Fenomen inteligentnego zegarka Pebble

Dzi­siaj przed­sta­wię mo­del, któ­ry praw­do­po­dob­nie jest naj­po­pu­lar­niej­szym smar­twat­chem ze wszyst­kich, a za po­wsta­niem któ­re­go nie stoi ża­den wiel­ki kon­cern. Jest to ko­lej­ny pro­dukt, któ­ry zy­skał pro­mo­cję dzię­ki zbiór­ce pie­nię­dzy na stro­nie zaj­mu­ją­cej się wspar­ciem dla cie­ka­wych ini­cja­tyw. Tym ra­zem pa­dło na kick­star­te­ra – praw­do­po­dob­nie naj­więk­szą stro­nę o tej te­ma­ty­ce. Ko­lej­ny raz wi­dać, że lu­dzie ła­ko­mi są na no­win­ki tech­no­lo­gicz­ne. W cza­sie sa­mej przed­sprze­da­ży osią­gnię­to licz­bę 85 ty­się­cy sprze­da­nych eg­zem­pla­rzy. Jak na pro­jekt nie po­sia­da­ją­cy kam­pa­nii re­kla­mo­wych i nie po­cho­dzą­cy z du­żej kor­po­ra­cji – jest to licz­ba fe­no­me­nal­na.

PebbleCo pre­zen­tu­je ten „in­te­li­gent­ny”, jak twier­dzą twór­cy, ze­ga­rek? Jak wie­le po­dob­nych mo­de­li peł­ni on ro­lę po­śred­ni­ka mię­dzy czło­wie­kiem a te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym współ­pra­cu­ją­cym z sys­te­ma­mi An­dro­id oraz iOS. Wy­świe­tla po­wia­do­mie­nia na te­mat wy­sła­nych do nas wia­do­mo­ści, ma­ili oraz te­go, kto do nas dzwo­ni. Ja­kość wy­ko­na­nia nie wy­róż­nia się na tle kon­ku­ren­cji – moż­na na­wet po­wie­dzieć, że wy­glą­da jak ta­nia za­baw­ka dla dzie­ci. Plu­sem z pew­no­ścią jest ekran, któ­ry nie cha­rak­te­ry­zu­je się mo­że wiel­ką roz­dziel­czo­ścią, ale du­żą wy­ra­zi­sto­ścią pod róż­ny­mi ką­ta­mi świa­tła. Za­sto­so­wa­ny pa­syw­ny LCD ide­al­nie zdał eg­za­min na ekran dla ze­gar­ka. Peb­ble do­dat­ko­wo ma od nas plu­sa za wy­trzy­ma­łą w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji ba­te­rii. Co praw­da nie ma co li­czyć na czas za­de­kla­ro­wa­ny przez pro­du­cen­ta, jed­nak i tak my­ślę, że zde­cy­do­wa­na więk­szość bę­dzie za­do­wo­lo­na z re­zul­ta­tów.

God­nym uwa­gi fak­tem mo­że być to, że nie­daw­no udo­stęp­nio­no SDK dla te­go ze­gar­ka i już po­wo­li po­ja­wia­ją się pierw­sze de­dy­ko­wa­ne je­mu apli­ka­cje. Za­in­te­re­so­wa­nie tym mo­de­lem jest na ty­le du­że, że moż­na się spo­dzie­wać do­bre­go wspar­cia ze stro­ny mniej­szych de­ve­lo­pe­rów. Już te­raz moż­na za­in­sta­lo­wać na nie­go apli­ka­cję Ru­nKe­eper. Mi­lo­śni­cy mu­zy­ki za za­le­tę uzna­ją rów­nież moż­li­wość ste­ro­wa­nia apli­ka­cja­mi mu­zycz­ny­mi za po­mo­cą ze­gar­ka.

Pod­sta­wo­we py­ta­nie – czy war­to się za­in­te­re­so­wać Peb­ble? My­ślę, że od­po­wiedź jest stan­dar­do­wa. Dla fa­nów no­wi­nek oraz tych, któ­rzy lu­bią być za­wsze na bie­żą­co z po­wia­do­mie­nia­mi bez po­trze­by wyj­mo­wa­nia te­le­fo­nu jest to do­bry wy­na­la­zek, dla in­nych za­pew­ne zbęd­ny ga­dżet.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na