Czy Jawbone wstrzyma produkcję swoich urządzeń?

Jaw­bone w opu­bli­ko­wa­nym 27 maja rapor­cie poin­for­mo­wał o wstrzy­ma­niu pro­duk­cji modeli UP2, UP3 i UP4. Firma podobno roz­po­częła już sprze­daż urzą­dzeń innemu przed­się­bior­stwu, które odpo­wie­dzialne będzie za ich odsprze­daż.

Zgo­dziło się ona na trans­ak­cję pod warun­kiem, że pła­cić będzie jedy­nie nie­znaną war­tość zniżki. Dzięki temu, Jaw­bone zyskuje potrzebne mu środki, a sprze­dawca ma moż­li­wość osią­gnię­cia zysku nawet, jeżeli sprze­daje urzą­dze­nia po bar­dzo niskich cenach.

Jawbone

W rapor­cie Jaw­bone infor­muje także, że wstrzy­mał pro­duk­cję gło­śni­ków Blu­eto­oth i jest na eta­pie poszu­ki­wa­nia firmy, która zaj­mie się sprze­dażą zapa­sów. Pod­kre­śla tam rów­nież, że pro­wa­dzone dzia­ła­nia mają na celu zebra­nie fun­du­szy nie­zbęd­nych do dal­szego pro­wa­dze­nia firmy. Nie ma tu nato­miast mowy o wyco­fa­niu się z biznesu tech­no­lo­gicz­nego. Urzą­dze­nia moni­to­ru­jące UP w dal­szym ciągu będą dostępne w sprze­daży, nawet jeżeli ich pro­duk­cją nie będzie się zaj­mo­wał Jaw­bone.

Jaw­bone UP2, UP3 oraz UP4 nie posia­dają wyświe­tla­cza, a zamiast tego syn­ch­ro­ni­zują się z apli­ka­cją na smart­fo­nie jak kla­syczny smart­band. Apli­ka­cja dostar­cza użyt­kow­ni­kowi sta­ty­styk i ana­liz wzor­ców snu, ruchów oraz ilo­ści spa­la­nych kalo­rii. Dodat­kowo, UP4 ofe­ruje obsługę płat­no­ści mobil­nych przy pomocy karty Ame­ri­can Express.

Źró­dło: Pho­ne­arena.com
Źró­dła obraz­ków: Techweekeurope.co.uk

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na