Darmowa przesyłka smartwatcha Pebble tylko przez najbliższy weekend!

Pebble

Źródło obrazka : kickstarter.com

W po­przed­nim wpi­sie wspo­mi­na­łem o smar­twat­chach, któ­re moż­na do­stać w Pol­skich skle­pach. Nie wspo­mi­na­łem wówczas o Peb­ble, po­nie­waż są to ze­gar­ki do­stęp­ne je­dy­nie w sprze­da­ży in­ter­ne­to­wej z USA.

Po­ja­wi­ła się jed­nak bar­dzo cie­ka­wa ofer­ta świą­tecz­na. Tyl­ko do po­nie­dział­ku za­mówienia dokonywane na stro­nie pro­du­cen­ta smar­twat­cha otrzymamy w ekspresowej (jeszcze przed świę­ta­mi!) darmowej przesyłce! Jest to le­piej niż do­bra wia­do­mość, po­nie­waż smar­twatch ten ze­brał bar­dzo du­żo po­zy­tyw­nych opi­nii i jest on jed­nym z lep­szych pro­duk­tów w swo­jej ce­nie.

Dla­te­go je­że­li jesz­cze nie zde­cy­do­wa­li­ście się na smar­twat­cha na świę­ta, a my­śle­li­ście o spraw­dzo­nym roz­wią­za­niu to Peb­ble z pew­no­ścią bę­dzie do­brym wy­bo­rem.

Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie pro­du­cen­ta get­peb­ble.com

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na