Co się dzieje na rynku smartwatchy?

smartwatch2 metal

Ja­­ko że w osta­t­nich dniach nie by­­ło tu­­taj ża­d­nych ak­tu­­a­li­­za­­cji, a w świe­­cie sma­r­twa­t­chy dzia­­ło się co nie­­co, dzi­­siaj bę­­dzie zbio­r­czy news pod­su­­mo­­wu­­ją­­cy osta­t­nie no­­wi­n­ki. Tym ra­­zem są to wie­­­ści na te­­mat iWa­t­cha oraz in­­te­­li­­gen­t­nych ze­­ga­r­ków od Asu­­sa, HTC oraz So­­ny. Na po­­czą­­tek pa­­rę cie­­ka­­wych plo­­tek na te­­mat iWa­t­cha.

Eksperymenty Apple z bateriami

Od ja­kie­goś cza­su moż­na by­ło prze­czy­tać wie­le cie­ka­wych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych zbli­ża­ją­ce­go się no­we­go urzą­dze­nia od Ap­ple. W przy­pad­ku iWat­cha sły­sze­li­śmy już in­for­ma­cje na te­mat ekra­nów, roz­mia­rów oraz wa­rian­tów ze­gar­ka (a je­że­li ktoś nie zna to za­pra­szam do za­po­zna­nia się z ar­ty­ku­ła­mi do­ty­czą­cy­mi iWat­cha na stro­nie).

Dzi­siaj głów­nym te­ma­tem jest ba­te­ria. Ak­tu­al­nie jest to naj­więk­sza bo­lącz­ka in­te­li­gent­nych ze­gar­ków, przez któ­rą krąg po­sia­da­czy tych urzą­dzeń jest za­wę­żo­ny. Już kie­dyś cho­dzi­ły słu­chy, że Go­ogle za­mie­rza wy­pu­ścić swój ze­ga­rek do­pie­ro wte­dy, kie­dy bę­dą od­po­wied­nio lep­sze ba­te­rie. Nie ina­czej jest w przy­pad­ku Ap­ple. Naj­now­sze prze­cie­ki po­zwa­la­ją mieć na­dzie­je, że bę­dzie to ele­ment do­pra­co­wa­ny mak­sy­mal­nie efek­tyw­nie. Wie­ści gło­szą, że te­sto­wa­ne są za­rów­no róż­ne po­my­sły na ba­te­rie, jak i spo­so­by ła­do­wa­nia. Czym ma się cha­rak­te­ry­zo­wać ba­te­ria? Jest szan­sa na wy­ko­rzy­sta­nie roz­wią­za­nia zna­ne­go cho­ciaż­by w naj­now­szych smart­pho­nach od LG – ba­te­ria wy­peł­nia­ją­ca każ­dą wol­ną prze­strzeń urzą­dze­nia. Jak moż­na by­ło za­uwa­żyć w przy­pad­ku mo­de­li LG, znacz­nie wpły­nę­ło to na pra­cę ba­te­rii (oczy­wi­ście na plus). Ko­lej­nym ukło­nem w stro­nę użyt­kow­ni­ków jest spo­sób ła­do­wa­nia. Do­tych­czas zna­ne są trzy al­ter­na­tyw­ne wo­bec naj­po­pu­lar­niej­sze­go ła­do­wa­nia ka­blem roz­wią­za­nia. Pierw­szy to ła­do­wa­nie bez­prze­wo­do­we (zna­ne cho­ciaż­by z te­le­fo­nów Lu­mia). Dru­gie – ła­do­wa­nie pro­mie­nia­mi sło­necz­ny­mi. Trze­cie po­le­ga na do­star­cza­niu ener­gii po­przez sam ruch rę­ki. Oso­bi­ście je­stem zda­nia, że dwa ostat­nie roz­wią­za­nia pre­zen­tu­ją się naj­le­piej.

HTC zamierza zaprezentować smartwatcha jeszcze w tym roku

Ko­lej­ny pro­du­cent po­sta­na­wia spró­bo­wać swo­ich sił z in­te­li­gent­ny­mi ze­gar­ka­mi. HTC za­mie­rza przy­ło­żyć du­żo sta­rań po to, aby po­pra­wić dwa naj­słab­sze ele­men­ty smar­twat­chy: ja­kość ekra­nu oraz czas dzia­ła­nia na jed­nym ła­do­wa­niu ba­te­rii. I w su­mie to ty­le co war­to na­pi­sać o tym urzą­dze­niu, po­nie­waż nie ma jak na ra­zie żad­nych do­dat­ko­wych wie­ści. 😉

Asus też nie zamierza być gorszy

Aus to ko­lej­na fir­ma, któ­ra za­mie­rza jesz­cze w tym ro­ku za­pre­zen­to­wać swój pro­dukt z ka­te­go­rii smar­twat­chy. Wia­do­mo je­dy­nie, że pre­mie­ra ma mieć miej­sce jesz­cze w tym ro­ku.

Sony przedstawia nowe wersje zegarka Smartwatch 2

So­ny za­mie­rza wpro­wa­dzić do skle­pów dwie no­we wer­sje swo­je­go mo­de­lu Smar­twatch 2, jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych na ryn­ku. Jed­na prze­zna­czo­na jest dla zwo­len­ni­ków ele­gan­cji – cha­rak­te­ry­zu­je się me­ta­lo­wą bran­so­let­ką o srebr­nym ko­lo­rze. Dru­ga po­wią­za­na jest z nad­cią­ga­ją­cy­mi mi­strzo­stwa­mi świa­ta w pił­ce noż­nej – to wer­sja w bar­wach bra­zy­lij­skiej fla­gi.

Oby­dwa wa­rian­ty ma­ją się się po­ja­wić w skle­pach w oko­li­cach mar­ca.

Przez krót­ki czas zde­cy­do­wa­nie przy­by­ło cie­ka­wych in­for­ma­cji na te­mat nad­cią­ga­ją­cych mo­de­li smar­twat­chy. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że do koń­ca ro­ku z pew­no­ścią te­matyka ta oży­wi się jesz­cze bar­dziej. Mo­że­my ocze­ki­wać in­te­re­su­ją­cej wal­ki o kon­su­men­ta.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na