Elektryczny budzik Pavloka – Shock Clock

Twórca wri­st­ban­dów chce uła­twić swoim klien­tom poranne wsta­wa­nie. Shock Clock porazi Cię prą­dem, jeśli nie wsta­niesz z łóżka!

Wri­st­band prze­zna­czony jest dla miło­śni­ków poran­nego wyle­gi­wa­nia się w łóżku, dla wszyst­kich, któ­rym zda­rza się przy­sy­piać w nie­od­po­wied­niej chwi­li­. Shock Clock został zapro­jek­to­wany wyłącz­nie po to, by wybu­dzić Cię ze snu.

Za­sada dzia­ła­nia Shock Clocka jest bar­dzo pro­sta. Wri­st­brand wyko­rzy­stuje apli­ka­cję, za pomocą któ­rej możesz usta­wić odpo­wied­nią dla sie­bie godzinę pobudki. Apli­ka­cja ta domyśl­nie uru­cha­mia o danej porze dys­kretne wibra­cje. Te z kolei mogą prze­ro­dzić się w gło­śny sygnał dźwię­kowy. Jeśli to jesz­cze dosta­tecz­nie Cię nie wybu­dziło, Shock Clock poczę­stuje Cię prą­dem i będzie to robił tak długo, jak długo będziesz leżeć w łóżku.

W zało­że­niach, zarówno Shock Clock, jak i Pavlok Band (roz­bu­do­wana wer­sja Shock Clocka za 169 dola­rów) mają pomóc użyt­kow­ni­kowi w zwal­cza­niu złych nawy­ków. Pavlok Band może wes­przeć użyt­kow­nika przy rzu­ca­niu pale­nia czy zaprze­sta­niu obgry­za­nia paznokci. Tak, wszystko za pomocą prądu.

Shock Clock ma kosz­to­wać bli­sko 100 dola­rów, a złe nawyki – według zapew­nień pro­du­centa – mają znik­nąć w ciągu 6 dni.

Źródło: wareable.com
Źródło obrazków: indiegogo.com, pavlok.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na