, spra­wiają, że można spo­dzie­wać się inte­re­su­ją­cych pro­duk­tów.

Pewne jest to, że na początku tego roku nie ukażą się kon­ty­nu­acje sprze­da­wa­nych obec­nie zegar­ków. MyKro­noz zapo­wie­dział wyłącz­nie nowe serie smar­twat­chy, które tak jak w ostat­niej, jesien­nej kolek­cji wypeł­nione są cie­ka­wymi roz­wią­za­niami.

ZeKid

Bę­dzie to choćby smar­twatch dla dzieci, ZeKid, zaawan­so­wany zega­rek spor­towy ZeSport czy seria pre­mium ZeCircle. Według zapew­nień pro­du­centa, nie­długo ukażą się także wymienne paski do jed­nego z naj­now­szych smar­twat­chy, ZeFit2 Pulse.

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na