DokiWatch – najbardziej zaawansowany smartwatch dla dzieci?

Na rynku dostępne jest kilka modeli smar­twat­chy dla naj­młod­szych. Jak jed­nak twier­dzą twórcy Doki­Wat­cha, który 4 stycz­nia zade­biu­to­wał na plat­for­mie Kick­star­ter, będzie to naj­bar­dziej zaawan­so­wane urzą­dze­nie typu weara­ble dla dzieci.

Funk­cje, jakie tu znaj­dziemy to mię­dzy innymi Wi-Fi, GPS, Blu­eto­oth oraz 3G pozwa­la­jący na wyko­ny­wa­nie roz­mów wideo, wysy­ła­nie wia­do­mo­ści tek­sto­wych, moni­to­ro­wa­nie loka­li­za­cji, czy gene­ro­wa­nie alar­mów SOS.

Dzięki Doki­Watch, rodzice będą mieli moż­li­wość kon­tak­to­wa­nia się z pocie­chą i śle­dze­nia jej loka­li­za­cji przy pomocy spe­cjal­nej apli­ka­cji mobil­nej.

Ze­ga­rek wypo­sa­żony został w ekran doty­kowy o prze­kąt­nej 1,22 cala i obsłu­gi­wany jest przez sys­tem Android 4.4.

Jego cena na plat­for­mie KickStar­ter to 99 dola­rów, regu­larna – 179,99 dolara.

Źró­dło: weara­ble.com

Źró­dła obraz­ków: hksilicon.com, doki.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na