Funkcja anti-lost w smartwatchach MyKronoz

Czę­sto zda­rza Ci się zgu­bić tele­fon? Czu­jesz ogar­nia­jącą panikę, kiedy nie masz go w zasięgu wzroku? A może sta­łeś się ofiarą kra­dzieży dro­go­cen­nego smart­fona? Smartwatch MyKronoz z funk­cją anti-lost z pew­no­ścią Cię zacie­kawi.

By żyło się lepiej

Nowo­cze­sne gadżety two­rzone są przede wszyst­kim by uła­twiać i uspraw­niać nam życie. Taki cel uświę­cał także twór­com smar­twat­chy MyKro­noz. Funk­cja alarmu, która w porę Cię ostrzeże, może ura­to­wać nie­je­den tele­fon przed zgu­bie­niem, a nawet kra­dzieżą.

Jak działa?

Gdy tele­fon znaj­dzie się w odle­gło­ści więk­szej niż ok. 10 m od naszego smar­twatcha (poza zasię­giem Blu­eto­oth), ten powia­domi nas o tym deli­kat­nymi wibra­cjami, które odczu­jemy na nad­garstku. Dzięki temu możemy unik­nąć zgu­bie­nia tele­fonu. Może oka­zać się to także klu­czowe w przy­padku kra­dzieży. Szybka reak­cja to więk­sza szansa przy­ła­pa­nia zło­dzieja i odzy­ska­nia cen­nego sprzętu.

i-phone-Zebra2-26

Zapo­mnia­łeś o tele­fo­nie?

Czy zda­rzało Ci się w pośpie­chu wyjść z domu lub biura i zapo­mnieć tele­fonu? Znamy to uczu­cie i wiemy jak bar­dzo potrafi iry­to­wać ten fakt. W tej sytu­acji rów­nież spraw­dzi się funk­cja anti-lost. Dzięki świa­do­mo­ści, że tele­fon jest wciąż w naszym zasięgu, unik­nąć można ner­wo­wych poszu­ki­wań, które czę­sto mogą opóź­nić wyj­ście z domu.

Sze­roki wybór

Funk­cja anti-lost poja­wia się w więk­szo­ści modeli tego pro­du­centa. To stan­dard dla ele­ganc­kiego Zec­lock, zaawan­so­wa­nego tech­nicz­nie ZeWat­ch2 czy prze­zna­czo­nego dla kobiet ZeBra­ce­let2.

Duże moż­li­wo­ści

Funk­cja anti-lost to tylko jedna z wielu nie­zwy­kle poży­tecz­nych opcji smartwat­chy. Moż­li­wość odbie­ra­nia połą­czeń tele­fonicznych, powia­domienia o wia­do­mo­ściach sms czy choćby moni­to­ring snu powo­dują, że gadżety te zyskują na popu­lar­no­ści.

Smartwatche MyKro­noz z funk­cją anti-lost są dostępne na rynku w cenie od 299 zł.

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na