Fitbit przeprowadził badania, jak leniwi są jego użytkownicy

Ame­ry­kański pro­cu­dent trac­ke­rów i smart­ze­gar­ków zebrał ano­ni­mowe dane od ponad miliona swo­ich użyt­kow­ni­ków w 2015 roku. Po co? Żeby spraw­dzić, jak bar­dzo są leniwi.

Stwier­dzono, że posia­da­cze pro­duk­tów od Fit­bit prze­sia­dują na jed­nym miej­scu śred­nio 90 minut. Prze­waż­nie leniu­chują pomię­dzy godziną 14.00 a 15.00 i porą bli­żej wie­czora, tj. mię­dzy 19.30 a 20.30 – naj­praw­do­po­dob­niej przed tele­wi­zo­rem lub przy kola­cji.

fitbit-flex-colors

U użyt­kow­ni­ków w prze­dziale wie­ko­wym 20–24 widoczny jest wzrost, jeśli cho­dzi o pro­wa­dze­nie sie­dzą­cego trybu życia. Ma to zwią­zek z prze­sia­dy­wa­niem w uczel­nia­nych ław­kach, jed­nakże czas nic nie robie­nia zwięk­sza się wraz z wie­kiem. Co cie­kawe, czas spę­dzony na prze­sia­dy­wa­niu maleje w oko­li­cach wieku eme­ry­tal­nego.

Co robi Fit­bit, by zmi­ni­ma­li­zo­wać leni­stwo wśród swo­ich użyt­kow­ni­ków? Pro­du­cent ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych wypo­sa­żył jeden ze swo­ich pro­duk­tów (o nazwie Alta) w spe­cjal­nego rodzaju powia­do­mie­nia, które mają przy­po­mi­nać o przej­ściu co naj­mniej 250 kro­ków w każ­dej godzi­nie. Takie roz­wią­za­nie ma zostać wpro­wa­dzone rów­nież do innych trac­ke­rów i smart­ze­gar­ków spod szyldu Fit­bit.

Źró­dło: ware­able.com
Źró­dło obraz­ków: sta­ti­cworld.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na