Drukowanie z zegarka? Jeszcze nie, ale z telefonu jak najbardziej!

Nau­kowcy z Ośrodka Badań nad Zja­wi­skami Nie­zba­da­nymi dowie­dli wczo­raj, że ponad wszelką wąt­pli­wość grozi nam epi­de­mia nowej cho­roby cywi­li­za­cyj­nej. Rządy naj­więk­szych mocarstw w poro­zu­mie­niu z Orga­ni­za­cją Zdro­wia Świa­to­wego zamie­rzają zwo­łać spe­cjalny kon­gres. Tym­cza­sem leka­rze uspo­ka­jają. Jest jesz­cze nadzieja!

Jak dono­szą spe­cja­li­ści, pra­cow­ni­kom biu­ro­wym na całym świe­cie grozi poważne nie­bez­pie­czeń­stwo. Nie­ważne czy pra­cu­jesz w kor­po­ra­cji na szczy­cie nowo­jor­skiego biu­rowca czy na małej pocz­cie we Wła­dy­wo­stoku, Tobie też może gro­zić tajem­ni­czy prin­ting syn­drome. Jak w przy­padku każ­dej cho­roby, klu­czem do wyle­cze­nia jest wcze­sna dia­gno­styka i pro­fi­lak­tyka. Jak więc roz­po­znać zbil­ża­jące się zagro­że­nie? Jeśli masz trud­no­ści w nawią­za­niu rela­cji z biu­ro­wym sprzę­tem dru­ku­ją­cym, dru­karka się zacina lub zwy­czaj­nie Cię lek­ce­waży i unika kon­taktu, powi­nie­neś nie­zwłocz­nie skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą. Baga­te­li­zo­wa­nie pierw­szych obja­wów może pro­wa­dzić do bez­sen­no­ści, róż­no­ra­kich ner­wic, sta­nów lęko­wych czy zwy­kłego wariac­twa. Cza­sami skut­ko­wać może nawet lata­niem z sie­kierą po biu­ro­wych kory­ta­rzach, co w żad­nej sza­nu­ją­cej się fir­mie nie będzie mile widziane. Na szczę­ście jest nadzieja! Świa­to­wej sławy spe­cja­listka w dzie­dzi­nie psy­cho­lo­gii papieru i druku, Dr Doc­tor zaleca cudowne lekar­stwo – dedy­ko­waną smart­fo­nom apli­ka­cję o nazwie Hap­py2Print. Jeśli więc obser­wu­je­cie wśród swo­ich biu­ro­wych kole­gów lub wręcz u samych sie­bie nasi­la­jącą się ner­wo­wość na myśl o dru­ko­wa­niu, ta apli­ka­cja jest wła­śnie dla Was. Z nią ni­gdy już nie poczu­je­cie się odrzu­ceni przez dru­karkę.

Bez obaw, powyż­sza opo­wieść o tajem­ni­czym zagro­że­niu zwa­nym „prin­ting syn­drome” to oczy­wi­ście żart, ale sama apli­ka­cja Hap­py2Print jest zde­cy­do­wa­nie praw­dziwa. Stwo­rzona przez Inter­na­tio­nal Paper, apli­ka­cja zna­cząco podnie­sie jakość Waszego życia biu­ro­wego i pry­wat­nego. Jeśli łącze­nie się ze sprzę­tem dru­ku­ją­cym spra­wia Wam pro­blemy lub po pro­stu chce­cie dru­ko­wać szyb­ciej i łatwiej, Hap­py2Print przyj­dzie z pomocą. Przy uży­ciu tej apli­ka­cji może­cie dru­ko­wać zdję­cia, listy kon­tak­tów, doku­menty, wia­do­mo­ści e-mail (z załącz­ni­kami) a także strony www. Wiele innych apli­ka­cji współ­pra­cuje z Hap­py2Print udo­stęp­nia­jąc swoje tre­ści do druku. Może­cie dru­ko­wać poprzez sieć wifi i przy uży­ciu plat­form Win­dows Sha­red Prin­ters oraz Google Cloud Print. Jeśli sądzi­cie, że nie­zbędne jest wysy­ła­nie pli­ków z urzą­dzeń mobil­nych na kom­pu­ter w celu ich dru­ko­wa­nia, jeste­ście w błę­dzie. Teraz dzięki H2P dru­ko­wać może­cie bez­po­śred­nio ze smart­fona lub tabletu bez koniecz­no­ści insta­lo­wa­nia jakich­kol­wiek ste­row­ni­ków! Od dziś dru­ko­wa­nie będzie czy­stą przy­jem­no­ścią! Zain­sta­luj apli­ka­cję Hap­py2Print i bądź happy!

Dla urządzeń z iOS
https://itunes.apple.com/pl/app/happy2print/id974558207?l=pl&mt=8

Dla urządzeń z systemem Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happy2print.premium&hl=pl

H2P_infographic_VF

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na