Fitti Guard – smartwatch analizujący stan środowiska

Smar­twat­che infor­mują nas o para­me­trach takich, jak liczba spa­lo­nych kalo­rii czy poko­nany dystans. Nowość na rynku – Fitti Guard będzie w sta­nie dostar­czyć o wiele wię­cej cen­nych danych.

Poza wszyst­kimi zna­nymi nam opcjami, sku­piać będzie się on na bada­niach oto­cze­nia. Zmie­rzy on poziom wil­got­no­ści, stę­że­nie CO2, ciśnie­nie atmos­fe­ryczne, tem­pe­ra­turę czy pro­mie­nio­wa­nie UV oraz Gamma. To jed­nak nie wszystko – dzięki dodat­ko­wemu softwa­rowi, urzą­dze­nie będzie w sta­nie pod­po­wia­dać nam, kiedy powin­ni­śmy uni­kać zbyt dużego nasło­necz­nie­nia lub gdy zaj­dzie koniecz­ność prze­wie­trze­nia pomiesz­cze­nia, w któ­rym się znaj­du­jemy. Wszystko to bazo­wać będzie na wytycz­nych Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia.

Fitti Guard

Jak podają pro­du­cenci, nosze­nie urzą­dze­nia będzie mogło także w zna­czący spo­sób wpły­nąć na nasz odpo­czy­nek. Wszyst­kie pomiary będą tu wyko­ny­wane z nad­garstka, a użyt­kow­nik otrzy­my­wać będzie odczyty odno­śnie warun­ków w jakich prze­bywa takich, jak hałas czy jakość powie­trza, i spraw­dzać, jak oddzia­łują one na jakość jego snu.

Ekran smar­twat­cha jest czarno-biały, co pozwa­lać będzie na o wiele dłuż­szą pracę. Jak podają pro­du­cenci, może być to nawet 21 dni. Nie wia­domo jesz­cze, z któ­rymi sys­te­mami będzie on współ­pra­co­wał.

Fitti Guard za nie­całe dwa mie­siące pojawi się na Kick­star­te­rze.

Źró­dło: Tabliczni. pl
Źró­dła obraz­ków: The­lon­grun.it, Ware­able. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na