Elephone W2 – analogowy smartwatch

Chiń­ska firma Ele­phone przed­sta­wiła w ostat­nim cza­sie nowy model smar­twat­cha o nazwie W2. Czego możemy się po nim spo­dzie­wać?

Jest to zega­rek ana­lo­gowy, wypo­sa­żony w funk­cję infor­mo­wa­nia o nad­cho­dzą­cych połą­cze­niach przy pomocy wibra­cji oraz moni­to­ro­wa­nia aktyw­no­ści i mie­rze­nia dłu­go­ści snu.

Elephone W2

Urzą­dze­nie jest odporne na wodę oraz kurz (IP53), a na wymien­nej bate­rii wytrzy­muje do 3 mie­sięcy.

Ko­perta została wyko­nana ze stali nie­rdzew­nej i przy­kryta sza­fi­ro­wym szkłem. W kom­ple­cie znaj­duje sie skó­rzany pasek.

Cena urzą­dze­nia to 79,99 dolara.

Źró­dło: Cyfrowyja.pl
Źró­dła obraz­ków: Chinagadgetsreviews.com, Pc-tablet.co.in

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na