Dlaczego nie ma jeszcze iWatcha w sprzedaży?

Plo­tek na te­mat te­go ze­gar­ka w in­ter­ne­cie po­ja­wi­ło się już mnó­stwo, jed­nak żad­na nie zo­sta­ła po­twier­dzo­na. Ko­lej­na in­for­ma­cja, choć nie­ofi­cjal­na, jest na ty­le wia­ry­god­na, że po­sta­no­wi­łem ją tu­taj przed­sta­wić.

Apple iWatch przykładWe­dług The In­for­ma­tion, gi­gant z Cup­per­ti­no ma pro­blem z pro­duk­cją swo­je­go iWat­cha. Naj­więk­szy­mi man­ka­men­ta­mi po­dob­no są ekran oraz ba­te­ria. Jak moż­na by­ło prze­czy­tać na blo­gu – ba­te­ria jest czę­sto naj­słab­szym ele­men­tem ze­gar­ka, co jest po­wszech­ne szcze­gól­nie w mo­de­lach ofe­ru­ją­cych jak naj­wię­cej moż­li­wo­ści. Co się zaś ty­czy ekra­nu – tu­taj mo­że cho­dzić o wy­so­ką ja­kość wy­świe­tla­cza, za­pew­nia­ją­cą mi­ni­mal­ne zu­ży­cie ener­gii. To są jed­nak tyl­ko do­my­sły, mniej lub bar­dziej praw­do­po­dob­ne. Wi­dać jed­nak, że wie­ści o no­wym urzą­dze­niu od Ap­ple na­dal się po­ja­wia­ją. Być mo­że wej­dzie ono na ry­nek w tym ro­ku.

Je­że­li jest tak, jak gło­szą plot­ki, że pro­du­cent pra­gnie jak naj­le­piej przy­go­to­wać swo­je urzą­dze­nie do te­go, aby speł­ni­ło w jak naj­wyż­szym stop­niu ocze­ki­wa­nia kon­su­men­tów, to mo­że być ono hi­tem. Bio­rąc pod uwa­gę hi­sto­rię od­twa­rza­czy mp3 oraz smart­pho­nów, iWatch mo­że peł­nić na ryn­ku ro­lę moc­no po­pu­la­ry­zu­ją­cą in­te­li­gent­ne ze­gar­ki.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na