Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?

Up­date opro­gra­mo­wa­nia (do wer­sji 1.4) pojawi się w prze­ciągu kilku tygo­dni i umoż­liwi użyt­kow­ni­kom lep­sze ste­ro­wa­nie smar­twat­chem bez koniecz­no­ści doty­ka­nia urzą­dze­nia.

Na­wi­ga­cja będzie odby­wać się za pomocą głosu i spe­cjal­nych gestów. Jed­nym ruchem nad­garstka będziemy w sta­nie prze­łą­czać się pomię­dzy kar­tami, uru­cha­miać apli­ka­cje, a także powra­cać do menu głów­nego. Do tych celów wystar­czą zale­d­wie potrzą­śnię­cia i podnie­sie­nia nad­garstka. Wię­cej o spe­cjal­nych gestach dowie­cie się z tuto­riala Google’a.

AndroidWear-DesignedForYourWrist

Na ofi­cjal­nym blogu Andro­ida poja­wiła się rów­nież infor­ma­cja o zasa­dzie dzia­ła­nia ste­ro­wa­nia gło­so­wego. W jaki spo­sób użyt­kow­nicy będą mogli wysy­łać wia­do­mo­ści z poziomu smar­twat­cha? Wystar­czy, że powie­dzą swoją wia­do­mość według okre­ślo­nego sza­blonu: „OK Google, send a What­sApp mes­sage to Janek: (treść wia­do­mo­ści). Takie ste­ro­wa­nie będzie obsłu­gi­wane przez apli­ka­cje Han­go­uts, Tele­gram, Viber, WeChat, Next­plus oraz What­sApp.

Je­żeli posia­da­cie smar­twat­che Huawei Watch albo Asus ZenWatch 2, to znaj­du­je­cie się w gro­nie szczę­śliw­ców, któ­rzy sko­rzy­stają z następ­nej nowej funk­cji, jaką przy­nie­sie ze sobą aktu­ali­za­cja. Cho­dzi o moż­li­wość gło­so­wego odbie­ra­nia tele­fo­nów i wyko­ny­wa­nia połą­czeń.

Cze­kamy na Wasze opi­nie doty­czące ocze­ki­wa­nej aktu­ali­za­cji.

Źródło: wareable.com
Obrazki pochodzą ze strony producenta oraz androidnow.pl

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii News:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na